CRITERIS D’APLICACIó DEL DECRET 21/2006 D'ECOEFICIèNCIA

Aquest document va ser elaborat conjuntament per l’Oficina Consultora Tècnica del COAC i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per tal de resoldre els dubtes que pugui plantejar l’aplicació del Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, agost 2006

Per accedir al document feu click aquí