ESert
Curs d'Especialització per a l'Arquitecte al Servei de l'Administració Pública (presencial i per videoaula a través d'Internet)
EBC1140105
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 03/03/2014 al 03/07/2014 a Barcelona,
Horari

Dilluns i Dijous de 16.00h a 20.00h,
Durada 200 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta. Arquitecta Urbanista amb 30 anys d'experiència a les administracions autonòmica, supramunicipal i municipal. Actualment treballa a l'Ajuntament de Mataró. Membre AAUC i AASAP,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, personal tècnic, Administració pública i estudiants d’últim any d'arquitectura o similar.
Curs dirigit a arquitectes que vulguin millorar la seva tasca tècnica i de procediment administratiu en els diferents camps de treball en l’Administració pública, en especial en els ajuntaments, o que vulguin iniciar-se en aquest camp de treball públic.

Objectius

El curs està bàsicament enfocat a la formació per  millorar el rendiment intern del treball tècnic en les àrees dels ajuntaments vinculades al territori municipal, i a la millora de l’atenció al ciutadà que sol·licita diversos serveis vinculats al territori (llicències diverses, informació urbanística, certificats diversos, i altres...)

Programa

MÒDUL 1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, PROCEDIMENT, CONTRACTES i LLICÈNCIES.

S1. Dilluns 03 març. L’arquitecte en el marc de l’ Administració Pública. El marc legal del treball dels arquitectes en l’administració pública.

1ªp: (1h) Presentació del curs. La funció de l’arquitecte en l’organització municipal i altres administracions públiques. Docent: Directora del curs.

2ªp: (1,5h) Legislació bàsica relacionada amb el treball dels arquitectes i tècnics de l’Administració pública. Nocions bàsiques del procediment administratiu.

3ªp: (1,5h)  Recursos administratius i procediments. Sentencies dels tribunals i aplicació.

Docent (ambdues parts): Trini Capdevila, advocada, Cap de Secció de Protecció de la legalitat urbanística de l’Ajuntament de Manresa.

S2. Dijous 6 març. Llicències urbanístiques.

1ªp: (3h) Tipus de llicències urbanístiques i procediments segons classificació urbanística del sòl. Llicències provisionals. Documentació i visats. 

2ªp: (1h) Els informes tècnics i causes de denegació. Seguiment i llicència de primera ocupació.

Docent (ambdues parts): Rosa Busqué, arquitecte, Cap del Servei de Llicències d’obres i activitats de l’Ajuntament de  Mataró.

S3. Dilluns 17 març. Pressupostos i contractació.

1ªp: (1,5h) El pressupost municipal i la seva gestió. Ingressos i despeses que tenen relació amb els tècnics municipals.

        Docent: Joan Romagosa, advocat, interventor de l’Ajuntament de Sabadell.

2ªp: (2,5h) Contractació administrativa de projectes i obres, i la seva gestió i seguiment.

        Docents: Imma Soler, advocada, Cap del Servei de contractació d’obres de l’Ajuntament de Terrassa, i Pere Puigdomènech, arquitecte, Cap del Servei de projectes i obres de l’Ajuntament de Terrassa.   

S4. Dijous 20 març. Protecció de la legalitat urbanística.

1ªp: (2h) Disciplina urbanística  i procediments. Reptes per a la nova llei. 

2ªp: (2h) Cassos pràctics. Multes i enderrocs. Els informes tècnics de disciplina.

Docent (ambdues parts): Trini Capdevila, advocada, Cap de Secció de Protecció de la legalitat urbanística de l’Ajuntament de Manresa.

S5. Dijous 27 març. Les llicències d’activitat i ambientals.

1ªp: (1,5h) Tipus de llicències ambientals i d'activitats. El reglament d'activitats i les ordenances relacionades. Relació de les llicències d'obres amb les d'activitats.

      Docent: Montserrat Escudé, advocada, responsable jurídica de l'Oficina d'activitats i urbanisme de la Diputació de Barcelona.

2ªp: (2,5h) Aspectes tècnics i ambientals en les activitats. Els aspectes rellevants pels tècnics municipals: la compatibilitat urbanística, incendis, sorolls, olors, riscos diversos.

      Docent: Jordi Artiga, enginyer tècnic de l’Ajuntament de Castellbisbal, Secretari del Col·legi d'enginyers tècnics industrials de Barcelona i vicepresident de la Plataforma de tècnics municipals de Catalunya.    

S6. Dilluns 07 abril.  L’actuació pericial dels arquitectes i responsabilitats.

1ªp: (2,5h) La actuació pericial dels arquitectes en la jurisdicció contenciós administrativa; Dictàmens mes freqüents, casos pràctics.

  Docent: Pere González Nebreda, arquitecte diplomat universitari en Arquitectura Legal i Forense, i President de la ‘Unión de Arquitectos Péritos Forenses de España’.

2ªp: (1,5h) Competència tècnica i responsabilitat penal de l’arquitecte en l’Administració pública.

 

  Docent: Albert Cortina, advocat de Dret administratiu i ambiental.

 

MODUL 2.  L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. (s’intercalen les tutories de les tesines)

S1. Dijous 24 abril. El marc legal dels instruments urbanístics vigents. Planejament territorial i urbanístic. Figures de planejament. Les modificacions del planejament.

1ªp: (1h) Estructura dels instruments urbanístics en la legislació urbanística vigent. El règim urbanístic del sòl.

2ªp: (3h) Planejament territorial i Planejament urbanístic. Figures de planejament i jerarquia. Modificacions de planejament: situació actual i reptes futurs. Participació ciutadana.

Docent: Directora del curs.

 S2.  Dilluns 28 abril. L’experiència pràctica del planejament. Tipus i escala del planejament: oportunitats i reptes.

1ªp: (2h) L’experiència pràctica del Planejament general: oportunitats i reptes.

2ªp: (2h) L’experiència pràctica del Planejament derivat: oportunitats i reptes.

        Docent: Sebastià Jornet, arquitecte-urbanista, de Llop-Jornet-Pastor SCP, professor associat de l’ ETSAB i President de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (COAC)

 S3.  Dilluns 12 maig. La situació actual de la legislació urbanística: nous reptes i oportunitats. Règim urbanístic del sòl. El sòl no urbanitzable. El paisatge i el planejament.

1ªp: (2h) El marc legal urbanístic actual. Reptes i oportunitats per a la nova Llei del territori.

      Docent: Camil Cofan, subdirector d’Urbanisme de la DGOTU de la Generalitat.

2ªp: (2h) El règim urbanístic del sòl no urbanitzable. Tipus d’autoritzacions en sòl no urbanitzable. Integració en el paisatge.  

        Docent: Júlia Trias, responsable d’aplicació de les politiques de Paisatge de la DGOTU de la Generalitat de Catalunya.      

S4.   Dijous 15 maig. Les normes urbanístiques. Els paràmetres d’ordenació i usos urbanístics en el planejament.

1ªp: (1,5h) Les normes urbanístiques del planejament general i planejament derivat.

2ªp: (2,5 h) Els paràmetres d’ordenació i usos urbanístics en el planejament.

Docent: Directora del curs.

S5.   Dilluns 26 maig. Gestió urbanística i valoracions.

1ªp: (1,5h)  La gestió urbanística en relació al planejament. Modalitats bàsiques. Reptes per a la nova legislació.

        Docent: Pablo Molina, advocat de Garrigues, especialitzat en Dret adm. i  urbanístic.

2ªp: (2,5h) Valoracions urbanístiques. Valoracions en sòl urbà i sòl rural.

        Docent: Jordi Duatis, arquitecte, Vocal del Jurat d'Expropiació de Catalunya i professor d'Arquitectura Legal i Valoracions de l’ ETSAB – UPC.    

S6.   Dijous 29 maig. La informació urbanística. Els refosos de planejament vigent i intercanvis d’informació.

1ªp: (1,5h) El mapa urbanístic de Catalunya i el Registre de Planejament. El intercanvi de dades amb els ajuntaments.  El Sistema d’Informació territorial municipal de la Diputació de Barcelona.

      Docents: Mercè Gonzàlez, responsable del MUC de la DGOTU i Fina Saez, Cap de secció dels Sistemes d’Informació territorial de la Diputació de Barcelona.

2ªp: (1h) El refós de planejament vigent. Plànols d’ordenació en relació a les normes. Els informes de Règim urbanístic del sòl.

                Docent: Directora del curs.

3ªp: (1,5h) La sistemàtica SIG en el planejament urbanístic.

 

    Docent: José González Baschwitz, arquitecte urbanista especialista en aquesta matèria.

 

MODUL 3.  SECTORIALS DEL TERRITORI. ESPAI PÚBLIC I EQUIPAMENTS PÚBLICS.

S1.   Dilluns 2 juny. Medi Ambient i planejament.

1ªp: (1h 20min) Legislació, procediment i documentació referent als documents de l’avaluació ambiental del planejament i projectes singulars. 

      Docent: Laura Fonts, advocada, Cap de l’Oficina territorial d’acció i avaluació ambiental (Barcelona), de la Generalitat de Catalunya.

2ªp: (1h 20min) Els continguts i objectius de l’avaluació ambiental d’un POUM i de diferents tipus de planejament derivat.  Exemples pràctics. 

Docent: Ignasi Grau, enginyer agrònom de “IGREMAP, enginyeria del medi ambient i paisatge”.

3ªp: (1h 20min) La pràctica d’anàlisi de diferents documents ambientals i la seva relació amb els plànols i normes del planejament urbanístic.  Exemples pràctics. 

Docent: Sergi Miquel, ambientòleg, tècnic de l’Oficina territorial d’acció i avaluació  ambiental (Barcelona), de la Generalitat de Catalunya.  

 S2.  Dijous 5 juny. La protecció del Patrimoni històric i arquitectònic. El patrimoni rural. 

1ªp: (2h) Els Plans Especials del Patrimoni històric i arquitectònic. Exemples pràctics. 

       Docent: Antoni Vilanova, arquitecte de ‘Vilanova+Moya, arquitectes’, President de l’Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del COAC i membre de l’Oficina del Paisatge i l'Urbanisme del COAC.

2ªp: (2h) Els Catàlegs de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. 

                  Docent: tècnic DGOTU

S3.  Dilluns 16 juny. L’habitatge i la relació amb el Planejament. La gestió municipal de l’habitatge.

1ªp: (1,5h) La gestió de l’habitatge públic des dels ajuntaments i la gestió compartida amb la Generalitat. La inspecció tècnica dels edificis (ITE) i els certificats d’eficiència energètica.

        Docent: Lluís Hosta, arquitecte, gerent de PROMUSA, empresa pública municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat.

2ªp: (1,5h) L’habitatge en la planificació territorial i urbanística. La memòria social.

       Docent: Josep Mª Vilanova, dr. arquitecte i professor del DOUT de l’ UPC, investigador del Institut Interuniversitari de Recerca Hàbitat, Turisme i Terriori, i  president de la ‘Unión de Agrupaciones de Arquitectos urbanistas de España del CSCAE’.   

3ªp: (1h) Els Plans locals de l’habitatge.

        Docent: Pilar Cervantes, arquitecta, tècnica gestora del Servei de Planificació d’Habitatge i Millora Urbana de la Diputació de Barcelona.

S3.  Dijous 19 juny. Mobilitat urbana i transport públic. Infraestructures i planejament.

1ªp: (1,5h) La mobilitat urbana i la relació amb el planejament urbanístic. Els Plans de mobilitat urbana municipals. Els estudis de la mobilitat generada.

        Docent: Joan Miró, enginyer de c.c. i p., Cap de Gestió de projectes i obres de l’empresa municipal PUMSA de l’Ajuntament de Mataró i professor de la UPC.

2ªp: (1,5h) Les infraestructures i el planejament urbanístic.

          Docent: Jordi Julià, enginyer de c.c. i p. de l’empresa ‘Transfer Enginyeria’.

3ªp: (1 h) La gestió de la mobilitat en el cas del nou POUM de Manresa.

      Docent: Mauro Mas, arquitecte, director del POUM de Manresa.       

S5.  Dilluns 30 juny. L’espai públic. Projectes i manteniment.

1ªp: (2h)  Criteris en el disseny de parcs, places i carrers. Exemples concrets.

      (Docent: arquitecte especialista en aquesta matèria)

2ªp: (2h) Programes i criteris per a la gestió del manteniment dels espais públics.

      (Docent: tècnic d’un Ajuntament especialista en aquesta temàtica)         

S6.  Dijous 3 juliol. Els equipaments públics del patrimoni municipal. Gestió i manteniment. Accessibilitat pública.  

1ªp: (2h) Plans directors d’equipaments. L’accessibilitat pública als equipaments i espais públics. Prevenció i seguretat ciutadana en els equipaments. La singularitat dels equipaments esportius.

  (Docent: tècnic de l’ Administració pública especialista en aquesta temàtica)

2ªp: (2h) Estudis de millora i manteniment dels equipaments. Programes de manteniment. Metodologia d’elaboració dels informes d’inspecció tècnica de l’edificació (ITE) i els certificats d’eficiència energètica en els diferents tipus d’Equipaments públics.

              (Docent: tècnic de l’ Administració pública especialista en aquesta temàtica)

 

TREBALL DE TESINA FINAL.

El total d’hores reconegudes per aquesta tesina és de 128 hores, comptabilitzant les hores de tutoria especialitzada i el temps de dedicació de l’alumne a la realització dels treballs.

El tema de la tesina final s’ha de concretar abans d’acabar el mòdul 1, segons diàleg i consens amb el Director del curs.  El tutor de la tesina serà un dels professors del curs, depenent de la temàtica escollida. El seguiment de cada tesina es farà els dilluns i dijous que no hi hagi classe, en hores convingudes amb el professor corresponent.

El termini de presentació serà el 31 de juliol, o d’acord amb la direcció del curs es podrà presentar al setembre 2014.

 

La TESINA FINAL pot tenir 6 opcions de vessant tècnica agrupades en 3 temàtiques:

TEMA 1: PLANEJAMENT URBANÍSTIC i SECTORIALS amb dos tipus de projecte:

a)   Elaborar un projecte de planejament derivat o de Modificació puntual d’un PGO/POUM

b)   Elaborar un refós de planejament vigent d’un municipi que no estigui fet.

c)   Elaborar un Pla Especial del Patrimoni rural, masies i cases en el SNU d’un municipi.

d)   Elaborar un Pla Especial amb una temàtica específica d’interès d’un municipi concret.

TEMA 2: TEMES SECTORIALS amb dos tipus de projectes municipals

a)   Elaborar un PLA DE MOBILITAT URBANA d’un municipi.

b)   Elaborar un PLA LOCAL D’HABITATGE i UNA MEMÒRIA SOCIAL.

TEMA 3: OBRA I GESTIÓ d’ ESPAIS I EDIFICIS PÚBLICS.

a)   Elaborar un PLA DIRECTOR DELS EQUIPAMENTS d’un municipi.

b)   Elaborar un PLA DIRECTOR DE MANTENIMENT DELS ESPAIS PÚBLICS d’un municipi.

 

TEMA 4: altres temàtiques a comentar amb la Direcció del curs segons ALUMNE i MUNICIPI.

Aclariments

 Suport
 
Formació realitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Direcció General d'Ordenació del Territorii Urbanisme
 
 

 amb la col·laboració

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 03/03/2014 al 03/07/2014 a Barcelona,
Horari

Dilluns i Dijous de 16.00h a 20.00h,
Durada 200 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta. Arquitecta Urbanista amb 30 anys d'experiència a les administracions autonòmica, supramunicipal i municipal. Actualment treballa a l'Ajuntament de Mataró. Membre AAUC i AASAP,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.