ESert
Jornada informativa sobre l'actualització del DB-HE - Estalvi d'energia - del Codi Tècnic de l'Edificació i normativa relacionada
EGI1131103
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 27 de novembre del 2013,
Horari

de 10:00 a 12:00 hores,
Durada 2 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics interessats en desenvolupar l’avaluació energètica dels edificis existents.

Objectius

El passat 12 de setembre de 2013 es va publicar l’actualització del Codi Tècnic de l’Edificació del document  Bàsic DB-HE «Estalvi d’Energia».

Aquesta modificació es feia necessària per transposar a l’ordenament jurídic espanyol la nova Directiva Europea 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i la Directiva 2009/28/CE relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

Com a principals objectius són definir que és un edifici d’energia quasi nul.la a Espanya, i exigir per tant criteris mínims d’eficiència energètica i uns percentatges d’energia renovable  als nous edificis; i lligar el Codi Tècnic al recent Decret 235/2013 de certificació energètica d’edificis.

Així mateix es comunica que properament, i abans del 31 de Desembre del 2018, es publicaran exigències encara més estrictes en aquest àmbit.

Paral.lelament i per la seva relació, s’exposaran a la jornada els canvis més significatius que s’han produït al RITE, i la possibilitat d’autoconsumir energia renovable.

Programa

PROGRAMA

 

1. Nou Document HE-0 Limitació del consum energètic

2. Modificacions als actuals documents HE-1, HE-3, HE-4 i HE-5

3. Modificacions al RITE (Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques als edificis)

4. Marc legislatiu respecte l’autoconsum amb renovables

5. Com afectarà aquesta nova legislació a l’edificació en general?

6. Torn obert de paraula.

 

DOCENT: Antoni Márquez, enginyer industrial, CO2EN energy consulting

Aclariments

NOTA: El mateix dia hi haurà una jornada de 12 a 14h  sobre les CERTIFICACIONS DE SOSTENIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ: LEED i BREEAM. Qui s’inscrigui a totes dues jornades li costarà 15 euros.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 27 de novembre del 2013,
Horari

de 10:00 a 12:00 hores,
Durada 2 hores  

Director/docent
Antoni Márquez Briones,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.