ESert
Construccions en sòl no urbanitzable
EEB150001
COAC

Lloc
Demarcació de l'Ebre
Ramon Berenguer IV 26, principal
43500 Tortosa (Tarragona)
977 44 19 72

Dates
12 de febrer de 2015,
Horari

de 10.00 a 14.00h,
Durada 4 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes interessats en les construccions en sòl no urbanitzable

Objectius

L'objecte de la sessió és posar en coneixement el contingut legislatiu i reglamentari de les construccions i activitats en sòl no urbanitzable i la seva tramitació, així com aportar eines d'ajut en la redacció dels projectes per a llicències en sòl no urbanitzable, en forma d'exemples, modalitat d'autoritzacions, catàleg de masies i estudis d'impacte i integració paisatgística i, l'aplicació del Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre.

Programa

Primera Part 

10.00 h.          1.   Legislació.    

Text refós de la Llei d’urbanisme, Reglament de la Llei d’urbanisme, Pla territorial de les Terres de l’Ebre, Pla director urbanístic del sistema costaner, Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre, Planejament municipal. 

2.   Règim d’ús del sòl no urbanitzable. 

3.   Tramitació en sòl no urbanitzable. 

Informe previ Comissió territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, projecte d’actuació específica, pla especial urbanístic.  

11.30 h.          Pausa

 

Segona Part 

12.00 h.           4.  Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

5.    Rehabilitació i reconstrucció edificacions existents en sòl no urbanitzable. 

6.    Construccions agrícoles i ramaderes. 

7.   Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre. 

8.    Eines Departament de Territori i Sostenibilitat: WEB, MUC, RPUC i EIIP. 

14.00 h.          Torn de preguntes 

 

 

A càrrec dels Tècnics del Servei Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.

Lloc
Demarcació de l'Ebre
Ramon Berenguer IV 26, principal
43500 Tortosa (Tarragona)
977 44 19 72

Dates
12 de febrer de 2015,
Horari

de 10.00 a 14.00h,
Durada 4 hores  

Director/docent

Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.