Consulta pública sobre el reglament de la Llei de l'Arquitectura

El COAC participa en la consulta pública per a l'elaboració del reglament de la Llei de l'Arquitectura

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

En el marc de la tramitació del Reglament de la Llei de l'Arquitectura, aprovada el 2017, la Generalitat va obrir un procés de consulta pública per tal que ciutadania i entitats interessades poguessin fer aportacions sobre el futur text normatiu.

El Col·legi d’Arquitectes hi ha participat presentant al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya aquells aspectes que considera imprescindibles que es recullin al Reglament en pro de l'interès de l’arquitectura i els arquitectes i en desenvolupament d’allò previst per la pròpia Llei.

Punts de la consulta i posicionament del COAC
L'elaboració del reglament té per objectiu el desenvolupament de la Llei de l'Arquitectura en diferents aspectes, així com millorar-ne la normativa. A continuació us detallem el posicionament del COAC sobre els punts de la consulta.


Premis Catalunya en l’àmbit de l’Arquitectura i el Patrimoni Construït
El COAC proposa que s’atorguin anualment i serveixin per posar en valor l’arquitectura i els professionals del país. Per això, es proposen cinc categories per als participants, que han d’haver estat proposats per institucions publiques o privades relacionades directament o indirecta amb l’arquitectura. 

Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya
El nombre de membres hauria de ser suficient per recollir la pluralitat de veus autoritzades en matèria d’arquitectura al nostre país. Com a representants del col·lectiu, el COAC considera que la meitat més un dels membres haurien de ser arquitectes col·legiats i que caldria comptar, també, amb la participació de tots aquells altres col·lectius professionals que també tenen competències en arquitectura.

A més , des del COAC es recomana la creació d’almenys dos Grups de Treball, un de contractació pública i un de qualitat arquitectònica, que incorporin especialistes en cada àmbit.

Funcions dels jurats dels concursos
És important pel COAC que consti que els jurats han de formar-se tant per als concursos de projectes que tenen per objecte la redacció d’un projecte del procés arquitectònic com també en els concursos d’idees.

El COAC també considera que caldria reglamentar la compensació que cal abonar a les persones designades a càrrec de l’òrgan de contractació i ajustar-la a la quantitat de documentació que cal revisar i el nombre de participants al concurs.

Elecció dels participants en termes de qualitat arquitectònica
Els criteris qualitatius i subjectes a judici de millor són els que permeten assegurar l’elecció dels millors projectes en serveis com l’arquitectura, l’enginyeria o l’urbanisme i, per això, es reclama ajustar la solvència de forma proporcional a l’objecte del contracte valorant la solvencia tècnica i econòmica, però també la qualitat arquitectònica d’una obra executada.

A més, cal incorporar mecanismes que garanteixin la participació dels professionals més joves o sense gaire experiència.

Garantia que les modalitats de participació en els concursos per a la redacció de projectes no dificulti la participació de les empreses i professionals
La concurrència dels professionals de l’arquitectura als concursos en igualtat de condicions és un dels objectius de la Llei de l’Arquitectura. Per assolir-ho, és imprescindible valorar tant el talent dels equips participants com l’autèntica competència entre sí de tots els equips que són professionalment capaços d’assumir el contracte, posant fi a la clàssica selecció per currículum, que contribuïa a reduir molt els equips que podien accedir a l’adjudicació del contracte.

Altres aspectes
A banda de les qüestions generals a consulta pública, el COAC també considera necessari que es tinguin en compte altres qüestions com són la simplificació administrativa -amb procediment simplificat de verificació documental-, compensació per a tots els licitadors que arribin a la fase 2, que es contemplia la regulació de les obligacions de transparència dels òrgans de contractació, garantia de condicions laborals i contractactació.


Podeu consultar el document complet presentat pel COAC aquí.

21/09/2020
Tornar