ESert
ESCOLA D'ESTIU: Viabilitat i sostenibilitat econòmica del planejament en l'actual escenari urbanístic
EBC1140604
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
30 de juny, 7 i 14 de juliol,
Horari

Dilluns de 16.00 a 19.00h,
Durada 9 hores  

Director/docent
Agustí Jover i Miquel Morell, economistes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals de l’urbanisme (arquitectes, advocats, geògrafs, sociòlegs, ambientòlegs, etc.) tant de l’administració pública com del sector privat (despatxos professionals, etc.) familiaritzats amb els continguts econòmics i financers del planejament i de les operacions de transformació urbanística del nostre territori, i tinguin interès en continuar aprofundint en aquesta matèria mitjançant un curs eminentment pràctic i de reflexions vers projectes reals.


Curs inclòs a "ESCOLA D'ESTIU 2014"
A
mb la voluntat d’impulsar la formació dels arquitectes col·legiats, l’Escola Sert ha programat a partir del proper 30 de juny, una sèrie de cursos intensius a meitat de preu per a arquitectes col·legiats per tal de respondre a la constant evolució del sector, acompanyant a l’arquitecte en el desenvolupament del seu exercici professional i en l’exploració dels nous perfils d’ocupació.


Bonificació Fundación Tripartita
El sistema de bonificació de la Fundación Tripartita permet a les empreses que cotitzen a la Seguretat Social recuperar la inversió realitzada en la formació dels seus treballadors (s'inclouen els despatxos professionals amb treballadors en nòmina o amb autònoms tipus TRADE)
Més informació

Objectius

  1. Aprofundir en els conceptes econòmics i financers del planejament urbanístic.
  2. La viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic a partir dels paràmetres urbanístics que el composen i la traducció econòmica i financera dels seus components (cessions de sistemes, densitats, edificabilitats, reserves d’habitatge protegit, cessions d’aprofitament, costos d’urbanització, etc.).
  3. La sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic i la seva traducció econòmica financera en les finances locals (indicadors de dependència dels ingressos urbanístics i immobiliaris, principals indicadors de solvència, etc).
  4. Capacitar a l’alumne per a la recerca de marges de maniobra del planejament urbanístic formulat sota la bombolla immobiliària des d’una perspectiva econòmica i financera i sota el prisma de l’agreujament de la crisi del nostre país, el col·lapse financer públic i privat, i l’esfondrament del sector immobiliari del nostre país.

Agustí Jover i Miquel Morell són els autors de l'informe que ha servit de referència perquè diferents col·legis professionals, entre ells el COAC, es manifestin al voltant de l'informe publicat per la CNC sobre la liberalització del sòl. Pots consultar el vídeo de la jornada de debat celebrada al COAC dijous 24 d'abril, així com la notícia amb un resum de l'acte.

 

Programa

L’esclat de la bombolla immobiliària l’any 2007 i l’actual crisi econòmica que pateix el país, en especial el col·lapse del sector immobiliari i de la construcció ens obliga a una nova manera de pensar l’urbanisme i a nous models, tècniques i instruments que ens permetin trobar noves maneres de conceptualitzar el planejament urbanístic i alternatives al planejament urbanístic redactat sota el darrer cicle expansiu.
 
L’urbanisme que, en termes econòmics i financers, tot ho aguantava s’ha acabat. Els marges de l’urbanisme són avui equivalents a marges industrials i moltes de les obligacions urbanístiques que incorporen el planejament urbanístic vigent són, en molts casos, de difícil viabilitat econòmica.
 
D’altre banda, la reflexió de la sostenibilitat econòmica resulta avui del tot imprescindible tenint en compte l’actualitat econòmica i financera dels ens locals i l’herència que ens deixa una època de crèdit fàcil i una bombolla immobiliària que facilitava la bonança de les administracions locals a través dels ingressos immobiliaris. Aquest escenari és història, i introduir aquesta reflexió en la gènesis de la planificació de la ciutat (és a dir, en el planejament) és poder avançar possibles tensions econòmiques i financeres futures del públic.

El curs, adreçat als professionals de l’urbanisme tant des de l’àmbit públic com privat, pretén aprofundir en els aspectes econòmics i financers del planejament urbanístic tenint en compte el marc legal urbanístic vigent a Catalunya i, alhora, incorporant en l’anàlisi les novetats dels darrers mesos amb la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas i el Plan Estatal de la vivenda 2013-2016.


1.    La viabilitat econòmica i financera en el planejament urbanístic
 
1.1 Introducció als principis bàsics d’economia financera
1.2 Continguts bàsics de la viabilitat econòmica i financera en el planejament urbanístic
1.3 El posicionament del tècnic vers els estudis de viabilitat econòmica i financera
1.4 Cas Pràctic 1 – Viabilitat econòmica i financera PPU
1.5 La viabilitat econòmica i financera i la crisi econòmica actual del nostre país
1.6 Cas pràctic 2 – Viabilitat econòmica i financera MPOUM / SUNC
 
2.    La sostenibilitat econòmica en el planejament urbanístic
 
2.1 Continguts bàsics de la sostenibilitat econòmica en el planejament urbanístic
2.2 Cas pràctic 1 – Sostenibilitat econòmica en el POUM
2.3 Aprofundiment en els aspectes econòmics i financers de la sostenibilitat
2.4 Sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic contextualitzada amb la situació econòmica i financers de les Hisendes Locals

 

3.  Discussió de casos pràctics de viabilitat econòmica i financera de Planejament Derivat i Modificacions de Pla General i de casos pràctics de sostenibilitat econòmica de Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. Es discutiran a classe diferents casos reals amb els alumnes des del punt de vista econòmic i financer. Tot i que el curs pot veure’s modificat per l’interès que puguin tenir els alumnes en aprofundir en segons quins fronts.

Aclariments

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
30 de juny, 7 i 14 de juliol,
Horari

Dilluns de 16.00 a 19.00h,
Durada 9 hores  

Director/docent
Agustí Jover i Miquel Morell, economistes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.