2 terrasses d'un edifici antic.

Nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any 2019

Imatge: 
Jordi Marsol (Creative Commons)
NOVETAT: 
El passat 4 de juny es va publicar al DOGC l’anunci de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'inscripció per a la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any 2019. Aquest tancament va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació.


Al DOGC del 9 d’abril s'ha publicat una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns d'edificis d'habitatges a la ciutat de Barcelona, que substitueix la publicada al DOGC de 20 de març, de forma que les sol·licituds que s’haguessin formulat a l’empara de l’anterior convocatòria es regiran per les bases d’aquesta nova.

El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció comença el 10 d’abril i acabarà el 30 de juny de 2019.

El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions finalitzarà el 31 de desembre de 2019, si bé es pot tancar abans en cas d’exhauriment de les disponibilitats pressupostàries. La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar juntament amb la comunicació d’inici d’obres dintre dels sis mesos següents a l’obtenció de l’informe tècnic emès pel Consorci. La convocatòria preveu que les persones propietàries o titulars d’edificis que demanin ajuts per a patologies estructurals, o per instal·lació d’ascensors a edificis de Ciutat Meridiana poden demanar a partir de l’inici de els obres una bestreta del 60% de la subvenció reconeguda sempre que acreditin factures per l’import de la bestreta.

Es consideraran vàlids els informes tècnics emesos pel Consorci en el marc de la convocatòria de 2017, però a diferència de la convocatòria publicada al DOGC de 20 de març, la nova convocatòria no especifica per quines normes es regiran les sol·licituds de convocatòries anteriors que han quedat per resoldre.

L’Annex 2 de la convocatòria estableix la documentació que cal aportar tant amb la sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic, com a l’inici de les obres (juntament amb la sol·licitud de subvenció)  i també a  l’acabament de les obres.

Els edificis candidats han de disposar d’ITE i CEE prèviament a la sol·licitud de subvenció i haver-los presentat a la Generalitat en el termini màxim de 4 mesos des de l’emissió si s’han elaborat a l’empara del Decret 67/2015, i abans de 27 de novembre de 2015 en cas d’haver-se elaborat a l’empara del Decret 187/2010.

L'Assessoria Jurídica del COAC ha preparat un resum de la convocatòria, que podeu consultar aquí (cal estar registrat al web).

Així mateix, també teniu disponible un quadre resum elaborat per l'OCT.

Per a més informació, podeu consultar el web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
4/10/2019
Tornar