ESert
ARQImmo. Gestor d'Operacions i Projectes Immobiliaris. (M1 i M2 del Postgrau en DIRECCIÓ IMMOBILIÀRIA) (2a edició) (Presencial i per videoaula a través d'Internet)
EBC1141110
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dilluns del 3/11/2014 al 15/12/2014,
Horari

De 9.30h a 18.30h,
Durada 48 hores  

Director/docent
Ana Puig-Pey, doctora arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors i empresaris, etc. que vulguin especialitzar-se en l'anàlisis d’operacions immobiliàries per fer un bon diagnosi de l'estat actual i poder realitzar propostes de gestió d'acord amb la realitat de l'actiu i el mercat.

Objectius

  • Elaboració d’estudis de viabilitat.
  • Comprensió de valoracions i taxacions immobiliàries, incloent terrenys rústics i solars, edificacions i espais urbans.
  • Comprensió dels mètodes de medició, valoració i taxació, de programació econòmica i de càlcul de costos i fiscalització d’aquests, a les obres de caràcter arquitectònic i urbanístic i en el planejament. 
  • Gestió de l'obtenció de llicències en els projectes integrats i en l’execució, tant d’obres d’edificació com espais urbans.
  • Gestió de la contractació de facultatius i la contractació d’obra amb coneixement de l’estructura de costos de tot tipus en el projecte i execució d’edificis i espais urbans.
  • Aptitud per gestionar els programes d’edificis, considerant els requeriments de clients i usuaris, analitzant els precedents i les condicions de localització, aplicant estàndards i establint dimensions i relacions d’espais i equips.
  • Comprensió de la gestió de plans d’ordenació territorial i metropolitana, plans estratègics, plans de viabilitat urbanística i plans urbanístics d’àmbit municipal, d’actuació en àrees urbanes i de caràcter especial.

Programa

Aquest curs es realitzarà a través de la metodologia del cas, és a dir, l’alumne assolirà els coneixements a través de treballar casos pràctics i reals. Aquest mètode permet aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen en la pràctica professional diària d’un analista o gestor de projectes urbanístics i immobiliaris.

MÒDUL 1. ANÀLISI D'OPERACIONS I PROJECTES IMMOBILIARIS

Dilluns 3.11.2014

Introducció curs i guió

Conjuntura sectorial

Procés d’una operació immobiliària

Viabilitat d’operacions immobiliàries

De solar a edifici. Procés, tasques i agents. Cas Salardú 1

Viabilitat de la construcció i explotació d’un equipament esportiu en règim de concessió

Dilluns 10.11.2014

Viabilitat d’operacions immobiliàries

Operacions immobiliàries: inici – desenvolupament i tancament. Cas Salardú 2

Viabilitat d’una operació immobiliària. Oficines i hotels (1)

Planejament derivat: actuacions en sòl urbà i desenvolupament de sectors de sòl urbanitzable

Col·laboració amb l’Administració en la redacció i tramitació de les figures de planejament urbanístic

Operacions de promoció de sòl

Dilluns 17.11.2014

La transformació urbanística. Valor real i legal

Aprofitament urbanístic i ordenació de l’edificació

Sistemes d’actuació, projectes de reparcel·lació, projectes i obres d’urbanització

Valoració de l’actiu: sòl

Hipoteques immobiliàries voluntàries

 

MÒDUL 2. GESTIÓ D'OPERACIONS I PROJECTES IMMOBILIARIS

Dilluns 24.11.2014

Innovacions tipològiques en el projecte arquitectònic residencial

Contractació d’equips. Cas Sevilla 1

Disseny i optimització de producte en edificis no residencials 

Llei d’ordenació de l’edificació

Llei de l’Habitatge i Decret d’Habitabilitat

Revisió i optimització de projectes sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica

Dilluns 1.12.2014

Organització i dimensionat d’equips en una promotora immobiliària

Codi Tècnic de la Construcció

Nous sistemes i procesos de producció en la construcció

Contractació d’empresa constructora. Actual, possible i òptim. Cas Salardú 3

Viabilitat de la construcció i explotació d’un equipament esportiu en règim de concessió. Cas Aquagym (1)

Dilluns 15.12.2014

Documentació final d’obra. D’obra a edifici en ús

Viabilitat de la construcció i explotació d’un equipament esportiu en règim de concessió. Cas Aquagym (2)

Models de Project Management. Projectes i cultures

Project Management per a ICUB - Ajuntament de Barcelona. Cas Illa Phillips

 

Aclariments

Aquest curs es podrà seguir presencialment i per Video Aula a través d'Internet.

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l'ini del curs. 

En el cas que l'anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l'import de la mateixa.

Amb la col·laboració de
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dilluns del 3/11/2014 al 15/12/2014,
Horari

De 9.30h a 18.30h,
Durada 48 hores  

Director/docent
Ana Puig-Pey, doctora arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.