Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entra en vigor la nova Llei de Procediment Administratiu

El 2 d'octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015 de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que, juntament amb la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, ve a substituir i derogar la Llei  11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

La llei s'aplica a tots els tràmits administratius amb l'administració de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i amb les Administracions Locals, mentre que per a les entitats de dret públic (com els col·legis professionals) la llei és d'aplicació supletòria. Els procediments administratius iniciats abans del 2 d'octubre se seguiran regint per la Llei 30/1992.

Les principals novetats d'interès per a l'exercici professional dels arquitectes són les següents:

1. Els dies hàbils a efectes administratius es comptaran de dilluns a divendres no festius (abans els dissabtes també eren hàbils). Si una resolució donés un termini en hores (només es pot fer quan no excedeixi de 24 hores), el termini s'expressarà en “hores hàbils”, considerant-se com a tals totes les hores que formin part d'un dia hàbil. Recordem que el mes d'agost segueix essent hàbil a efectes administratius. Els administrats tindran dret a ampliació del termini quan hi hagi hagut un problema tècnic en el sistema o aplicació de l'administració, fins que se solucioni.

2. Paper zero a les administracions: La Llei imposa un seguit d'obligacions a les administracions per tal que els seus registres, procediments i conservació de documents es portin íntegrament de forma electrònica, com a molt tard el 2 d'octubre de 2018. A més, s'haurà de facilitar als administrats la possibilitat de pagar per mitjans electrònics.

3. Deure dels professionals col·legiats i de les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, de relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics: Segons l'article 14, els professionals de col·legiació obligatòria hauran de relacionar-se electrònicament amb l'administració en tots aquells tràmits que desenvolupin en exercici de llur activitat professional; i igualment ho hauran de fer llurs societats. Aquest requisit el practiquen actualment poques administracions, i per exigir-lo cal que tinguin un sistema de registre i de procediments automatitzats, per la qual cosa és de suposar que aquesta exigència no funcionarà a ple rendiment en un futur immediat.

4. Silenci administratiu: Es manté l'obligació de les administracions de resoldre les peticions i recursos que se'ls presenten en els terminis fixats per la Llei aplicable al procediment concret (que no podrà excedir de 6 mesos) i a manca d'indicació, en el termini màxim de tres mesos. Cal dir que l'administració pot suspendre aquests terminis mentre espera algun informe que sigui preceptiu en el procediment, i que de no arribar aquest en tres mesos, el procediment ha de continuar. El silenci per a les peticions com ara les llicències és en general silenci positiu, però serà negatiu si:

- implica l'exercici d'una activitat que pugui danyar el medi ambient
- suposa que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, o
- es produeix en una  reclamació de responsabilitat patrimonial a l'administració.

La manca de resolució de recursos contra l'administració haurà de ser interpretada com a silenci negatiu, és a dir, com a desestimació del recurs, excepte quan s'hagi interposat un recurs d'alçada contra la desestimació per silenci administratiu d'una petició, sempre i quan no es tractés d'un dels supòsits enumerats anteriorment.

10/10/2016
Tornar