ESert
Redacció d'informes tècnics i tramitació de llicències
EGI1150501
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 13 i 20 de maig del 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 8 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres tècnics de l'administració

Objectius

Repassarem els conceptes principals per la redacció dels informes, tant des del punt de vista de la seva estructura organitzativa com del vocabulari emprat.

Pel que fa a la tramitació, repassarem els actes que hi estan sotmesos i la normativa d’aplicació que els defineix.

A càrrec d’en Lluís Buch i en Joan Falgueras, arquitectes

Programa

 1.     REDACCIÓ D’INFORMES TÈCNICS

 

  1. L’informe tècnic com a eina de comunicació:

-          Condicions essencials per al personal redactor d’informes tècnics

-          Importància de la comprensibilitat dels textos tècnics

-          Diferència entre informe i dictamen

-          Posar-se a escriure l’informe

 

  1. L’informe tècnic:

-          Definició

-          Criteris generals de redacció

-          Estructura

-          Models

-          Exemples

 

  1. La redacció d’informes tècnics des del control de les frases:

-          Els paràgrafs

-          La mida de les frases

-          L’ordre lògic de les frases

-          Limitar els incisos

-          Limitar l’ús de les passives

-          Limitar l’ús dels gerundis

-          Preferir les frases afirmatives en lloc de les negatives

 

  1. La redacció d’informes tècnics des de la tria de les paraules:

-          Preferir les construccions no nominals

-          Limitar l’ús de verbs predicatius i/o buits

-          Utilitzar correctament les estructures d’obligació

-          Prescindir de les paraules i/o expressions que fan de crosses

-          Evitar l’ús de mots abstractes i substituir-los per altres de més

precisos

-          Preferir paraules planeres, curtes i més usuals

-          No abusar dels adverbis acabats en –ment

-          Evitar la repetició d’antecedents

-          Utilitzar correctament la terminologia específica

-          Evitar els barbarismes

-          Utilitzar correctament la fraseologia

-          Guia d’enllaços i/o marcadors textuals

 

  1. Alguns aspectes de la gramàtica i la sintaxi de la llengua catalana que convé tenir presents per a una correcta redacció dels informes tècnics.

 

  1. La depuració dels informes tècnics des d’un ús adequat de les convencions:

-          Abreviatures, sigles i símbols

-          Majúscules i minúscules

-          Signes de puntuació

 

  1. Bibliografia de consulta i d’aprenentatge

 Docent: Lluís Buch i Serra, arquitecte

 

2.     TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES

 

 

2.1.INFORME TÈCNIC PER A LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

 

Legislació urbanística / Planejament / Normes i ordenances municipals

 

Actes subjectes a llicència

 

CTE / Parte I / Art 6 Condiciones del proyecto

 

2.2.DECRET SOBRE LES CONDICIONS D’HABITABILITAT.

Dades per incloure en els projectes tècnics a presentar per a l’obtenció de la llicència d’obres

 

2.3.CONTROL DE CONTINGUTS DOCUMENTALS NO URBANÍSTICS

Principi d’intervenció mínima (Motivació en la protecció de l’interés general / Adequació proporcionada a les finalitats / Sense diferències de tracte discriminatòries)

 

Habitabilitat.

Accessibilitat

Decret d’ecoeficiència (D. 21/2006)

Compliment del CTE:

DB SE Seguretat estructural

DB SI Seguretat en cas d’incendi

DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

DB HS Habitabilitat Salubritat

DB HE Habitabilitat Estalvi d’energia

DB HR Habitabilitat Protecció enfront al soroll

 

Docent: Joan Falgueras Font, arquitecte

 

 AMB LA COL.LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 13 i 20 de maig del 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 8 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.