ESert
Cristeris Pràctics de Rehabilitació Energètica
ELL1131001
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
17/24 octubre 2013,
Horari

16:00 a 20:00 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Josep Linares, Director UO de Rehabilitació i Millora de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se en els criteris de rehabilitació energètica d’edificis.

Objectius

Assolir els criteris d’actuació sobre l’evolvent d’un edifici, per a plantejar una estratègia de rehabilitació energètica adequada.

Programa

Estratègies d'actuació sobre l'envolupant : actuació en façanes i tancaments verticals

Estratègies passives d’actuació sobre l’envolupant tèrmica i estanca viables tècnica i funcionalment per donar resposta a les recomanacions de millora dels procediments de certificació energètica d’edificis existents:

-Concepte de rehabilitació energètica, manteniment, reforma

-Conceptes higrotèrmics: transferències màssiques i energètiques a través de l’envolupant (aïllament, vapor d’aigua, inèrcia tèrmica)

-Materials aïllants tèrmics i superfícies generadores tèrmiques: proposta metodològica (conductius, termoreflexius, canvi de fase)

-Estratègia rehabilitadora tèrmica: part opaca, semitransparent i proteccions solars tèrmiques.

-Però sabem construir? Accions de rehabilitació incorrectes tècnica i funcionalment que inhabiliten les estratègies passives.

  Estratègies d'actuació sobre l'envolupant: actuació en cobertes i altres elements

-Concepte i definició de coberta

-Comentaris CTE (HE-1 i HS-1) en relació a les cobertes

-Materials aïllants tèrmics

-Estratègia rehabilitadora, entenent la làmina d’impermeabilització com l’element de vida útil menor que cal protegir per assegurar un correcte funcionament higrotèrmic de la coberta.

-Sistemes d’impermeabilització i execució:

      -Coberta inclinada

      -Cobertes planes calents, fredes a la catalana, invertida, enjardinades extensives i      intensives.

      -Làmines (oxiasfalt, bituminoses modificades, sintètiques (EPDM, PVC, TPO, sistemes líquids (poliuretans, cautxús, poliureas)

-Estratègies actives:

      -Ascensors oleodinàmics i electromecànics en edificis existents: criteris de funcionament i accions de millora d’eficiència energètica tècnica i funcionalment possibles.

      -Cas pràctic: Estudi de viabilitat tècnica, econòmica, social i energètica de sistemes energètics en un barri de Terrassa (microcogeneració)


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
17/24 octubre 2013,
Horari

16:00 a 20:00 h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Josep Linares, Director UO de Rehabilitació i Millora de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.