Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Andrés Flajszer

Curs a Vic: Càlculs senzills i aspectes constructius bàsics per al projecte d’estructures i fonaments

Després de l’èxit del curs CÀLCULS SENZILLS I ASPECTES CONSTRUCTIUS BÀSICS PER AL PROJECTE D’ESTRUCTURES I FONAMENTS, a càrrec de Josep Ignasi de Llorens Duran, catedràtic de Construcció de l’ETSAB, s’ha programat una nova edició del curs a la Delegació d'Osona.

Hi ha projectes senzills -com, per exemple, els de molts habitatges unifamiliars-  que no tenen la complexitat ni els honoraris que justifiquin el tractament especialitzat dels aspectes estructurals. No obstant això, els coneixements i la documentació necessaris per abordar-los solen estar dispersos i quasi oblidats. Per això s’ha organitzat aquest curs de càlculs senzills necessaris per desenvolupar en aquests casos el projecte de l’estructura i els fonaments.

S’hi tractaran els elements bàsics i habituals, que són les parets de càrrega, els forjats, les bigues, pilars, murs i fonaments, amb fórmules simplificades, promptuaris intel·ligibles i programes clars. També s’exposaran els detalls constructius típics i es justificarà l’acompliment de la normativa actual.

PROGRAMA:

1. Introducció: Plantejament. Tipologia. Materials. Elements

2. Càrregues: permanents (pes propi i accions del terreny), variables (sobrecàrrega d’ús, accions sobre baranes i divisions, vent, tèrmiques i neu) i accidentals (sisme, incendi, impacte). El recorregut de les càrregues. L’estudi de l’equilibri.

3. Sostres unidireccionals de biguetes: plantejament. Contingut de la planta de sostre,. Llum de càlcul, dades inicials. Predimensionat i càlcul del cantell. Comprovació de les condicions geomètriques, recobriment ¡, grandària màxima del granulat i de que hi caben les armadures. Càlcul de moments flectors i esforços tallants. Elecció i comprovació de la bigueta. Armadures superior i de repartiment. Fletxes admissibles. Detalls constructius. Documents del projecte: memòria i plànols. Documentació final d’obra.

4. Escales: dades necessàries. Estesa i davanter. Desalineació en planta dels graons. Cantell mínim. Moment flector de càlcul. Armadures principals i de repartiment. L’empenta al buit. Detall constructiu. L’escala volada. La NTE-EHZ. Escales metàl·liques. La NTE-EAZ.

5.1     Bigues de formigó armat: predimensionat. Càlcul del moment flector. Armat a flexió. Comprovacions addicionals: armadura de compressió, quanties mínimes. Longitud de les armadures. Càlcul dels esforços tallants. Comprovació de que no s’aixafa el formigó. Càlcul de la contribució del formigó i dels estreps. Fletxes: limitacions, relacions mínimes cantell / llum i comprovació aproximada. El cas particular de la biga en voladís. Consideracions constructives i de projecte. Detalls constructius. Control NTE-EHV.

5.2     Bigues d’acer: Guió del dimensionat. Característiques mecàniques de l’acer estructural. Càlcul de la fletxa. Tallant. Combinació de moment i tallant. Unions amb cargols i soldadura. Detalls constructius. La biga alveolar. El nus Siza-Vieira. Control NTE-EAV. Toleràncies CTE DB SE-A.

6.    Murs de maó: la fàbrica de maó està obsoleta? Principis bàsics de les estructures de fàbrica. Peces: designació i tipus. La fàbrica: resistència a la compressió. Categories de control de fabricació i d’execució. Coeficients de seguretat. Comprovació de la capacitat portant. El mètode de la secció cobaricèntrica. Excentricitat dels recolzaments. Acompliment de la NCSE 2002. Les taules del DAV-CSCAE. Baranes i tanques. Junts. Murs de soterrani.

7. Pilars de formigó armat: Predimensionat armat: Predimensionat. Models. Esforços de càlcul: axial i moment. Compressió simple i composta. Armat. Comprovació del pandeig. Detalls constructius. Control NTE-EHS. Pilars d’acer. Predimensionat. Els perfils tubulars. Compressió simple. Coeficient de pandeig. El perfil H: menys és més (avorrit). Detalls constructius. Plaques base a compressió simple i compostos amb i sense cartel·les o placa doble. Detalls de l’ancoratge del pilar. Control NTE-EAS.

8. Fonaments: Pressió admissible. Influència de l’estratificació. Predimensionat de la planta i del cantell. Comprovació de la pressió de contacte. Comprovació de la transmissió de pressions en profunditat. Comprovació de l’excentricitat. Estrebat de l’excavació. Armat de sabates flexibles i rígides. Assentament. Mòdul de formació. Detalls constructius. Sabates associades o combinades. La sabata correguda sota mur. La sabata de vora amb biga centradora. Bigues centradores i riostra.

9. Murs de contenció: Tipologia. Càlcul de l’empenta. Murs que s’autosuporten per gravetat. Murs de gabions. Predimensionat. Moment de bolcada, estabilitzador i excentricitat. Posició de la resultant. Pressió de contacte. Murs que s’autosuporten a flexió. Murs amb contraforts. Deformacions. Murs amb punta, taló i mixtes. Predimensionat. Comprovacions: estabilitat, bolcada, lliscament i enfonsament. Armat. Detalls constructius. Quanties mínimes. Junts. Murs suportats. Predimensionat. Càlcul de l’empenta. Armat. Impermeabilització CTE DB-HS. Detalls constructius. El pati anglès. Control i manteniment NTE-CCM. Manteniment CTE DB-HS.

10.Conservació d’unitats: Conservació d’unitats. Sistema d’unitats. Taules de conversió. Instruccions. Densitat. Força, pes. Longitud. Velocitat. Moment. Pressió. Superfícies. Volum. Versió abreujada OCT.

A qui va dirigit
El curs està adreçat a arquitectes, enginyers, graduats i altres professionals de la construcció interessats en els càlculs senzills, el predimensionat i les comprovacions.

Format
El curs es realitzarà de manera presencial a la sala d’actes de la Delegació d’Osona del COAC (Pl. Bisbe Oliba, 2 de Vic).

Dates
12, 14, 19 i 21 de setembre
De 16 a 20 h (16 hores)

Director/docent
Josep Ignasi de Llorens, doctor arquitecte. Catedràtic de Construcció ETSAB/UPC

Inscripcions a vicsecretaria@coac.cat

En cas de no assolir el nombre mínim d'inscripcions la Delegació d'Osona es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs.
Les anul·lacions per part dels assistents d'una matriculació han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 30% de l'import de la matrícula en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l'inici del curs. Si l'anul·lació es produeix en els 15 dies naturals previs a l'inici del curs, es passarà el càrrec corresponent al 50% de l'import de la matrícula. En el cas que l'anul·lació de la matriculació es produeixi un cop iniciat el curs, es passarà el càrrec total de l'import de la matrícula.

Versió per a imprimirPDF version