ESert
Impacte i integració paisatgística: Estudis, projectes i planejament
EBC1131105
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimecres 13/11/2013, 20/11/2013 i 27/11/2013,
Horari

16:30 a 19:30h,
Durada 9 hores  

Director/docent
Docents: Fina Royo i Anna Malleu, arquitectes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Impacte i Integració Paisatgística

Arquitectes i altres professionals que tinguin interès en actualitzar i ampliar els seus coneixements pel que fa a la intervenció en el paisatge.

Especialment a aquells que vulguin millorar i ampliar  la prestació dels seus serveis professionals incorporant la redacció d’Estudis d’impacte i integració paisatgística com a part del procés de gestió de projectes i plans urbanístics de forma integrada.

El curs també va dirigit als professionals del sector públic, especialment a tècnics que avaluin les actuacions amb potencial impacte en el paisatge: ens locals, comarcals etc...

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

- Ampliació dels serveis professionals de tasques tradicionalment externalitzades.

- Adquisició de coneixements bàsics per a la redacció d’Estudis d’impacte i integració paisatgística.

- L’obtenció estratègies  per a la intervenció i planificació d’actuacions  en el  paisatge.

- Coneixement i facilitat de consulta de les eines (cartogràfiques, legals i teòriques) disponibles en relació el tema.

- Utlització d’un glossari de conceptes bàsics en matèria de paisatge.

Programa

L’Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) és un instrument previst tant per la legislació paisatgística com urbanística que té per objecte promoure una correcta inserció de les actuacions en el paisatge, diagnosticant l’impacte potencial i exposant les mesures d’integració possibles.

Instrument que cal incorporar en el desenvolupament de bona part de projectes i plans, localitzats majoritàriament en sòl no urbanitzable.  Fonamentalment relacionats amb instal·lacions o equipaments d’interès públic (activitats esportives, hípiques, càmpings, etc) així com d’iniciativa privada propis de les activitats agràries (cellers, granges, magatzems, etc) i dels usos associats (reconstrucció de masies, noves construccions destinades a turisme rural...).

El curs donarà pautes per orientar, simplificar i facilitar l’elaboració d’un EIIP, excusa que permetrà ampliar i incorporar els coneixements en matèria de paisatge aplicats a dues escales territorials diferents, per una banda al projecte d’edificació i per altra al pla urbanístic.

El programa s’estructura al voltant de dos grups de casos pràctics amb una primera part teòrica de suport,  els temes són els següents:

- Marc legal i tramitació dels Estudis d’impacte i integració paisatgística. Des de la llei de Paisatge a la obligatorietat del instrument segons els supòsits establerts per la actual text refòs de la llei d’urbanisme (Llei 3/2012) i el planejament territorial i urbanístic que li és d’aplicació. Fent un breu apunt de la tramitació a seguir.

- Conceptes clau en matèria de paisatge. Aspectes rellevants que cal conèixer per a dur a terme qualsevol intervenció en paisatge. La integració paisatgística, estratègies d’integració, visibilitat, freqüentació, valors, dinàmiques.....

- Eines de referència existents i disponibles: Cartografia, catàlegs de paisatge, directrius de paisatge, planejament urbanístic i territorial, normatives en general.

- Contingut mínim d’un EIIP: Anàlisi de l’estat del paisatge previ, característiques del projecte a implantar i criteris i mesures d’integració paisatgística adoptades. Contingut aplicat als casos pràctics, que il·lustraran les similituds i diferències pel que fa a la incorporació dels aspectes del paisatge en la seva definició.  De com la clau d’una bona integració és el treball en paral·lel amb la gestació d’un projecte o pla. 

- Cas pràctic de recerca (cartogràfica, normativa i de documents de referència) d’un emplaçament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a un projecte d’edificació. Aplicat a un projecte d’edificació de celler. Caldrà entendre la incorporació directa dels processos d’integració paisatgística en el desenvolupament del propi projecte d’edificació

- Cas pràctic de recerca (cartogràfica, normativa i de documents de referència) d’un emplaçament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a un pla especial urbanístic. Aplicat a un Pla Especial urbanístic d’un càmping. Tenint en compte que un Pla especial té per objecte ordenar un àmbit, caldrà incorporar els processos d’integració paisatgística en la regulació normativa del pla per assegurar-ne les futures actuacions.

Jornada 1. Dimecres 13.11.2013
 
Sessió 1. Marc legal i supòsits per a la elaboració d’un EIIP
 
S2. Conceptes claus i eines de referència en matèria de paisatge
 
Jornada 2. Dimecres 20.11.2013
 
S3. CAS PRÀCTIC I. PROJECTE D’EDIFICACIÓ A L’ÀMBIT DE LA REGIÓ METROPOLITANA
 
-Planejament i instruments de paisatge.
-Anàlisi de paisatge previ.
Components, valors, dinàmiques, visibilitat, el lloc.
 
S4. CAS PRÀCTIC II. PROJECTE DE CELLER AL PRIORAT
 
- Planejament i instruments de paisatge.
- Anàlisi de paisatge previ.
            Components, valors, dinàmiques, visibilitat, el lloc.
- Proposta. Programa i requisits.
            Localització i visibilitat, inserció en el lloc, Composició i volumetria, Acabats, Tractament dels espais de relació.
- Estratègies, Criteris i mesures paisatgístiques adoptades.
            Decisions claus, Actuacions concretes.
 
Jornada 3. Dimecres 27.11.2013
 
S5. CAS PRÀCTIC III. PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN L’ÀMBIT DE LA REGIÓ METROPOLITANA
 
-Planejament i instruments de paisatge.
-Anàlisi de paisatge previ.
Components, valors, dinàmiques, visibilitat, el lloc.
 
S6. CAS PRÀCTIC IV. PROJECTE PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER UN CÀMPING
 
-Planejament i instruments de paisatge.
-Anàlisi de paisatge previ.
Components, valors, dinàmiques, visibilitat, el lloc.
-Proposta d’ordenació. Programa i requisits.
Localització i visibilitat, inserció en el lloc, Composició i volumetria, Acabats, Tractament dels espais de relació.
- Estratègies, Criteris i mesures paisatgístiques adoptades.
Decisions claus. Actuacions concretes a incorporar en la regulació del pla.

Aclariments

Anul·lacions:

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

Certificats:

Certificat d'assistència:
Es lliurarà als alumnes que hagin assistit a més del 80% de les classes.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimecres 13/11/2013, 20/11/2013 i 27/11/2013,
Horari

16:30 a 19:30h,
Durada 9 hores  

Director/docent
Docents: Fina Royo i Anna Malleu, arquitectes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.