ESert
Sessió Informativa ENTRADA EN VIGOR DEL NOU DB HE "ESTALVI D'ENERGIA"
EBC4140308
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
12/03/14,
Horari

Dimecres de 12.00 h a 14.00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

 Arquitectes col·legiats del COAC, en qualsevol de les seves modalitats.

Objectius

El nou DB HE, va entrar en vigor el passat setembre de forma voluntària,  sent d'aplicació obligatòria a partir del proper 13 de març per als projectes d'obra nova i intervencions en edificis existents per als quals se sol·liciti llicència.

El nou DB HE "Estalvi d'Energia" del Codi Tècnic de l'Edificació, a més d' incloure criteris d'aplicació en la intervenció en edificis existents, implica canvis a totes les Seccions del DB, en algunes d'elles força importants.

Principals novetats
Destaca la incorporació d'una nova Secció, el DB HE 0 “Limitació del consum energètic”, en la que s'estableix, en funció de l'ús de l'edifici, el valor límit del consum d'energia primària no renovable. Per als edificis d'ús residencial privat es fixa un valor màxim de consum (en funció de la seva superfície i la zona climàtica on s'ubiquin) i per als edificis amb altres usos es demana una classe mínima B per a l'indicador de consum d'energia primària.
Pel que fa a la “Limitació de la demanda energètica” (DB HE 1), a més de l'augment de l'exigència, s'ha suprimit l'opció simplificada que s'utilitzava fins al moment per a la justificació del seu compliment. Caldrà utilitzar programes informàtics de càlcul de la demanda energètica que facin una simulació amb un model tèrmic (tipus LIDER-CALENER) o nous mètodes simplificats equivalents dels quals a hores d'ara no se'n té confirmació.
L'actualització del DB HE s'emmarca dins les obligacions derivades de la Directiva 2013/31/UE del Parlament Europeu, per la qual i entre d'altres, es determina que a partir del 31 de desembre de 2020 els edificis que es construeixin hauran de ser edificis de consum d'energia quasi nul.

Programa

12.00 h. Presentació

Enric Mir, Arquitecte, Vocal Junta de Govern

12.10 h. Principals modificacions de l'actualització del DB HE Estalvi d'energia

Licinio Alfaro, Arquitecte i Arquitecte tècnic, Servei d’Informació Tecnològica, ITeC

13.10 h. Exemple comparatiu i primeres conclusions

Alícia Marcillas, Arquitecta. Oficina Consultora Tècnica COAC

13.40 h. Torn obert de preguntes 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
12/03/14,
Horari

Dimecres de 12.00 h a 14.00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.