ESert
Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obres
ETA131029
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
29 d'octubre, 5, 12 i 19 de novembre de 2013,
Horari

de 16:00h a 19:00h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Yolanda Fernández Vázquez,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics i altres professionals habilitats per a poder exercir aquestes tasques.

Objectius

Es vol oferir al professional una visió completa de la figura del Coordinador de Seguretat i Salut en execució d'obres, tenint present la normativa aplicable d'obligat compliment. Un cop finalitzat el curs l'alumne ha de ser capaç de:

1. Conèixer perfectament les seves atribucions, competències i responsabilitats com a Cordinador de Seguretat.
2. Saber analitzar amb exactitut el Pla de Seguretat i Salut que li sigui entregat, així com emetre després l'informe d'aprovació o aprovar-lo.
3. Establir pautes d'actuació en les diferents fases d'obra en matèria de prevenció d'incendis.
4. Identificar les fases i/o moments de l'obra en els que es necessita més atenció per part del Coordinador.
5. Planificar les reunions interempresarials de Seguretat i Salut durant el desenvolupament de l'obra.
6. Identificar els aspectes fonamentals per a l'autorització d'accessos a l'obra.
7. Xequejar la documentació aportada pels industrials i/o contractistes adjudicataris de l'obra.
8. Conèixer els criteris d'aplicació de sancions i infraccions per part de la Inspecció de Treball.

 

Programa

SESSIÓ 1
Figura del Coordinador de Seguretat i Salut (CSSE).
Estadístiques de sinistralitat laboral.
Funcions clau del CSSE.
Antecedents.
Marc legal aplicable: Llei PRL 31/1995, RD 1627/97 de 24 d'octubre, RD 604/2006 modificació del RD 1627/97, RD 171/2004 de 30 de gener, Llei de subcontractació 32/2006.
Altre normativa aplicable al sector de la construcció.
 
SESSIÓ 2
Anàlisi del Pla de Seguretat i Salut.
Protocol d'actuació del CSSE.
Documents importants a supervisar i controlar per part del CSSE.
Fases d'obra: riscos a identificar i mesures a adoptar.
 
SESSIÓ 3
Fases d'obra: riscos a identificar i mesures a asoptar.
Grues.
Bastides.
Protocol d'emergències en cas d'accident d'obra.
 
SESSIÓ 4
Criteri d'actuació de la Inspecció de Treball.
Sancions i infraccions segons la LISOS.
Sentències dels últims anys.
Tipus de responsabilitats.
Implicació de la Direcció Facultativa.
Conclusions.
 
A càrrec de Yolanda Fernández Vázquez, arquitecte tècnica i fundadora i directora de l'empresa Segicons, SL

Aclariments

120 euros Inscrits als Serveis Bàsics de la Demarcació de Tarragona

 

 

ACLARIMENTS:  

 

El preu especial és per als arquitectes inscrits als Serveis Bàsics de la Demarcació. Els Serveis Bàsics de la Demarcació de Tarragona estan oberts a tots els col·legiats del Coac. Truca i informa-te’n. Per obtenir el preu especial cal sol·licitar-ho al fer la inscripció escrivint una nota a la plana web i posteriorment des de comptabilitat, es modificarà l'import.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
29 d'octubre, 5, 12 i 19 de novembre de 2013,
Horari

de 16:00h a 19:00h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Yolanda Fernández Vázquez,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.