Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Foto: Andres Flajszer. Rehabilitació Banys Vells

Ajuts a la rehabilitació per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial a Barcelona

El 14 de juny s’ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’habitatges adreçades a les comunitats de propietaris, els integrants de les quals es troben en situació de vulnerabilitat.

La dotació econòmica inicial d’aquests ajuts és de 12.184.500 €.

El termini per formular les sol·licituds s’inicia el 15 de juny  i finalitzarà el 30 de novembre de 2018.

Per accedir als ajuts previstos en aquesta convocatòria per fer actuacions en edificis d’habitatges caldrà acreditar un pressupost mínim de 750 € per entitat de l’edifici objecte de l’actuació.

La finalitat de la convocatòria és establir un sistema de subvencions i ajuts que permeti a comunitats de propietaris amb membres amb situació de vulnerabilitat fer obres de rehabilitació i adequació als edificis als quals resideixen, evitant que aquesta situació de vulnerabilitat impossibiliti les mateixes.

Aquesta convocatòria s’estructura en dues fases consecutives, materialitzant-se amb la signatura d’un conveni entre la comunitat de propietaris i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a cadascuna de les fases.

- Fase “d’assessorament i suport a la comunitat de propietaris” en la que s’identifiquen les deficiències de l’edifici, les obres necessàries per a rehabilitar-lo i el seu cost aproximat. També es contribueix a estabilitzar la situació legal de la comunitat i analitzar la situació de vulnerabilitat.

- Fase “de redacció del projecte bàsic i d’execució d’obres”, en la que es determina una puntuació mínima que cal assolir per poder-s’hi acollir condicionada al tipus d’obres que cal fer i a les condicions de les comunitats de propietaris. En aquesta fase es concreten les obres que s’han d’executar, se’n preveu el finançament i finalment s’executen.

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria poden endossar-se a les empreses que executin cada actuació. La quantia de subvencions per a les diferents actuacions es desglossen en els següents conceptes:

- Subvenció del 100%de cohesió social:  ajut reservat per a les comunitats de propietaris amb membres que acreditin que estan en situació de vulnerabilitat especial, segons criteris de la convocatòria.

- Subvenció general: és idèntica a l’import de subvenció previst en la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a aquest any 2018.(1)

- Subvenció complementària: és una subvenció suplementària a l’anterior del pressupost protegible, sense límit.

- Subvenció complementària fins al 100% en situació d’arrendament: és una subvenció individual i suplementària a les anteriors que pot sol·licitar el propietari o llogater quan s’ajustin a les condicions determinades per la convocatòria.

Les línies d’actuacions que considera la convocatòria són:

A. Edificis d’habitatges plurifamiliars: intervencions dirigides a patologies estructurals o no, millora de les condicions d’accessibilitat, d’estalvi energètic i sostenibilitat, etc.

B. Programa de cohesió social, permetent dur a terme obres d’adequació de les finques en les quals resideixin persones en situació de vulnerabilitat.

C. Redacció d’informes d’Inspecció  Tècnica d’edificis (IITE), Projectes i Direcció d’obres: es subvencionarà el 100% del cost de l’informe i el del certificat d’eficiència energètica amb el límit màxim que es determina a la convocatòria del 2015 (2) i realitzats, com a màxim, durant l’any anterior a la sol·licitud de l’ajut. La Redacció de projectes i Direcció d’obres es subvencionarà el 100% en les condicions determinades per la convocatòria.

D. Ajuts específics: són ajuts complementaris que es concedeixen per a la utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica i per a obres en edificis catalogats o obres que necessitin actuacions de complexitat excepcional.

Cal consultar el text de la convocatòria per veure els detalls i particularitats de la mateixa.

Accés a la convocatòria i a les bases reguladores (art. 12.1)

Més informació al web de l'Ajuntament de Barcelona.


Notes:

(1) Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018 DOGC 14/6/2018

(2) ANUNCI de la modificació de la convocatòria per a la sol·licitud d’inscripcions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona per a l’any 2015. DOGC 5/5/2015


També us pot interessar :

Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona i per a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018 DOGC 14/6/2018

Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018” DOGC 14/6/2018
15/06/2018
Tornar