Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
DB HE 4
Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària
El 12/9/2014 de setembre es va publicar l'Orden FOM/ 1635/2013, per la qual s'actualitza el Document Bàsic DB HE "Estalvi d'Energia" del CTE, en vigor des del 13 de setembre de 3013 i d'aplicació obligatòria el 13 de març de 2014, correcció d'errades BOE 8/11/2012.
 + normativa relacionada amb la contribució solar mínima d'ACS a l'apartat "Ecoeficiència"