ESert
Curs de perfeccionament Valoracions (DALF VI)
DALFVI1503
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dimarts del 29/11/2016 al 07/02/2017,
Horari

de 16:30 a 18:30 i de 19:00 a 21:00 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Pere González Nebreda, president de la UAPFE. Arquitecte DALF,
Idioma Català 



El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

- Arquitectes experts pericials i forenses.
- Arquitectes recent llicenciats que desitgin adquirir una especialització jurídica i tècnica en l'àmbit de les valoracions urbanístiques.
- Arquitectes al servei de l'administració pública que vulguin ampliar la seva formació jurídica mitjançant la participació en un curs especialitzat i d'actualitat jurídica.
- Arquitectes amb experiència professional que desitgin adquirir la qualificació tècnica i jurídica per intervenir com arquitectes experts pericials i forenses en procediments judicials.

 

Objectius

El curs pretén donar a conèixer la LS 2/2008, el Reglament de valoracions 1492/2011 i molt especialment els criteris de valoració del sòl i de les diferents figures que la llei estableix.

El RVLS 1492/2011, s’aparta de la metodologia de la ECO 805/2003, i estableix criteris i metodologies especifiques.

El curs tracta d’apropar les tècniques de valoració del RVLS, als arquitectes que es dediquen al urbanisme, tant a la gestió com al planejament, als perits arquitectes que fan dictàmens pericials en matèria urbanística, al arquitectes taxadors y a tots els arquitectes en general que estiguin interessats en aquestes tècniques.

 

Programa

Aquest curs es fa a l'Escola Sert del COAC
C. Arcs 1-3, 5a. planta - 08002 Barcelona
 
 
Programa:
 
Mercat immobiliari: Marc legal, economia, pràctica immobiliària negocis i  finances.
Valoració immobiliaria: Marc legal, finalitats, mètodes.
Valoració urbanística: Normativa. Criteris de valoració.
Valoració urbanística: Valoració de sòl urbanitzat. Edificat i vacant. Exemples pràctics.
Valoració urbanística: Valoració de sòls urbanitzables
Valoració urbanística: Valoració de sòls destinats a sistemes generals
Altres conceptes susceptibles d'indemnització: servituds de pas, servituds aèries, servituds subterrànies, ocupació temporal. Criteris per el càlcul de les indemnitzacions.
La expropiació forçosa. La expropiació por Ministeri de la Llei.
Viabilitat econòmica del planejament urbanístic.
 
 
Direcció
 
Director del curs
Pere González Nebreda
Arquitecte DALF
Expert en urbanisme, valoracions i optimització d’actius immobiliaris.
President de l‘Unió d’arquitectes pericials i forenses d’Espanya.
 
Directors acadèmics
Dr. Josep Santdiumenge Farré
Professor titular de Dret Civil (Universitat Pompeu Fabra)
Director del MÀSTER EN Dret Immobiliari i Urbanístic i de l’Edificació (IDEC-Universitat Pompeu Fabra)
Magister Legum (Universidad de Kiel, RFA)
Master of Laws (Yale Law School, EEUU)
Dr. Rafel Mur i Soteras
Professor titular de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)
Vice-president d’Asemas
Vocal de la Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes experts pericials i forenses de Catalunya (COAC)
 
 
Professors
 
Montserrat Junyent Advocada; assessora jurídica Consell COAPI
Miquel Morell; Economista
Pere González Nebreda;  Arquitecte DALF
Silvia Font;  Arquitecte DALF
David Amorós; Arquitecte DALF
Rafael Mur Soteras;  Doctor Arquitecte DALF
Joan Felip Requena;  Enginyer tècnic agrícola.
Jordi Griñó Sans;  Arquitecte DALF
 

Més informació

Aclariments

(*) Especifiqueu en els aclariments de la butlleta d'inscripció si sou agrupats de l'AAEPFC o sou arquitectes DALF.
 
Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dimarts del 29/11/2016 al 07/02/2017,
Horari

de 16:30 a 18:30 i de 19:00 a 21:00 h,
Durada 32 hores  

Director/docent
Pere González Nebreda, president de la UAPFE. Arquitecte DALF,
Idioma Català 



El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.