ARQUITECTES RESIDENTS A L’ÀMBIT DEL COAC

D’acord amb l’Article 16.3 dels Estatuts del COAC, es consideren arquitectes residents a l’àmbit del COAC aquells que es trobin en algun dels següents supòsits:

  • arquitectes que tinguin el despatx únic o principal a Catalunya
  • arquitectes que tinguin un lloc de treball a Catalunya
  • arquitectes que estiguin empadronats a qualsevol municipi català

Documentació necessària per col·legiar-se:

  • Resguard de l’ETSA conforme s’han abonat els drets per a l’obtenció del Títol d’Arquitecte; certificat lliurat pel Rector de la Universitat Politècnica on s’han cursat els estudis; o bé el Títol d’Arquitecte. En qualsevol dels tres supòsits s’ha de presentar l’original o bé fotocòpia degudament compulsada.
  • NIF / NIE original i no caducat
  • Declaració d’alta en el cens d’obligats tributaris(model 036 o 037) o comprovant de tenir un contracte de treball a Catalunya o bé certificat d’estar empadronat a qualsevol municipi català (el certificat d’empadronament caduca al mes de la seva expedició).
  • Compte bancari: nom i número de l’entitat, codi oficina i de control i número de compte.

 Consulta horaris col·legiació:  


Informació per col·legiar-se
Modalitats de col·legiació i quotes
Altres vinculacions
Carnet d'Estudiant d'Arquitectura Associat

Printer-friendly versionPDF version