Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Cobrar l’atur i treballar com a assalariat: com compatibilitzar-ho

La percepció de la prestació o subsidi per atur és compatible amb el treball assalariat únicament en uns supòsits taxats:

a)  Amb contracte de treball a temps parcial, sempre i quan el treballador continuï inscrit com a demandant d’ocupació. Ara bé, si en lloc de la prestació d’atur, el que es cobra és el subsidi, el salari no podrà ser superior al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de pagues extraordinàries, i a més s’hauran de continuar mantenint els requisits de manca de rendes pròpies i les mateixes responsabilitats familiars que van motivar la concessió del subsidi.

b)  
Amb contracte de treball a temps complet

1 - contractes de treball per temps indefinit de suport a emprenedors, sempre que a la data d’inici del contracte, el treballador hagi percebut la prestació d’atur durant almenys 3 mesos. En aquest cas, podrà optar a cobrar mensualment, juntament amb el salari, el 25% de la prestació per atur, pel termini que li restés per acabar-la.

Si el treballador torna a estar en atur, podrà reprendre la prestació pendent de percebre, de la qual es considerarà com a període consumit el 25% del temps en què va estar treballant i cobrant atur; o si és el cas, demanar una nova prestació.

2 - treballadors majors de 52 anys beneficiaris de qualsevol subsidi i inscrits al servei d’ocupació, sempre que siguin contractats a temps complet, de forma indefinida o temporal i que la durada del contracte sigui superior a tres mesos.

Si s’acaba el contracte i no s’ha esgotat la durada del subsidi, podrà seguir cobrant-lo, sempre que comuniqui al SOC la finalització del contracte i es torni a inscriure com a demandant d’ocupació dins dels 15 dies següents; considerant-se consumit el 50% del període en què va estar cobrant el subsidi i treballant. Si el treballador no compleix amb l’obligació de fer aquesta comunicació, perdrà tants dies de subsidi com passin entre l'endemà del cessament en el treball i el dia de la comunicació.

3 - treballadors contractats per empreses acollides al programa de substitució de treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació. El treballador en atur serà contractat per substituir a treballadors de l’empresa que estiguin seguint les accions formatives, i cobrarà el 50% de la prestació o subsidi d’atur durant tota la durada del contracte, o fins al doble del període que tingués pendent de percebre, si aquest fos inferior a aquella, havent d’abonar-li l’empresari la diferència entre la part de subsidi que cobri i el salari que li correspondria cobrar.

Webs d’interès:

· Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), clica aquí
· Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), clica aquí
· Guia Laboral del Ministeri de Treball, clica aquí

28/07/2016
Tornar