ESert
ARQImmo. Postgrau en DIRECCIÓ IMMOBILIÀRIA. Director i Emprenedor d'operacions Immobiliàries (2a edició) (Presencial i per videoaula a través d'Internet)
EBC1140106
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dilluns del 3/11/2014 al 26/01/2015,
Horari

De 9.30h a 18.30h,
Durada 72 hores  

Director/docent
Ana Puig-Pey, doctora arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors i empresaris, etc. que vulguin especialitzar-se en l'anàlisis i gestió d’operacions immobiliàries des d’un punt de vista arquitectònic, constructiu, econòmic, financer, comercial i d’explotació.

També està dirigit a aquells gestors que gaudint d’una visió parcial del negoci immobiliari, vulguin assolir una visió completa del mateix.

Objectius

Aquest curs capacita per treballar en empreses que desenvolupin projectes immobiliàris entre les que cal destacar les entitats de crèdit, propietàries de gran part dels actius immobiliaris, així com les comercialitzadores. També et permet ser consultor i assessor d’aquestes entitats i d’entitats de caràcter públic, en quant a les noves propostes de projectes públics–privats en els àmbits residencial, comercial, oficines, desenvolupament de sòl, etc. I per últim, aquest postgrau et permetrà crear la teva empresa i coneixeràs tot el procés per posar en marxa com a promotor noves operacions i nous projectes d’edificació.

Formació basada en casos pràctics que s’adeqüen a la situació actual i futura del sector.

El programa contempla ampliar el camp de visió i el coneixement de processos d’aquells participants interessats en incorporar-se al sector immobiliari tant emprenedors com analistes, gestors i directors d’empreses lligades al sector.  

En el programa es potenciarà: l'orientació a l’usuari – client – mercat; incorporació al sector del concepte de Producte + Servei; adaptació a la indústria; professionalització de totes les fases del procés.

Programa

Aquest Postgrau es realitzarà a través de la metodologia del cas, és a dir, l’alumne assolirà els coneixements a través de treballar casos pràctics i reals. Aquest mètode permet aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen en la pràctica professional diària d’un analista o gestor de projectes urbanístics i immobiliaris.

MÒDUL 1. ANÀLISI D'OPERACIONS I PROJECTES IMMOBILIARIS
 
Programa:
 • Actualitat del sector. Viabilitat d’operacions immobiliàries.
 • Gestió de sòl. Valoració i taxació de sòl i solars
Competències del perfil:
 • Elaboració d’estudis de viabilitat.
 • Comprensió de valoracions i taxacions immobiliàries, incloent terrenys rústics i solars, edificacions i espais urbans.
 • Comprensió dels mètodes de medició, valoració i taxació, de programació econòmica i de càlcul de costos i fiscalització d’aquests, a les obres de caràcter arquitectònic i urbanístic i en el planejament.  

Programa detallat:

 

Dilluns 3.11.2014

Introducció curs i guió

Conjuntura sectorial

Procés d’una operació immobiliària

Viabilitat d’operacions immobiliàries

De solar a edifici. Procés, tasques i agents. Cas Salardú 1

Viabilitat de la construcció i explotació d’un equipament esportiu en règim de concessió

Dilluns 10.11.2014

Viabilitat d’operacions immobiliàries

Operacions immobiliàries: inici – desenvolupament i tancament. Cas Salardú 2

Viabilitat d’una operació immobiliària. Oficines i hotels (1)

Planejament derivat: actuacions en sòl urbà i desenvolupament de sectors de sòl urbanitzable

Col·laboració amb l’Administració en la redacció i tramitació de les figures de planejament urbanístic

Operacions de promoció de sòl

Dilluns 17.11.2014

La transformació urbanística. Valor real i legal

Aprofitament urbanístic i ordenació de l’edificació

Sistemes d’actuació, projectes de reparcel·lació, projectes i obres d’urbanització

Valoració de l’actiu: sòl

Hipoteques immobiliàries voluntàries

 

MÒDUL 2. GESTIÓ D'OPERACIONS I PROJECTES IMMOBILIARIS
 
Programa:
 • Gestió de Projectes
 • Gestió d’Obra
 • Control i seguiment de projecte i obra
Competències del perfil:
 • Gestió de l'obtenció de llicències en els projectes integrats i en l’execució, tant d’obres d’edificació com espais urbans.
 • Gestió de la contractació de facultatius i la contractació d’obra amb coneixement de l’estructura de costos de tot tipus en el projecte i execució d’edificis i espais urbans.
 • Aptitud per gestionar els programes d’edificis, considerant els requeriments de clients i usuaris, analitzant els precedents i les condicions de localització, aplicant estàndards i establint dimensions i relacions d’espais i equips.
 • Comprensió de la gestió de plans d’ordenació territorial i metropolitana, plans estratègics, plans de viabilitat urbanística i plans urbanístics d’àmbit municipal, d’actuació en àrees urbanes i de caràcter especial.

Programa detallat:

Dilluns 24.11.2014

Innovacions tipològiques en el projecte arquitectònic residencial

Contractació d’equips. Cas Sevilla 1

Disseny i optimització de producte en edificis no residencials 

Llei d’ordenació de l’edificació

Llei de l’Habitatge i Decret d’Habitabilitat

Revisió i optimització de projectes sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica

Dilluns 1.12.2014

Organització i dimensionat d’equips en una promotora immobiliària

Codi Tècnic de la Construcció

Nous sistemes i procesos de producció en la construcció

Contractació d’empresa constructora. Actual, possible i òptim. Cas Salardú 3

Viabilitat de la construcció i explotació d’un equipament esportiu en règim de concessió. Cas Aquagym (1)

Dilluns 15.12.2014

Documentació final d’obra. D’obra a edifici en ús

Viabilitat de la construcció i explotació d’un equipament esportiu en règim de concessió. Cas Aquagym (2)

Models de Project Management. Projectes i cultures

Project Management per a ICUB - Ajuntament de Barcelona. Cas Illa Phillips

 
MÒDUL 3. DIRECCIÓ D'OPERACIONS I PROJECTES IMMOBILIARIS
 
Programa:
 • Administració i Organització
 • Desenvolupament i finançament d’una operació immobiliària
 • Explotació i manteniment d’actius
 • Aspectes legals d’una operació immobiliària futur del sector
Competències del perfil:
 • Comprensió dels mètodes generals d’organització, gestió, administració, planificació i direcció empresarial i la seva aplicació als sectors immobiliaris i de la construcció.
 • Comprensió del marc legal
 • Comprensió dels sistemes d’organització de les empreses immobiliàries respecte a la distribució de tasques i responsabilitats, al control de temps de producció, costos i rendiments laborals, a la administració econòmica i a la planificació comercial.
 • Comprensió dels mètodes d’estudi de les necessitats i demandes socials, dels components de la qualitat de vida, de les condicions d’habitabilitat i dels programes bàsics de vivenda.

Programa detallat:

Dilluns 12.01.2015

Introducció a finances de les operacions immobiliàries

Negoci immobiliari. Opcions

Organització d’una empresa immobiliària patrimonialista

Responsabilitats de l’administrador d’una empresa promotora

Dilluns 19.01.2015

El mercat d’oficines, retail i industrial de Barcelona

Nous models de promoció i hàbitat. Cooperatives d’habitatges en cessió d’ús

Nous models de promoció i hàbitat. Habitatges de protecció oficial en lloguer

Un arquitecte en l’àrea de promocions d’un banc

Concessió administrativa d’habitatges en lloguer

Dilluns 26.01.2015

Explotació d’actius en una promotora patrimonialista (1)

Negoci patrimonial d’un immoble en ús (1)

Operacions de promoció en naus industrials

Explotació d’actius en una promotora patrimonialista (2)

Negoci patrimonial d’un immoble en ús (2)

Final del Postgrau. Conclusions

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dilluns del 3/11/2014 al 26/01/2015,
Horari

De 9.30h a 18.30h,
Durada 72 hores  

Director/docent
Ana Puig-Pey, doctora arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.