Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Preguntes Freqüents sobre el model de Quotes Col·legials

 
1. Com funciona el model de quotes del Col·legi?
Des de 2014, el model defineix una Quota Col·legial Bàsica per a tots els col·legiats (exercents i no exercents), que inclou tots aquells serveis i activitats que el COAC realitza a partir de les obligacions que fixa la legislació sobre Col·legis professionals, com són la formació contínua, la conservació del patrimoni cultural col·legial, el manteniment del visat i el control deontològic, entre d’altres.

A banda, s’estableix un tram Complementari que comprèn els serveis de suport i acompanyament professional, com ara l'Assessoria Jurídica, el servei de l'Oficina Consultora Tècnica o la Borsa de Treball, entre d'altres.  Aquest tram Complementari, addicional a la Quota Bàsica, és voluntari.

2. Com podem triar la modalitat de quota que preferim? 
Els arquitectes poden modificar la seva modalitat de quota en qualsevol moment, tenint en compte el període de regularització que el COAC ha establert (mensual pel que fa a Quota Col·legial Bàsica i trimestral pel que fa al Tram Complementari). Això es pot fer a través de la pàgina 'Els meus serveis', dins l'apartat Quotes Col·legials del web.

3. La Quota Bàsica està subjecta a IVA? I el tram Complementari?
La Quota Bàsica col·legial està exempta d’IVA, ja que inclou els serveis que el COAC està obligat a prestar per les funcions públiques que té atribuïdes. El tram Complementari (addicional a la Quota Bàsica) sí que estarà subjecte a l'IVA, perquè inclourà aquells serveis de valor afegit que tenen un caràcter complementari als bàsics.

Quota Bàsica: 216 € anuals (no paga IVA)
Tram Complementari (addicional a la Quota Bàsica):
144 € anuals + 21% IVA = 174,24 € anuals IVA inclòs

4. Es pot triar quins serveis contractar dins del tram Complementari?

Els serveis del tram complementari formen part d'un paquet de serveis, de manera que no es poden triar.

5. Quina és la diferència entre Col·legiat Exercent i No Exercent?
El cost de col·legiació és el mateix en totes dues modalitats: tots dos hauran de pagar la mateixa Quota Bàsica (216 €) i tots dos podran contractar el tram Complementari (144 € +VA) si ho desitgen.

Arquitecte Exercent és tot el que realitza treballs –ja sigui sol, com a soci d’una societat o com a assalariat- per als quals ha d’aplicar els coneixements i les capacitats professionals assolits amb els estudis universitaris d’Arquitectura, sense prejudici que aquests treballs siguin competència exclusiva de la professió d’arquitecte (per exemple, edificis d’ús residencial) o bé que la competència estigui compartida amb altres titulats (per exemple, urbanisme). La Llei obliga a col.legiar-se als arquitectes que exerceixen la professió, i el Col·legi, en interès de la societat i dels consumidors i usuaris, està obligat a vetllar pel correcte exercici professional i ha de portar un registre públic de col.legiats, que a nivell estatal es concreta en el Registre d’Arquitectes. Per tant els arquitectes que exerceixen la professió han d’estar col.legiats i han de comunicar la seva situació professional al Col.legi.

Els professionals exercents, siguin assalariats o no, han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil professional (les societats també), i si l’exercici és per compte propi, han d’estar d’alta al cens de professionals de l’Agència Tributària (AEAT) i complir amb llurs deures fiscals. A més, han de tenir cobertura de prevenció social (incapacitat, jubilació) bé a la Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA), o bé al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social (els assalariats han d’estar al Règim General de la Seguretat Social).

6. Es pot visar si només es paga la Quota Bàsica?
Si esteu inscrits al COAC com a arquitectes exercents sí que podreu visar. En cas de ser arquitecte no exercent i voler visar un treball, hauríeu de modificar la vostra modalitat de col·legiació a exercent. Els arquitectes exercents i els no exercents paguen la mateixa Quota Bàsica (216 €), però el visat de treballs prova indubtablement que l'arquitecte està exercint la professió i, per tant, és necessari ser exercent per poder visar.  

A títol informatiu, els treballs s’han de sotmetre a visat en els supòsits obligatoris contemplats al Reial Decret 1000/2010 (projectes d’enderroc, projectes executius, legalitzacions, certificats finals d’obra) i també quan, encara que no sigui obligatori, el client ho demani expressament.

7. El canvi de quotes afecta també a les societats?
Les societats també poden contractar el tram Complementari, que els dóna accés a tots els serveis que aquest inclou. Els socis d’una societat que tingui contractat el tram Complementari, si realitzen tota la seva activitat professional a través d’aquesta societat podran gaudir dels serveis del tram Complementari a través de la seva societat. Les societats que fins ara estaven exemptes de quota (unipersonals i familiars), amb el nou model quedaran exemptes de pagar la Quota Bàsica, i podran contractar el tram Complementari amb el cost que el COAC ha establert, sense que s’apliqui en aquest cas cap tracte diferenciat respecte a la resta de col·legiats. 

8. El nou model de quotes afecta també als col·legiats jubilats i/o expatriats? 
El tractament diferenciat a nivell econòmic que tenen actualment aquestes modalitats de col·legiació es manté amb el nou model. A nivell operatiu, aquests col·legiats estaran incorporats a la Quota Bàsica (36€), i podran contractar el tram Complementari.

9. Els arquitectes col·legiats al COAC segueixen tenint un preu especial 
durant els 3 primers anys de col·legiació?
Sí. A aquest grup de col·legiats se'ls aplica un descompte del 50% tant per la Quota Bàsica com per al tram Complementari. Així la Quota Col·legial Bàsica té un cost per a ells de 108€ anuals i el tram Complementari de 72€ anuals + IVA.

10. Els arquitectes acreditats al COAC podran contractar el tram Complementari de serveis?

Sí, els arquitectes acreditats al COAC poden contractar el tram Complementari de serveis col·legials en les mateixes condicions que la resta de col·legiats.

11. La pertinença a les Llistes de Perits entra en la quota bàsica?
El Col·legi elabora anualment les llistes de perits i les envia al Departament de Justícia (que les posa a una base de dades a l’abast de tots els jutjats catalans), als registres mercantils i a les administracions tributàries radicades a Catalunya perquè aquesta és una funció que li és encomanada per la Llei d’Enjudiciament Civil i per les lleis del registre mercantil i tributàries. Per tant, el manteniment d’aquest servei de confecció i enviament de les llistes es finança amb la quota bàsica, i per això per apuntar-se a les llistes no cal tenir subscrit el Tram de Serveis Complementaris.

12. Es mantenen els Drets d’incorporació?

Sí, el COAC tan sols ha canviat l’estructura de la quota col·legial. Aquesta situació es mantindrà mentre que la legislació no canviï.

Versió per a imprimirPDF version