ESert
BIM Project Management (Gestió de projectes amb sistemes BIM)
EBC1150511
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11/11/15, 18/11/15, 25/11/15, 27/01/16, 3/02/16, 10/02/16 i 9/03/16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Project Managers, constructors, propietaris, altres professionals com a arquitectes o enginyers i empreses l'activitat de les quals o interès es relaciona amb la gestió de projectes, la planificació, els costos i el control d'execució de projectes. 

Arquitectes, enginyers i altres professionals vinculats al sector de la construcció que desitgin ampliar els seus coneixements i els seus serveis professionals més enllà del disseny, i aprofundir en l'àmbit del Project Management, incloent l'aplicació de la nova tecnologia i processos BIM. 

Project i Construction Managers que desitgin integrar BIM en els seus processos de gestió de projectes i amb això ampliar la seva oferta de serveis i donar un major valor afegit a la seva empresa i per als seus clients.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

Documentació


 

 

    

Objectius

Encara que BIM està associat habitualment amb el disseny, és en el Project Management on l'aplicació té un major recorregut. La responsabilitat d'un Project Manager s'estén a les diferents etapes d'un actiu i els seus requisits, que seran diferents al llarg del cicle de vida del mateix. La necessitat que la gestió d'aquest actiu sigui contínua i completa, des de l'inici fins al final de la vida, requereix un gran nivell de control.  

BIM és la nova eina de control del Project Manager. Facilita la simulació, la col·laboració, l'optimització i la comunicació al llarg de tot el procés de projecte, construcció i explotació, i permet reduir considerablement el risc de la inversió. Els Project Managers han de ser capaços d'integrar BIM, amb la finalitat d'aprofitar els seus beneficis i maximitzar els resultats.

L'aplicació de processos BIM en la coordinació i revisió de projectes, en amidaments i pressupostos, i en la planificació i control d'execució, s'ha convertit, per això, en un molt important valor afegit a tots els serveis relacionats amb la Gestió de Projectes.

L'objectiu d'aquesta formació és capacitar-te professionalment en l'ús pràctic de la tecnologia i processos BIM aplicats al Project Management, per al seu ús tant en un despatx tècnic de serveis a promotors (Project Managers…), com en la integració d'aquest nou perfil en els serveis interns de promoció (privat o públic).

El focus principal d'aquesta formació està en els processos, utilitzant les aplicacions únicament com a suport dels mateixos. L'objectiu no és el domini de programaris, sinó adquirir coneixements que puguin ser aplicats independentment del programari utilitzat i que puguin implementar-se amb el suport de les aplicacions informàtiques actuals i de les futures, tenint en compte les tendències actuals i el desenvolupament previst de la tecnologia. Aquesta formació et permetrà:
 • Conèixer els principis bàsics i d'ús de les principals eines de modelat BIM
 • Conèixer els principals models de dades BIM i la seva interoperabilitat
 • Conèixer els principals estàndards, normes i protocols d'actuació en l'entorn BIM
 • Definir processos de treball que permetin incrementar l'eficàcia dels agents participants en el projecte
 • Establir fluxos d'informació que assegurin la traçabilitat en la presa de decisions
 • Dotar-te de coneixements, habilitats i eines per incrementar la teva capacitat de control sobre el desenvolupament del projecte (coordinació i revisió de models…)
 • Dominar l'ús d'eines que permeten la integració de funcions essencials del Project Management amb la resta de processos BIM (costos, planificació…).
 • Conèixer la funcionalitat d'eines que permeten el treball col·laboratiu entre els operadors BIM implicats en el projecte (Cross Enterprise Collaboration…)

Programa

Aquest és un programa en col·laboració entre l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa (IDESIE Business School), l'escola de negocis per a arquitectes i enginyers pionera a Espanya en la integració del BIM als seus programes de postgrau i creadora del MBIM (Master BIM).

Amb l'objectiu principal de contribuir a una major connexió amb les necessitats reals del mercat, l'Escola Sert COAC i IDESIE Business School ofereixen als seus alumnes una rigorosa formació acadèmica i el suport necessari per estimular l'ambició per aconseguir un excel·lent perfil professional que els permeti impulsar la seva trajectòria laboral.

El plantejament és realitzar una formació especialitzada, de gran qualitat, ben estructurada i concentrada en el nombre d'hores realment necessàries per aconseguir l'objectiu, i impartida per professionals amb gran experiència en la formació de postgrau i fonamentalment seleccionats pel seu reconegut prestigi i el de les empreses en les quals desenvolupen la seva activitat amb l'aplicació pràctica en projectes reals de la matèria impartida a les seves classes.

El programa està estructurat en quatre parts: Bases i Metodologia BIM, troncal i comú als diferents itineraris formatius; la segona part és específica i pròpia de l'àrea de la Gestió de Projectes aplicant tecnologia i processos BIM; la tercera part aborda el coneixement, de manera opcional, de diferents Plataformes BIM i l'última els Usos i Aplicacions BIM Especialitzades per a desenvolupar tasques específiques o parts del projecte.

El programa es completa amb uns exercicis pràctics a desenvolupar pels alumnes i un seguiment i tutoria per part dels professors.
La durada del curs és de 74 hores (56 hores presencials i 18 hores online)
Sessions presencials: 11.11.15, 18.11.15, 25.11.15, 27.01.16, 3.02.16, 10.02.16 i 9.03.16

 
1a PART: BASES I METODOLOGIA BIM
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta primera part és conèixer les bases de la metodologia BIM que s'aplica, de forma general a tots els processos relacionats amb el disseny, la construcció i l'explotació d'edificis i infraestructures. 
Conèixer la part essencial del BIM, la informació, allò que fonamenta la diferència dels sistemes CAD, analitzant els diferents models de dades en funció dels diferents usos i les diferents aplicacions, així com la interoperabilitat entre ells. 
Conèixer els estàndards BIM, les especificacions BIM habituals requerides en projectes nacionals i internacionals, així com les bases per a desenvolupar protocols i plans d'execució BIM, per a les fases de projecte, construcció i explotació.

Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Bases BIM
 •  
  Presentació del curs i objectius 
 • Conceptes BIM 
 • Del 2D al nD (3D Modelat, 4D Planificació, 5D Costos, nD…) 
 • Catàlegs i components BIM. Classificació 
 • Coordinació i control de models 
 • Nivells de detall i desenvolupament
Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Models de dades i interoperabilitat
 •  
  Plataformes BIM 
 • Aplicacions BIM especialitzades 
 • Sistemes BIM d'integració, revisió i control. Visualitzadors 
 • Model centralitzat - Model descentralitzat 
 • Intercanvi de dades. Interoperabilitat
Jornada 2. Dimecres 18.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Estàndards, protocols i plans BIM
 •  
  Estàndards BIM 
 • Especificacions i requeriments BIM en les fases de projecte, construcció i explotació d'edificis 
 • Protocols BIM 
 • Sistemes de classificació, nacionals i internacionals 
 • Plans d'execució BIM 
 • Perfils BIM

2a PART: BIM APLICAT AL PROJECT MANAGEMENT
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta segona part és conèixer i desenvolupar els processos BIM específics relacionats amb l'activitat i competències d'un Project Manager.

Jornada 2. Dimecres 18.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Fases del Projecte (I)
 • Antecedents
  Organització general
  Funcions principals
  El gerent del projecte
  L'equip de gestió
  Claus i recomanacions. 
 • Fases del projecte. Fase 1: Pre-Construcció
  Definició estratègica
  Planificació estratègica (Pla de gerència. Informe inicial de riscos. Definició d'objectius)
  Gestió de disseny
  Llicències i permisos
  Licitacions i contractacions
  Programa general de Pre-Construcció
Jornada 3. Dimecres 25.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Fases del Projecte (II)
 • Fases del projecte. Fase 2: Construcció
  Gestió del pla logístic
  Coordinació d'agents
  Control d'execució
  Control econòmic
  Control de progrés
  Gestió de canvi i reclamacions
  Control Documental. Informació 
  Emissió d'informes
 • Fases del projecte. Fase 3: Post-Construcció
  Gestió de proves i posada en marxa
  Llista de repassos i gestió d'esmenes
  Recopilació de documentació final de projecte 
  Gestió de l'obtenció de llicències i permisos 
  Gestió de la recepció 
  Informe final del projecte
Jornada 3. Dimecres 25.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Pla de gerència i cas pràctic
 • Pla de gerència. Què és? 
 • Contingut del Pla de gerència:
  Informació general
  L'equip de projecte
  Relacions del projecte
  Procediments i documents de gestió
  Annexos
 • Exemples de formats 
 • Cas pràctic

3a PART: PLATAFORMES BIM
Durada: 18 hores online

L'objectiu és conèixer l'estructura i funcionament d'almenys una de les plataformes de modelat BIM més esteses internacionalment i aprendre a utilitzar-la amb desimboltura suficient per poder aplicar els coneixements adquirits amb les pràctiques del curs.
Es podrà cursar de manera opcional Revit bàsic o AECOsim bàsic. En cas de tenir els coneixements es convalidarà un cop acreditada la formació.

Del 2 al 16 de desembre de 2015

 • Interfície d'usuari de les plataformes
 • Gestió de projectes, arxius… 
 • Modelat amb elements constructius (murs, pilars, bigues, forjats…) 
  Primeres pràctiques de modelat BIM sobre la base del projecte exemple, en una sola planta

 • Altres components constructius (escales, cobertes…) 
 • Elements paramètrics complexos (façanes i altres elements paramètrics lineals i superficials) 
  Pràctica: desenvolupament del model, incorporant aquest tipus d'elements

 • Estructuració del projecte. Nivells, etc.
 • Material i altres atributs
  Pràctica: definició constructiva del model, treball en diferents plantes o nivells 
 • Treball amb famílies. Creació de famílies pròpies 
 • Treball amb objectes paramètrics (exemples preparats per al curs)
  Pràctica: desenvolupament del model i inserció d'objectes en el projecte exemple
 • Modelat BIM bàsic d'estructures 
 • Modelat BIM bàsic d'instal·lacions 
 • Coordinació i revisió de models 
 • Flux de treball per a detecció i resolució de conflictes
  Pràctica: revisió i coordinació del model realitzat, juntament amb un model addicional importat
 •  
  Obtenció de plànols d'execució. Plantes, alçats, seccions. Plànols de detall. Vistes associatives
 •  
  Informes: Amidaments i llistats 
  Pràctica: generació de plànols, composició i traçat. Obtenció d'informes del model realitzat
 •  
  Interoperabilitat amb altres sistemes BIM, 3D, 2D… 
 •  
  Importació i exportació IFC… 
  Pràctica: Importació i exportació de models

4a PART: APLICACIONS BIM ESPECIALITZADES

Durada: 24 hores 

L'objectiu és desenvolupar els Usos BIM més importants relacionats amb el Project Management (amidaments, planificació, control d'execució, gestió de la informació, treball col·laboratiu, etc.) amb la metodologia adient i mitjançant l'ús d'aplicacions BIM especialitzades per a cadascun dels Usos.

Jornada 4. Dimecres 27.01.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Coordinació i revisió de models
 • Coordinació i revisió de models BIM sobre una plataforma BIM (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i amb eines especialitzades 
 • Revisió interna en el procés de projecte i revisió coordinada en equips multidisciplinaris. Model federat
 • Detecció, indexació i resolució d'incidències i col·lisions (clashes). Flux de treball, revisió, aprovació, comunicació… 
 • Ús de models BIM per a revisió de programa de projecte, normativa… 
 • Traçabilitat d'incidències. Informes 
  Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes de coordinació i revisió de models: un sistema BIM especialitzat i un sistema BIM integrat
Jornada 5. Dimecres 3.02.2016, de 9:30 a 13:30h
Amidaments i pressupostos BIM 5D
 • Recomanacions i bones pràctiques per a l'adequació del model BIM al model de costos 
 • Navegació, verificació i anàlisi de models BIM 
 • Extracció del pressupost 
 • Connexió i sincronització 5D amb els models BIM 
 • Del pressupost BIM a la gestió del cost
 • Sistemes BIM 5D especialitzats, sistemes BIM integrats amb 5D
  Formació aplicada i pràctiques BIM 5D a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes d'amidaments i pressupostos: un sistema BIM 5D especialitzat i un sistema BIM integrat amb 5D
Jornada 5. Dimecres 3.02.2016, de 14:30 a 18:30h
Planificació i control d'execució BIM 4D
 • Recomanacions i bones pràctiques per a l'adequació del model BIM al model de planificació, compatibilitzant-lo amb el model de costos. 
 • Planificació BIM 
 • Connexió i sincronització amb eines de planificació 2D (MS-Project, Oracle Primavera), de control de riscos, etc.
 • Connexió i sincronització 4D amb els models BIM 
 • Integració model, amidament i  planificació 
 • Simulació 4D del procés de construcció 
 • De la planificació BIM al control d'execució 
 • Sistemes BIM 4D especialitzats, sistemes BIM integrats amb 4D 
  Formació aplicada i pràctiques BIM 4D a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes d'amidaments i pressupostos: un sistema BIM 4D especialitzat i un sistema BIM integrat amb 4D

Jornada 6. Dimecres 10.02.2016, de 9:30 a 13:30h
Presa de dades i aixecaments BIM

 • Sistemes de presa de dades i aixecament d'edificis basats en làser 3D i fotogrametria
 • Aplicació en Usos i Processos BIM
 • Aixecament làser 3D de núvols de punts. Edició d'arxius de núvols de punts. Integració de núvols de punts en el model BIM
 • Aixecament fotogramètric de malles 3D. Edició i integració de la fotogrametria en el model BIM
 • Combinació de làser i fotogrametria
 • Aplicació en aixecament de pre-existències del projecte (terrenys, edificis a rehabilitar, etc.) en suport a l'execució de l'obra i el seu seguiment i control, en generació de models as-built per al Facility Management
  Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i arxius d'exemple procedents d'aixecaments làser 3D i de fotogrametria
Jornada 6. Dimecres 10.02.2016, de 14:30 a 18:30h
Gestió de documents i sistemes de col·laboració
 • De l'explorador d'arxius a la base de dades indexada 
 • De la gestió documental al projecte col·laboratiu online 
 • Comunicació associada a documents enfront de documents associats a comunicació 
 • Codificació i classificació de documents 
 • Fluxos de treball, versions, revisions, aprovacions, informes, etc.
 • Integració amb models BIM 
 • Integració del BEP (Pla d'Execució BIM) en sistemes de gestió i treball col·laboratiu (UTEs, etc.) 
  Formació aplicada i pràctiques en base a l'ús d'un sistema de gestió documental i treball col·laboratiu online. Lliurament i dipòsit de tota la documentació generada

TALLER DE PRÀCTIQUES

Durada: hores 

Les pràctiques tutoritzades es realitzaran sobre un projecte aportat pel director del curs, sobre el qual es desenvoluparan les diferents matèries tractades en el programa. Aquestes pràctiques serviran de base per a l'avaluació del progrés i nivell aconseguit individualment per cada alumne i serà necessari realitzar-les per a l'obtenció del certificat del curs. 

Jornada 7. Dimecres 9.03.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Lliurament i posada en comú de les pràctiques desenvolupades al llarg del curs

Les pràctiques corresponents a l'itinerari dirigit al Project Management són:

 • Revisió i coordinació BIM (treball en grup) 
 • Amidament BIM i connexió amb pressupostos 
 • Planificació BIM 
 • Especificacions i protocol BIM per a projecte, construcció i explotació

 

Aclariments

El programa permet cursar alhora l'itinerari de BIM Project Management i altres. A continuació s'indiquen la durada i preus totals de les diferents opcions.
Si estàs interessat en alguna d'elles ho has de fer constar en l’apartat de comentaris del formulari d’inscripció d'un dels itineraris:

BIM Project Management +
BIM Facility Management
 
Durada total: 98 hores
Preus totals de matrícula: 1.254€ | 1.098€ | 941€, segons modalitat de col·legiació.
Preus a partir del 28.10.15: 1.411€ | 1.235€ | 1.058€, segons modalitat de col·legiació.
 
BIM Project Management + BIM Construction Management
Durada total: 86 hores
Preus totals de matrícula: 1.101€ | 963€ | 826€, segons modalitat de col·legiació.
Preus a partir del 28.10.15: 1.238€ | 1.084€ | 929€, segons modalitat de col·legiació.

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactòries, a esmenar o no presentades.

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan ja ha començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.
 
 
L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte
 (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

Els preus inclouen un 10% de descompte per tractar-se d'un itinerari complet i un 10% addicional per matricular-se abans del dia 28.10.15.

Col·laboradors:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11/11/15, 18/11/15, 25/11/15, 27/01/16, 3/02/16, 10/02/16 i 9/03/16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.