ESert
Viabilitat i sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic formulat sota la bombolla immobiliària
EBC1131203
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimecres 04/12/2013, 11/12/2013 i 18/12/2013,
Horari

15:30 a 18:30,
Durada 9 hores  

Director/docent
Agustí Jover i Miquel Morell, economistes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals de l’urbanisme (arquitectes, advocats, geògrafs, sociòlegs, ambientòlegs, etc.) tant de l’administració pública com del sector privat (despatxos professionals, etc.) que ja estiguin familiaritzats amb els continguts econòmics i financers del planejament i de les operacions de transformació urbanística del nostre territori, i tinguin interès en continuar aprofundint en aquesta matèria.

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

  1. Aprofundir en els conceptes econòmics i financers del planejament urbanístic.
  2. La viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic a partir dels paràmetres urbanístics que el composen i la traducció econòmica i financera dels seus components (cessions de sistemes, densitats, edificabilitats, reserves d’habitatge protegit, cessions d’aprofitament, costos d’urbanització, etc.).
  3. La sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic i la seva traducció econòmica financera en les finances locals (indicadors de dependència dels ingressos urbanístics i immobiliaris, principals indicadors de solvència, etc).
  4. Capacitar a l’alumne per a la recerca de marges de maniobra del planejament urbanístic formulat sota la bombolla immobiliària des d’una perspectiva econòmica i financera i sota el prisma de l’agreujament de la crisi del nostra país, el col·lapse financer públic i privat, i l’esfondrament del sector immobiliari del nostre país.

Programa

L’esclat de la bombolla immobiliària l’any 2007 i l’actual crisi econòmica que pateix el país, en especial el col·lapse del sector immobiliari i de la construcció ens obliga a una nova manera de pensar l’urbanisme i a nous models, tècniques i instruments que ens permetin trobar noves maneres de conceptualitzar el planejament urbanístic i alternatives al planejament urbanístic redactat sota el darrer cicle expansiu.

L’urbanisme que, en termes econòmics i financers, tot ho aguantava s’ha acabat. Els marges de l’urbanisme són avui equivalents a marges industrials i moltes de les obligacions urbanístiques que incorporen el planejament urbanístic vigent són, en molts casos, de difícil viabilitat econòmica.
 
D’altre banda, la reflexió de la sostenibilitat econòmica resulta avui del tot imprescindible tenint en compte l’actualitat econòmica i financera dels ens locals i l’herència que ens deixa una època de crèdit fàcil i una bombolla immobiliària que facilitava la bonança de les administracions locals a través dels ingressos immobiliaris. Aquest escenari és història, i introduir aquesta reflexió en la gènesis de la planificació de la ciutat (és a dir, en el planejament) és poder avançar possibles tensions econòmiques i financeres futures del públic.

El curs, adreçat als professionals de l’urbanisme tant des de l’àmbit públic com privat, pretén aprofundir en els aspectes econòmics i financers del planejament urbanístic tenint en compte el marc legal urbanístic vigent a Catalunya i, alhora, incorporant en l’anàlisi les novetats dels darrers mesos amb la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas i el Plan Estatal de la vivenda 2013-2016.


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimecres 04/12/2013, 11/12/2013 i 18/12/2013,
Horari

15:30 a 18:30,
Durada 9 hores  

Director/docent
Agustí Jover i Miquel Morell, economistes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.