Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Direcció de l’obra i direcció de l’execució de l’obra: Quins i quants tècnics?

Dins les funcions de direcció facultativa d’una obra, la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE) distingeix entre:

a) la direcció d’obra, que és la direcció del desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics i urbanístics, de conformitat amb el projecte, la llicència d’edificació i les condicions del contracte, i

b) la direcció de l'execució de l’obra, que és la direcció de l’execució material de l’obra i el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i la qualitat del que s'ha edificat.


Àmbit d'aplicació de la LOE
Per determinar quins i quants tècnics han de realitzar les funcions de la direcció facultativa, haurem de veure si la intervenció està considerada com obra d'edificació per la LOE, i quin és l’ús principal de l’edificació.

Segons la LOE, tindran la consideració d’edificació, i per tant caldrà diferenciar entre direcció de l’obra i direcció de l’execució, en els casos següents:

a) obra de nova construcció, excepte aquelles construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.

b) intervenció de caràcter total en un edifici preexistent, estigui o no catalogat o protegit legalment o per planejament.

c) intervenció parcial en edifici preexistent, quan la intervenció produeixi una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o tingui per objecte canviar els  usos característics de l’edifici; o bé tractant-se d'un edifici catalogat o protegit legalment, la intervenció afecti a elements o parts de l'edifici objecte de protecció.


Titulacions requerides
Les titulacions requerides i els tècnics que són necessaris es determinaran en funció de l’ús principal de l’edifici (article 2.1 de la LOE), podent un únic tècnic assumir les dues funcions si posseeix les titulacions requerides :

1. Usos del grup a) administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural:

· Projectista: titulació d’arquitecte.
· Director d’obra: titulació d’arquitecte.
· Director d’execució de l’obra: titulació d’arquitecte tècnic.

2. Usos del grup b) aeronàutic; agropecuari; de l'energia; de la hidràulica; miner; de l'enginyeria de telecomunicacions; del transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; industrial; naval; de l'enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a les obres d'enginyeria i la seva explotació:

· Projectista: titulacions d’arquitecte, enginyer o enginyer tècnic de l'especialitat corresponent.
· Director d’obra: titulacions d’arquitecte, enginyer o enginyer tècnic de l'especialitat corresponent.
· Director d’execució d’obra: si l’obra la dirigeix un arquitecte, la titulació ha de ser la d’arquitecte tècnic. En els demés casos, la direcció d’execució de l’obra pot ser desenvolupada, indistintament, per professionals amb la titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic de l'especialitat corresponent.

3. Usos del grup c) edificacions els usos de les quals no estiguin expressament relacionats als grups anteriors:

· Projectista: titulacions d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic de l'especialitat corresponent.
· Director d’obra: titulacions d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic de l'especialitat corresponent.
· Director d’execució de l’obra: titulacions d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic de l'especialitat corresponent.

Si la intervenció no està sotmesa a la LOE, les funcions de la direcció d'obra i de la direcció de l'execució d'obra les podrà assumir un sol tècnic, d’acord amb les competències i especialitats específiques reconegudes a cada titulació per la legislació i la jurisprudència, que són les que van servir de base per assignar les competències a la LOE.


Assessoria Jurídica
Recordeu que l'Assessoria Jurídica del COAC està a disposició de tot el col·lectiu, ajuntaments i administracions públiques, per ajudar-vos en cas de dubte sobre competències i atribucions professionals.


Consulteu la FormaTecA
Us recomanem la càpsula "Obres subjectes a la LOE, el projectista i la direcció facultativa", que podreu trobar a la FormaTecA (cal estar loginat).8/01/2018
Tornar