Modificacions del CTE

El 24 de setembre entra en vigor l'aplicació obligatòria de les Modificacions del CTE

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Tal com indica la Nota informativa publicada al web del Codi Tècnic, les modificacions del CTE seran d'aplicació obligatòria per a tots els projectes per als quals se sol·liciti llicència municipal a partir del proper 24 de setembre de 2020.

En cas que s’hagi sol·licitat la llicència amb el projecte bàsic abans d’aquesta data, i que el visat del projecte se sol·liciti posteriorment, caldrà adjuntar com a documentació complementària la instància de sol·licitud de llicència junt amb els documents del projecte a visar.

Podeu veure la nota informativa publicada el passat mes de juliol al web del Codi Tècnic, on trobareu els diferents supòsits segons sigui la data de sol·licitud de llicència, així com la manera de determinar la data per a l’inici de les obres.

Documentació complementària del Ministeri
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat també un document divulgatiu on s'expliquen els conceptes bàsics de la modificació del CTE. Podeu consultar-lo aquí.

A més, el mes d'agost ha publicat la nova Guia d'aplicació del DB-HE 2019.

Nous documents d'ajuda al projecte
Recordem que l'Oficina Consultora Tècnica del COAC ha actualitzat i ampliat la documentació d'ajuda al projecte disponible per als col·legiats. D'aquesta manera, trobareu al web les noves fitxes justificatives que incorporen les modificacions del CTE.

Canvis més rellevants
Tal com hem anat informant, la modificació afecta principalment la Part I del CTE i els Documents Bàsics HS, HE i SI. Pel que fa al Document Bàsic de Salubritat, s'incorpora una nova secció DB-HS 6 "Protecció contra l’exposició al radó", que fixa un nivell de referència de concentració de gas radó per a l’interior dels edificis i estableix, segons la classificació del municipi, la necessitat d’incorporar mesures de protecció.

En relació al Document Bàsic d’Estalvi Energètic, la modificació suposa una revisió global del Document, incrementant les exigències reglamentàries d’estalvi i eficiència energètica i revisant la definició de l’edifici de consum gairebé nul. I per últim, pel que fa al Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, s'incorpora una modificació puntual en relació a la propagació de l’incendi per l’exterior.

Consulteu el document resum elaborat per l'OCT, així com el vídeo i presentacions de la sessió informativa celebrada el passat mes de maig.

2/09/2020
Tornar