ESert
Rehabilitació energètica d'edificis existents: càlculs i cas pràctic
EBC1140102
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 17/01/2014 al 28/02/2014,
Horari

Divendres de 15:30 a 18:30h,
Durada 21 hores  

Director/docent
Anna Casas, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Als tècnics que vulguin desenvolupar un cas pràctic de rehabilitació energètica. Realitzant un exercici de càlcul i concreció tècnica d’un projecte. Obtenint la qualificació energètica, així com la seva viabilitat tècnica, econòmica, funcional i la seva repercussió energètica.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és capacitar per:

- Elaborar un projecte de rehabilitació energètica, calculant i desenvolupant la concreció tècnica d’un cas pràctic. Saber computar el cost econòmic que representa i jerarquitzar les propostes d’actuacions en relació al cost i estalvi econòmic i mediambiental que representen.

Programa

Aquest curs es caracteritza per l’elaboració i la concreció tècnica d’un cas pràctic de rehabilitació energètica. S’aportaran els coneixements més rellevants per a la realització dels càlculs i la qualificació energètica, viabilitat tècnica, econòmica, funcional i la seva repercussió energètica. Es realitzarà un seguiment dels treballs dels alumnes que s’aniran definint i corregint durant les pròpies sessions del curs.

17 de gener de 2014

Aspectes més rellevants pel càlcul energètic
Exposició dels aspectes més rellevants pel càlcul energètic i de les particularitats del programa CE3X, per tal de poder-lo utilitzar de forma més acurada a les necessitats de l’exercici pràctic del projecte de rehabilitació. Anàlisi de les característiques dels elements arquitectònics i dels paràmetres d’eficiència energètica per a la qualificació de l’edifici existent (envolvent i instal·lacions). 
Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes

NOTA: S’utilitzarà el CE3X com a eina de càlcul per tal de valorar les millores que representen la implementació de les diferents propostes de rehabilitació i, alhora, es realitzarà una anàlisi critica de tot el procés.
 
[L’alumnat podrà iniciar l’entrada de dades al programa CE3X de les característiques de l’edifici a rehabilitar al seu despatx. Ja que la sessió teòrica només incidirà en les particularitats més importants del programa i no esdevindrà una explicació general.]

24 de gener de 2014

Càlculs energètics I
1. Es procedirà a la complementació i correcció de l’entrada de dades al programa CE3X de l’edifici a rehabilitar per tal de poder qualificar-lo energèticament.
2. Estudi del projecte i anàlisi dels resultats obtinguts al programa per tal de diagnosticar i categoritzar els problemes energètics de l’edifici.
Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes

NOTA: L’anàlisi es realitzarà de forma transversal amb els temes tèrmics, lumínics, acústics, de seguretat d’utilització, de seguretat de protecció enfront incendis, d’accessibilitat, de manteniment, etc. Aquesta voluntat de transversalitat no significa que es desenvoluparan els conceptes o la teoria durant les sessions, sinó que, en base al projecte a rehabilitar energèticament, es consideraran les característiques reals del projecte per tal d’actuar de la forma pertinent en la resolució del projecte global de rehabilitació. És a dir que s’actuarà de forma global i les propostes, com a mínim, han de considerar totes les qüestions arquitectòniques, en concret les qüestions tècniques i/o reglamentàries en vigor.
 
31 de gener de 2014

Càlculs energètics II
3. Es procedirà a la introducció de les dades de noves propostes de rehabilitació dins de l’eina de càlcul, per tal de poder quantificar les millores d’eficiència que es reflecteixen al programa.
 
4. Amb els nous resultats obtinguts es procedirà a la valoració critica de les propostes per al projecte de rehabilitació. Amb l’objectiu d’optimitzar l’eficiència també es reconsideraran les millores plantejades, per tal de valorar si cal realitzar una nova combinatòria de les actuacions analitzades o si cal replantejar-ne de noves.
Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes
 
NOTA: L’interessant és que l’alumne enviï el projecte i els resultats de qualificació obtinguts amb una setmana d’antelació, perquè els professors puguin analitzar les propostes a la següent sessió i d’aquesta forma també puguin preparar una anàlisi global de tots els treballs presentats.
 
 
7 de febrer de 2014

Debat dels resultats dels càlculs energètics
Es presentaran, de forma pública, els resultats obtinguts de les propostes de millora i de la qualificació energètica i, en conseqüència, s’analitzaran per part de l’equip docent les propostes dels projectes de rehabilitació realitzats.
Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes
 
NOTA: Durant la sessió els alumnes podran seguir les propostes de rehabilitació energètica de la resta de companys i podran escoltar els comentaris dels professors en referencia al procés o desenvolupament dels treballs elaborats per l’alumne i els resultats obtinguts.

14 de febrer de 2014

Concreció tècnica I
1. Es desenvoluparà el projecte de rehabilitació (envolvent i instal·lacions) quantificat energèticament i es proposaran solucions tècniques (materials i sistemes) per tal d’optimitzar l’eficiència energètica i econòmica final. Es valorarà la transversalitat de la proposta, en relació a la resta de normatives i a les pròpies qüestions arquitectòniques.
Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes

 
21 de febrer de 2014

Concreció tècnica II
2. Es jerarquitzaran les actuacions del projecte de rehabilitació plantejades i es desenvoluparan tècnicament les millors propostes.
 
NOTA: L’interessant és que l’alumne enviï el projecte i els resultats de qualificació obtinguts amb una setmana d’antelació, perquè els professors puguin analitzar les propostes a la següent sessió i d’aquesta forma també puguin preparar una anàlisi global de tots els treballs presentats.
Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes

28 de febrer de 2014

Anàlisis de l’estalvi energètic i econòmic
Desenvolupament d’una proposta de rehabilitació energètica definitiva, comptabilitzant el cost econòmic. Càlcul i amortització energètica-econòmica del projecte de rehabilitació.
Anna Casas Portet i Arcadi de Bobes Picornell, arquitectes

NOTA: per realitzar aquest curs serà necessari que cada alumne porti el seu ordinador portàtil a classe.

Aclariments

Anul·lacions:

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

Certificats:

Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes i que no hagin superat o realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 17/01/2014 al 28/02/2014,
Horari

Divendres de 15:30 a 18:30h,
Durada 21 hores  

Director/docent
Anna Casas, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.