ESert
Inspecció i diagnosi d'edificis (7a edició) (Curs presencial i per vídeoaula a través d'Internet)
EBC2131013
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/10/2013 al 13/12/2013,
Horari

Divendres de 10.00 a 14.00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Tècnics interessats en afrontar la redacció de la ITE (Inspecció tècnica d’Edificis) i del nou Informe d’Avaluació d’Edificis Existents (IEE)

Curs inclòs en la convocatòria de beques del PLA IMPULSA
Més informació a plaimpulsa@coac.cat

Objectius

 

El Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges DOGC 26.11.2010 (en vigor des de 26.02.2011), estableix per l’àmbit català un programa obligatori d’inspeccions tècniques periòdiques d’edificis plurifamiliars d’habitatges [ITE], per tal d’acreditar el compliment del deure de conservació de llurs elements comuns per part de la propietat.

Per una altra banda, la recent “Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneración y renovación urbanas” (vigent des de el 28.06.2013), institueix l’ “Informe de Evaluación de los Edificios” [IEE] com a nou instrument per acreditar l’estat de conservació, les condicions d’accessibilitat i el grau d’eficiència energètica dels edificis que integren el parc residencial plurifamiliar en l’àmbit estatal.

Objectius:

- informar sobre el nou marc legislatiu relatiu a l’edifici existent

- aportar eines pel reconeixement dels components i sistemes constructius

- formular criteris per la detecció i avaluació de lesions i deficiències

- oferir recursos per tal d'afrontar amb solvència la redacció de documents

- proposar metodologies per l’avaluació integral de l’edifici

 

- donar a conèixer mecanismes per la seva gestió

Programa

Noves dates: del 25 d'octubre al 13 de desembre de 2013

Jornada 1 – Divendres 25.10.2013

Presentació del curs
Protocols d’inspecció d’edificis d’habitatge (1993-2013)
La inspecció visual. Metodologia, límits i recomanacions
Intervencions cautelars: informes d’urgència, xarxes, estintolaments
Enunciat cas pràctic
Ramon Muñoz, arquitecte

  

Jornada 2 – Divendres 08.11.2013

Reconeixement de sistemes constructius (I).
Avaluació de deficiències en Obra Grossa
César Díaz, doctor arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques – UPC

 

Jornada 3 – Divendres 15.11.2013

 El nou marc legislatiu sobre intervencions en edificis existents.
La Llei RRR: Modificacions LOE i CTE
Ramon Muñoz, arquitecte

Reconeixement de sistemes constructius (II)
Avaluació de deficiències en instal·lacions
Avaluació de deficiències de salubritat i de seguretat d’ús
Alfred Fernández, arquitecte

 

Jornada 4 – Divendres 22.11.2013

Edició de la ITE
Introducció a la redacció de textos tècnics
Ponent pendent de confirmació

 
Introducció a la fotografia en documents tècnics
Ponent pendent de confirmació

 

Jornada 5 – Divendres 29.11.2013

Metodologia per una avaluació global de l’estat de l’edifici. 
Diagnosi qualitativa i estudis aprofundits
Pla estratègic d’Intervencions (curt, mig i llarg termini)
Comentari de casos pràctics
Conclusions
Ramon Muñoz, arquitecte

 

Jornada 6 – Divendres 13.12.2013

 Programa pendent de confirmació

Aclariments

Anul·lacions:
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25/10/2013 al 13/12/2013,
Horari

Divendres de 10.00 a 14.00h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.