ESert
Sessió informativa ENTRADA EN VIGOR DEL NOU HE "ESTALVI D'ENERGIA"
ETA140506
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 6 de maig de 2014,
Horari

De 12:00h a 14:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
SAT Servei Assessorament Tècnic,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats al COAC, en qualsevol de les seves modalitats.

Objectius

El nou DB HE, va entrar en vigor el passat mes de setembre de forma voluntària, essent d'aplicació obligatòria a partir del peoper 13 de març per als projectes d'obra nova i intervencions en edificis existents per als quals es sol·licita llicència.

El nou DB HE "Estalvi d'Energia" del Codi Tècnic de l'Edificació, a més d' incloure criteris d'aplicació en la intervenció en edificis existents, implica canvis a totes les Seccions del DB, en algunes d'elles força importants.

Principals novetats
Destaca la incorporació d'una nova Secció, el DB HE 0 “Limitació del consum energètic”, en la que s'estableix, en funció de l'ús de l'edifici, el valor límit del consum d'energia primària no renovable. Per als edificis d'ús residencial privat es fixa un valor màxim de consum (en funció de la seva superfície i la zona climàtica on s'ubiquin) i per als edificis amb altres usos es demana una classe mínima B per a l'indicador de consum d'energia primària.
Pel que fa a la “Limitació de la demanda energètica” (DB HE 1), a més de l'augment de l'exigència, s'ha suprimit l'opció simplificada que s'utilitzava fins al moment per a la justificació del seu compliment. Caldrà utilitzar programes informàtics de càlcul de la demanda energètica que facin una simulació amb un model tèrmic (tipus LIDER-CALENER) o nous mètodes simplificats equivalents dels quals a hores d'ara no se'n té confirmació.
L'actualització del DB HE s'emmarca dins les obligacions derivades de la Directiva 2013/31/UE del Parlament Europeu, per la qual i entre d'altres, es determina que a partir del 31 de desembre de 2020 els edificis que es construeixin hauran de ser edificis de consum d'energia quasi nul.

 

Programa

Principals modificacions de l'actualització del DB HE Estalvi d'energia

Exemple comparatiu i primeres conclusions.

Torn obert de preguntes


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 6 de maig de 2014,
Horari

De 12:00h a 14:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
SAT Servei Assessorament Tècnic,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.