Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Les llicències urbanístiques i el silenci administratiu

Quan demanem alguna cosa a l'Administració Pública, es pot donar el cas que aquesta no respongui en el termini que li fixen les lleis per fer-ho. Quan ha transcorregut aquest termini, la manca de resposta per part de l’Administració tindrà uns determinats efectes jurídics. Depenent del que hem demanat, i de quina Administració ha d’actuar, ens podrem trobar amb què la manca de resposta equivalgui a una denegació o a una concessió del que hem demanat; això és el silenci administratiu.

El silenci administratiu positiu, en no pronunciar-se l’Administració, dona lloc al naixement d'un dret, ja que s'entén concedit el que s'ha sol·licitat. En canvi, el silenci administratiu negatiu, quan l’Administració no s’ha pronunciat dins d'un determinat termini sobre una sol·licitud, té efecte desestimatori, i equival a una denegació.

Les lleis que regeixen cada tipus de procediment són les que fixen tant el termini en el qual l’Administració hauria de resoldre la nostra petició, com el caràcter positiu o negatiu de la manca de resolució dins del termini establert. Les administracions estan obligades a informar als administrats d’aquests punts, i normalment aquesta informació es pot trobar als catàlegs de tràmits que publiquen a llurs webs.

El silenci administratiu a les llicències urbanístiques
Fins fa poc, el silenci administratiu en el cas de les llicències urbanístiques era positiu. Això portava al fet que, si transcorria el termini perquè l'Administració contestés una sol·licitud de llicència sense que s'hagués pronunciat, aquesta s'entenia atorgada, sempre que el projecte no afectés el domini públic, o fos contrari al planejament o a les lleis.

Actualment, el silenci administratiu en el cas de les llicències urbanístiques és negatiu, doncs el Reial Decret-Llei 8/2011, d'1 de juliol, va introduir el canvi de sentit del silenci administratiu. Això suposa un alleujament per a molts ajuntaments que veien com la incapacitat de resolució i el transcurs dels terminis permetien l'obtenció de llicències per aquesta via. A la pràctica, dona més seguretat a l'Administració, però surten perdent els promotors i altres agents del procés d'edificació, en haver de patir el retard de l'Administració, amb les conseqüències econòmiques que això pot suposar.

Com acreditar una situació de silenci administratiu
La forma és sol·licitar un certificat acreditatiu del silenci, que ha d'expedir l'Administració, i en un termini de 15 dies, que es compten des que va finalitzar el termini màxim de resolució.

Transcorregut el termini i obtingut el corresponent certificat de silenci administratiu, l'interessat pot considerar concedida la sol·licitud i executar el que es proposava fer. Si és silenci administratiu negatiu, ha d’entendre que se li denega la petició, així que podrà dirigir-se a la jurisdicció contenciosa en defensa dels seus drets en el termini de dos mesos des de la certificació.

· Per a més informació, clica aquí.

Finalment, recordem que l'Assessoria Jurídica del COAC està a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta que desitgeu efectuar.


17/07/2017
Tornar