Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
INFORME D'IDONEÏTAT TÈCNICA (IIT) - BARCELONA
L’Informe d’idoneïtat tècnica (IIT) de Barcelona consisteix en el procediment de control per part del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya de l’adequació d’un projecte d’obres, o d’una documentació tècnica, a un conjunt de paràmetres determinats en aquest Protocol sobre la base de la normativa d’aplicació als projectes amb emplaçament al municipi de Barcelona.
L'informe d'idoneïtat tècnica (IIT) té per objecte verificar que el projecte i la documentació tècnica de les obres majors i menors de tipus I (comunicat diferit) i tipus II (comunicat immediat) segons Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO), compleixen els requisits d'integritat documental, suficiència i idoneïtat.
Així mateix, ha d'acreditar el compliment de les determinacions del Codi tècnic de l'edificació que seran comprovades durant els procediments municipals d'intervenció i les condicions de seguretat, accessibilitat, habitabilitat, les disposicions adoptades per assolir els paràmetres de l'eco eficiència, les condicions exigides per la legislació amb l'ús i l'activitat i el planejament urbanístic.
Aquest informe s'ha de sol·licitar obligatòriament abans d'iniciar la tramitació dels permisos d'obra (llicència d'obres majors o comunicats). 
Es tracta d'un tràmit telemàtic per tant és imprescindible disposar de Signatura Electrònica.
Abans d'iniciar el procediment al web del COAC, cal fer el tràmit de la consulta prèvia a l'oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona. Obtindràs la guia del contingut documental, d'acord amb la qual has de preparar els arxius que enviaràs a validar al COAC.


També pot ser del teu interès la Guia ràpida: com fer PDF amb marcadors, així com la Guia per a l'obtenció de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica IIT.