Nova Borsa d'Arquitectes Voluntaris

Nova Borsa d'Arquitectes Voluntaris

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Demarcació de Girona del COAC ha signat un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Girona, amb la voluntat de treballar conjuntament pel dret a l’habitatge de totes les persones. Aquest conveni té una doble vessant, per un costat promoure conjuntament projectes i iniciatives d’habitatge social, i per l’altre, donar suport professional i subvencionar aquells treballs que possibilitin l’accés a l’habitatge a persones amb risc d’exclusió social.

Amb tal efecte, la Demarcació de Girona del COAC subvencionarà directament totes les taxes dels drets de visat dels treballs relacionats amb l’habitatge social que provinguin de Càritas, i crearà una BORSA D’ARQUITECTES VOLUNTARIS per aquells arquitectes que vulguin col·laborar en la realització d’aquests treballs professionals.

Les tasques previstes seran les consistents en la realització de Cèdules d’Habitabilitat, Certificats de Segona Ocupació, Certificats d’Eficiència Energètica, Informes referents a l’estat dels habitatges i les edificacions o similars. Aquests treballs es desenvoluparan amb caràcter voluntari i no tindran remuneració, a excepció d’aquells que requereixin un projecte específic o proves i/o assajos a realitzar per tercers, que haurà de ser acordada la seva remuneració integra o parcial.

La gestió de la present Borsa de Voluntaris per l’Habitatge es farà des de la Demarcació de Girona del COAC, per estricte ordre d’inscripció i d’assignació continuada, prioritzant la proximitat del servei. El COAC serà qui determinarà el valor de la contraprestació amb formació, podent utilitzar-lo en cursos de l’Escola Sert a Girona, a realitzar en els següents 4 trimestres.

Aquesta BORSA D’ARQUITECTES VOLUNTARIS sorgeix de la voluntat de la Demarcació de Girona de col·laborar amb aquelles entitats sense ànim de lucre que subscriguin convenis específics al voltant de temes de l’habitatge i l’accés al mateix de persones amb risc d’exclusió social.

Si us hi voleu apuntar ompliu aquesta butlleta i envieu-la a borsa.gir@coac.cat
20/05/2014
Tornar