Acció de govern
ASSEMBLEES I JUNTES GENERALSJUNTA DE GOVERNJUNTES DIRECTIVES

Acords de dret privat Junta Directiva de Barcelona 2020

Juny 


- Propuesta acuerdo abertura expediente de informació previa ODP 5589/2019 
- Proposta d'acord d'expedient disciplinari OD5621/2019
- Obertura d'expedient d'informació prèvia núm. 5595/2019 a l'arquitecte (...) per presumpte incompliment de deure professional en prejudici d'un company 

Maig 

- Calendari reunions de la Junta de juny-desembre 2020 
- Proposta d'arxiu d'expedient d'informació prèvia número ODP 5691/20

Abril 

- Proposta d'ajornament de la convocatòria de la Junta General Ordinària de la Demarcació de Barcelona del COAC durant l'estat d'alarma 
- Ratificació de les Al·legacions i observacions a l'aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació relativa al Títol II. Paràmetres comuns d'edificació i d'ús i art. 52 i 53 del Títol I (MPG-106) de l'Ajuntament de Mataró, sotmès a informació púbñica segons anunci publicat al Butlletí Oficial de la Privíncia de Barcelona de 17 de setembre de 2020 
- Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la Demarcació de Barcelona de l'any 2019 

Febrer

- Obertura d'expedient d'informació prèvia número 5691/20 a l'arquitecte (...)
- Serveis complementaris dels ITT's

Gener 

- Renovació dels contractes de càrrecs de confiança
- Anul·lació de l'acord de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona d'assistència a les reunions dels Centres Oberts d'Arquitectura de la seu de Plaça Nova per part de la presidenta de la Demarcació de Barcelona Sandra Bestraten o persona en qui delegui de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona. 
- Obertura de l'expedient d'informació prèvia núm. 5621/2019 a l'arquitecte (...) per una eventual manca d'atenció a les seves obligacions col·legials 
- Incoació d'un expedient disciplinari núm. 5559/2019 a l'arquitecte (...) per possible manipulació document visat

 

 
(I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica la part dispositiva dels acords. (II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels acords poden adreçar una petició enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'òrgan de govern, l'any, el mes i el títol de l'acord del que desitgen rebre el contingut. En qualsevol cas, el text dels acords no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Liei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. És per l'exposat que alguns textos han estat substituïts per una menció genèrica al contingut de l'acord, i d'altres han estat parcialment suprimits. (III) La consulta dels acords anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat Accés a la informació pública.

tornar

 

Versió per a imprimirPDF version