Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El COAC convoca un concurs per a la redacció del document "Anàlisi i valoració de les actuacions necessàries als immobles del COAC"

El passat 22 de desembre de 2016 l'Assemblea General Ordinària del Col·legi va aprovar la realització, durant el 2017, del Pla Director Patrimonial de l'immobiliari col·legial, per tal de preveure i planificar en el temps les actuacions pendents de manteniment, renovació i adequació  dels edificis del Col·legi. L'objectiu d'aquest Pla és adequar tècnica i ambientalment les sis seus propietat del COAC.

Per poder dur-lo a terme, el COAC convoca ara un concurs obert per seleccionar i contractar un arquitecte o equip per a la redacció del document "Anàlisi i valoració de les actuacions necessàries als immobles del COAC".

Aquest document d'anàlisi i valoració haurà d'incloure una proposta detallada d’auditoria dels edificis, tant tècnica com ambiental (amb l’objectiu d'aconseguir un "edifici de consum quasi nul"), i les corresponents propostes d’adequació, valorades i prioritzades. Els edificis objecte de l’estudi són les dues seus de Barcelona i les seus de Vic, Girona, Tarragona i Lleida.

Es tracta d’un concurs obert a tots els arquitectes col·legiats i societats professionals inscrites al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i arquitectes col·legiats o societats professionals que, per a la formalització de l’encàrrec, en el cas de ser guanyadors del concurs, s’acreditin convenientment al COAC. Es requereix que estiguin capacitats legalment per exercir la professió, que es trobin al corrent de pagament de les seves obligacions col·legials i no es trobin incursos en cap causa d’incompatibilitat.

La participació podrà fer-se a títol individual o formant equip. Caldrà que l’arquitecte o, en cas d’equip, qualsevol dels seus membres, acrediti haver realitzat en qualitat d’autor un o dos treballs relatius a auditories tècniques i de sostenibilitat. Per a l’acreditació dels treballs podrà tenir-se en compte la suma de treballs de tot l’equip.

TERMINI DE PRESENTACIÓ POSTPOSAT

Els concursants disposaran fins a les 14 h del 6 de març de 2017 per presentar la documentació.


RESPOSTA A DUBTES PLANTEJATS

En relació a algunes consultes rebudes pel Departament de Serveis Generals, s’informa que l'experiència requerida a la clàusula 3a de les bases caldrà que sigui acreditada per l'arquitecte o societat professional d'arquitectes que es presenti al concurs. En cas d'equips, podrà ser acreditada per qualsevol dels seus membres. En aquest sentit, s’entén per membres de l'equip els arquitectes i/o societats professionals d'arquitectes als que fa referència la clàusula 3a, i no altres professionals o consultors que puguin, en el seu cas, assessorar al participant.


BASES I DOCUMENTACIÓ

· Descarrega les bases del concurs aquí.
· Consulta la documentació tècnica aquí.


Les consultes relacionades amb aquest concurs s'hauran de dirigir al Departament de Serveis Generals del COAC:

Telèfon: 93 306 78 60
Correu electrònic: tcrusellas@coac.net
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

7/02/2017
Tornar