ESert
Mòdul 1. Procediments i contractes. Curs d'Especialització per a l'Arquitecte al Servei de l'Administració Pública (presencial i per videoaula a través d'Internet)
EBC2110564
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 03/03/2014 al 03/04/2014 a Barcelona,
Horari

Dilluns i Dijous de 16.00h a 20.00h,
Durada 66 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta. Arquitecta Urbanista amb 30 anys d'experiència a les administracions autonòmica, supramunicipal i municipal. Actualment treballa a l'Ajuntament de Mataró. Membre AAUC i AASAP,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, personal de l’administració i estudiants d’últim any d'arquitectura o similar.

Objectius

L'objectiu d’aquest Curs és conèixer i aprofundir en les matèries pròpies de l’Administració local relacionades amb el desenvolupament de la funció de l’Arquitecte municipal.
L’activitat s’adreça principalment als arquitectes municipals que presten els seus serveis en municipis petits o mitjans, que són la gran majoria de les comarques catalanes. El Curs està organitzat per l’Escola Sert, l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública i la Generalitat de Catalunya i està en tràmits per obtenir una homologació universitària. 

Programa

  Mòdul 1. Procediments i contractes
 • Aspectes bàsics del procediment administratiu.
 • Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
 • Estudis de programació, Plans directors d’equipaments, Estudis de millora d’equipaments
 • La contractació administrativa i la gestió dels contractes  de projectes i obres locals: projecte, direcció, seguretat i salut, estudis arqueològics, classificació del contractista, replanteig, modificacions, certificacions, revisió de preus, suspensió del contracte, recepció, liquidació....
 • El patrimoni dels ens locals: gestió del patrimoni propi, 
 • catàleg de patrimoni històric
 • Pressupost i hisendes locals: quotes, contribucions urbanes, IBI, cadastre, plusvàlues...
 • Tècniques d’elaboració de les diferents tipologies d’informes (dictamens, valoracions, adjudicacions, llicències, ruïna...).
 • L’informe de llicències. Contingut mínim i causes de denegació. CTE
 • Responsabilitat legal i penal de l’arquitecte municipal.
 • Disciplina urbanística. Execucions de sentències
 • Liberalització de visats. Què es visa i què es controla en el visat
 • Quines obres requereixen projecte
 • Nova llei de competència de serveis professionals
24 hores presencials. 4 hores per sessió els dies: 03/03/2014; 06/03/2014; 17/03/2014; 20/03/2014; 31/03/2014; 03/04/2014
42 hores de treball pràctic a entregar al finalitzar el programa formatiu. 
 
Preus (mòdul 1 més tesina):
No col·legiats (*): 1.100 euros
Arquitectes col·legiats, simpatitzants complerts i arquitectes amb menys de tres anys de col·legiació: 800 euros

Aclariments

Titulació universitària en tramitació:

S’ha presentat la sol·licitud perquè aquesta formació sigui homologada amb crèdits universitaris, en aquests moments s’està esperant la resposta oficial que tant pot ser acceptada com refusada. 
 
En cas que la resolució  sigui positiva, només hi tindran accés els alumnes que hagin cursat el programa sencer. 

Acreditacions:

El Col·legi d’Arquitectes està tramitant la possibilitat d'homologar aquest programa formatiu amb crèdits universitaris. 
Formació on col·labora el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'AASAP i la Generalitat de Catalunya. 

Els alumnes que no hagin cursat el programa sencer, tindran un diploma d'assistència al mòdul concret que hagin fet. Quan s'hagi acumulat els tres títols d'assistència corresponents al curs sencer, es podrà tramitar el títol d'especialització. 

La programació futura del curs i els seus mòduls resta pendent del número d'alumnes que estiguin interessats a realitzar el programa. L'escola no es fa responsable de possibles ajornaments en cas que no s'arribi a aquest número mínim d'alumnes per iniciar el curs.  

Convenis amb empreses:
Al finalitzar el Postgrau, aquells alumnes que han fet tots els mòduls, tindran la possibilitat de participar al conveni de col·laboració formativa amb organitzacions públiques i privades per posar en pràctica els coneixements apresos i ampliar la seva xarxa de contactes professionals. El número de participants es limitarà en funció del número d'rganitzacions col·laboradores. 

 amb la col·laboració

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 03/03/2014 al 03/04/2014 a Barcelona,
Horari

Dilluns i Dijous de 16.00h a 20.00h,
Durada 66 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta. Arquitecta Urbanista amb 30 anys d'experiència a les administracions autonòmica, supramunicipal i municipal. Actualment treballa a l'Ajuntament de Mataró. Membre AAUC i AASAP,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.