ESert
MONOGRÀFIC: Tractament d'humitats
AGF130610
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
10 de juny de 2013 a Barcelona,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 0 hores  

Director/docent
Maria Antonia Fosch Garcia, llicenciada en química i directora i comercial de la marca Higaltor / Jose M. Julia Vich, enginyer químic P.D.D. per l?IESE que actua com assessor tècnic d?empreses,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

La finalitat d'aquesta jornada és analitzar les causes de l'aparició de diferents patologies amb un origen comú, la humitat, i donar possibles solucions a aquests problemes.
 
Les eflorescències, disgregacions, condensacions interiors, verdets, embutllofaments de pintura, olors, deteriorament de les façanes, etc, són problemes d'humitats originades per molt diverses causes però, generalment, en construcció es poden resumir en:
 
• Absència o mala protecció hidròfuga de les façanes.
• Nul·la permeabilitat al vapor dels recobriments (pintures de façana o interiors no transpirables, etc).
• Absència d'impermeabilització en les parets exteriors abans dels reblerts amb terra, tant per cobrir com per fer zones enjardinades.
• Defectes estructurals en les juntes exteriors de trobada entre els i parets, o mal segellat en la col·locació de finestrals amb terrasses.
 
S'exposaran els diferents tipus d'humitats i les seves solucions:
 
• Humitats ascendents o per remunta capil·lar.
• Humitats per filtració o humitats laterals.
• Humitats per condensació (paret freda).

Programa

Aclariments

Lloc: 
 
Altell - Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93. 306.78.28
 
Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives. 
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
10 de juny de 2013 a Barcelona,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 0 hores  

Director/docent
Maria Antonia Fosch Garcia, llicenciada en química i directora i comercial de la marca Higaltor / Jose M. Julia Vich, enginyer químic P.D.D. per l?IESE que actua com assessor tècnic d?empreses,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.