ESert
Cicle ENERGIA. Criteris de Rehabilitació Energètica
EBC1131111
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
28/11/13,
Horari

Dijous de 16.00 h a 19.00 h,
Durada 3 hores  

Director/docent
Josep Linares, Director UO de Rehabilitació i Millora de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se en els criteris de rehabilitació energètica d’edificis i desenvolupar una proposta metodològica d’actuació en l’envolupant tèrmica i estanca amb criteris d’eficiència energètica i bona praxis constructiva amb la màxima responsabilitat mediambiental.

Objectius

Assolir els criteris d’actuació sobre l’evolvent d’un edifici, per a plantejar una estratègia de rehabilitació energètica adequada. 

En rehabilitació, el sistema de protecció tèrmica ideal és aquell que optimitza el tancament existent en funció del clima, compatibilitzant funcionalment els materials aïllants tèrmics, la inèrcia tèrmica del conjunt i la capacitat generadora i protectora tèrmica de les superfícies que els conformen.

Es tracta de no DESTRUIR, si no d’OPTIMITZAR PROTEGINT (radiació solar i dels fluxos tèrmics (aïllament) i màssics (humitat)) mes CAPTAR, ACUMULAR, CONSERVAR, DISTRIBUIR i DISIPAR (inèrcia tèrmica) mes ESTANQUITAT a l’aigua i a l’aire, mes MATERIALS DURABLES, COMPATIBLES QUÍMICAMENT, DE MÍNIM MANTENIMENT I ACV de mínim impacte. 


Programa

Estratègies d'actuació sobre l'envolupant : actuació en façanes i tancaments verticals

Estratègies passives d’actuació sobre l’envolupant tèrmica i estanca viables tècnica i funcionalment per donar resposta a les recomanacions de millora dels procediments de certificació energètica d’edificis existents:

-Concepte de rehabilitació energètica.

-Situació energètica: caracterització del parc existent.

-Conceptes higrotèrmics: transferències màssiques i energètiques a través de l’envolupant (aïllament, vapor d’aigua, inèrcia tèrmica).

-Materials aïllants tèrmics (conductius, termoreflexius, canvi de fase)  i superfícies generadores tèrmiques: proposta metodològica.

-Estratègia rehabilitadora tèrmica i estanca: part opaca (façanes i cobertes), semitransparent i proteccions solars tèrmiques.

 -Però sabem construir? Accions de rehabilitació incorrectes tècnica i funcionalment que inhabiliten les estratègies passives.

...

Els continguts d'aquestes sessions es desenvolupen també en el curs de Rehabilitació de façanes i cobertes, dins del Postgrau en Rehabilitació. Altres cursos relacionats: Certificació Energètica Edificis Existents: metodologia i eina normativa CE3X 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
28/11/13,
Horari

Dijous de 16.00 h a 19.00 h,
Durada 3 hores  

Director/docent
Josep Linares, Director UO de Rehabilitació i Millora de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.