ESert
Rehabilitació energètica d'edificis existents: criteris i bones pràctiques (3a edició). Curs presencial i per videoaula a través d'Internet.
EBC1131004
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/10/13 al 20/12/13,
Horari

Divendres de 15:30 a 18:30h,
Durada 21 hores  

Director/docent
Anna Casas, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Als tècnics que vulguin desenvolupar un projecte de rehabilitació energètica.

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA
Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és capacitar per:

- Avaluar de forma crítica el comportament tèrmic dels edificis existents.
 
- Abordar diferents sistemes d’actuació en funció del diagnòstic establert i actuar globalment de forma adequada.
 
- Adquirir les habilitats específiques per rehabilitar els edificis (l’envolvent i les instal·lacions) amb la màxima eficiència energètica possible, revisant alhora la reglamentació aplicable.

Programa

Aquest curs es caracteritza per l’aprofundiment en la comprensió del comportament energètic dels edificis existents per poder-ne realitzar un bon diagnòstic de rehabilitació. En correspondència, s’analitzarà un projecte de referència on s’abordarà l’anàlisi de l’envolvent i de les instal·lacions, per tal d’exposar un exemple de propostes òptimes de rehabilitació.

25 d’octubre de 2013

L’entorn energètic
Lectura de l’entorn energètic que afecta al parc edificat. Actuacions adequades a l’edifici existent enfront les condicions energètiques ambientals.
- Entorn energètic i sostenibilitat energètica en l’edificació.
- Recorregut solar i condicions ambientals.
- Afectació a l’envolvent de l’edifici existent.
- Accions a considerar.
Anna Casas Portet, arquitecta 

8 de novembre de 2013

Comportament energètic dels habitacles
Avaluació crítica del comportament energètic dels habitacles. Planteig de les possibles actuacions de rehabilitació energètica. Anàlisi de la reglamentació específica aplicable.
- Anàlisi del comportament energètic de diferents tipologies constructives i sistemes.
- Detecció de les virtuts i mancances de les diverses casuístiques.
- Actuacions de rehabilitació per a diferents façanes, cobertes o patis.
Anna Casas Portet, arquitecta

15 de novembre de 2013

Diagnosi de l’edifici
Anàlisi de la causa del comportament energètic inadequat i establiment del diagnòstic previ. Replanteig de les actuacions òptimes per a la rehabilitació a realitzar. Balanç de la ventilació natural i del comportament higrotèrmic, lumínic i acústic. Definició del full de ruta.
- Anàlisi exhaustiva del comportament tèrmic dels diferents components de l’edifici.
- Full de ruta.
- Exemples de projectes de rehabilitació.
Anna Casas Portet, arquitecta

22 de novembre de 2013

Eficiència energètica de l’envolvent tèrmica
Detall de les diferents tipologies constructives de l’envolvent del parc edificatori construït. Necessitats d’actuació i rehabilitació específiques en cada cas. Anàlisi del comportament energètic de les diverses solucions tècniques proposades. Anàlisi de fluxos energètics degut a la disposició dels paraments i les seves obertures. Actuació específica en funció del tipus de façana, coberta o pati. Diagnosi i exemples d’aplicació.
- Propostes de rehabilitació de les diferents solucions constructives en funció del diagnòstic establert.
- Comparativa del comportament energètic de cada solució proposada.
- Afectació energètica de la composició de l’envolvent.
- Solucions compositives de rehabilitació per a cadascuna de les façanes, cobertes o patis.
- Millora dels fluxos energètics degut a les possibles modificacions de la pell i la composició de l’envolvent.
- Exemples de projectes.
Anna Casas Portet, arquitecta

29 de novembre de 2013

Eficiència energètica de les instal·lacions
Anàlisi de l’eficiència energètica dels diferents sistemes energètics d’il·luminació, de climatització, de producció d’aigua calenta sanitària i de les energies renovables per l’aprofitament de la llum natural, per la producció tèrmica i la producció elèctrica.
- Detall de les diferents tipologies d’instal·lacions.
- Definició de les característiques bàsiques i dels paràmetres específics d’eficiència energètica.
Arcadi de Bobes Picornell, arquitecte

13 de desembre de 2013

Rehabilitació energètica global de l’edifici
Resolució i aplicació de la màxima eficiència energètica de l’envolvent i de les instal·lacions tèrmiques en un cas pràctic. Anàlisi de la viabilitat de les solucions de rehabilitació i anàlisi crítica de la millora de comportament.
- Compliment de la reglamentació aplicable.
- Valoració de l’actuació global de la rehabilitació energètica.
- Priorització de les solucions que cal adoptar dins les limitacions d’aplicabilitat. Replanteig del procés de rehabilitació.
- Exemple d’un cas pràctic.
Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes

20 de desembre de 2013

Resultats finals
Verificació de l’equilibri higrotèrmic, lumínic i acústic de l’envolvent i de les instal·lacions d’un cas pràctic. Anàlisi crítica de la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions. Certificació energètica.
- Anàlisi dels diagnòstics establerts i el balanç energètic obtingut.
- Solucions i resultats finals del projecte de rehabilitació energètica.
- Exemple d’un cas pràctic.
Anna Casas Portet, arquitecta

Aclariments

Aquest curs es podrà seguir presencialment i/o per Videoaula a través d'Internet.


Anul·lacions:

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

Certificats:

Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes i que no hagin superat o realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/10/13 al 20/12/13,
Horari

Divendres de 15:30 a 18:30h,
Durada 21 hores  

Director/docent
Anna Casas, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.