Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA DE CATALUNYA

El 4 de juny de 2014 va  entrar en vigor el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, publicat al DOGC  de 15 de maig. El Reglament desenvolupa els articles de  la Llei d’Urbanisme tant sobre la intervenció en l’ús del sòl i en l’execució d’obres (llicències, autoritzacions en sòl no urbanitzable, ordres d’execució, etc) com en matèria de disciplina urbanística (infraccions i sancions, protecció de la legalitat). Els aspectes més destacables del Reglament són:

-regula els supòsits en que cal projecte tècnic  executiu i el contingut del mateix, en concordança amb la LOE; i pel cas que no calgui projecte tècnic executiu, es determina la documentació a aportar (arts. 33 a 36)

- la caducitat de les llicències queda clarificada i amb una regulació més estricta, deixant clar que la manca de declaració de caducitat de les llicències no faculta en cap cas a realitzar obres quan el termini de la llicència ja ha caducat, generant responsabilitat  administrativa a qui realitzés aquestes obres fora d’aquell termini (arts. 37 i 38; i art. 73 per als casos de comunicació prèvia)

-  contempla la possibilitat de  realització d’obres d’urbanització i edificació de forma simultània, sempre i quan es compleixin determinades condicions tècniques, s’acabin simultàniament les obres d’urbanització i edificació, i a més el promotor atorgui una garantia del 100% del cost de les obres d’urbanització pendents de realització que corresponguin al propietari (arts. 39 a 41)

- es preveu la possibilitat d’instar la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions, sempre i quan siguin objecte d’un únic projecte tècnic prèviament aprovat,  que l’estat d’execució de les obres permeti la seva utilització i ocupació, amb independència de la part de construcció no acabada; i que la utilització i acabament de les obres no s’interfereixin greument (arts. 43 i 44)

El reglament deroga determinades disposicions:

a)    del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006:

-       Els articles 23.1.b), pel que fa als procediments per a l’aprovació de projectes en sòl no urbanitzable; 23.1.c) i 62 relatius a la tramitació de procediments per a l’autorització d’usos i obres de caràcter provisional; articles  47.3 i 47.4 sobre implantació d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable; ; 48.2 sobre procediment per a la implantació de construccions i instal·lacions agrícoles i ramaderes, ; 49.3 sobre implantació d’activitats d’explotació de recursos naturals; 50.5 sobre procediment per a l’autorització d’habitatge o allotjament de treballadors temporers en explotacions  rústiques; 52.3 sobre implantació de benzineres i prestació d’altres serveis de la xarxa viària; 53 sobre construccions i instal·lacions vinculades a execució, manteniment i funcionament d’obres públiques; 54 sobre obertura i recuperació de camins, dreceres i vies d’accés en sòl no urbanitzable; 55.5 i 58 sobre reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals; 56 sobre execució d’obres i implantació d’usos en obres preexistents en sòl no urbanitzable; 57 sobre documentació a aportar per l’aprovació de projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable.

-       El Títol Setè, regulador de les llicències i parcel·lacions; de les ordres d’execució i dels supòsits de ruïna

-       El Títol Vuitè, regulador dels procediments de protecció de la legalitat urbanística, i de la disciplina urbanística.

-       La disposició transitòria vuitena.

b)    l’article 75.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Així mateix, el Reglament modifica els articles 20.1,  22.2 i 22.3 del Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge (Decret 343/2006, de 19 de setembre) en el següent sentit:

- l’estudi d’impacte i integració paisatgística es requerirà  en les actuacions en què, d’acord amb la legislació urbanística, és exigible per a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament de llicències urbanístiques per implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica en general, quan superin els llindars que estableixin el planejament territorial i el planejament urbanístic. Igualment, s’exigirà En altres supòsits en què ho estableixi una llei, una disposició de caràcter general o un pla territorial o urbanístic

- l’informe sobre l’estudi d’impacte serà preceptiu i l’emetrà la direcció general competent en matèria de paisatge, excepte quan la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui hagi d’intervenir en el procediment d’aprovació de l’actuació, en que llavors serà aquesta qui avaluarà l’estudi i fixarà o indicarà les mesures escaients per millorar la implantació de l’actuació en el paisatge.

 

Versió per a imprimirPDF version