ESert
BIM Facility Management (Gestió d'edificis amb sistemes BIM) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
EBC1150509
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11.11.15, 18.11.15, 13.01.16, 20.01.16, 3.02.16, 10.02.16, 17.02.16, 24.02.16 i 9.03.16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigitArquitectes í altres professionals i empreses amb interès en l'optimització de l'explotació d'edificis sobre la base de processos BIM, i en desenvolupar noves oportunitats en el camp del Facility Management.

Facility Managers, professionals i empreses, que volen integrar BIM en els seus processos de Gestió d'Immobles i amb això ampliar la seva oferta de serveis i donar un major valor afegit de cara a la seva empresa i els seus clients.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

 

Documentació


 

 

    

Objectius

L'explotació eficaç de l'actiu, el seu manteniment i gestió patrimonial, és una de les àrees en què BIM aporta més valor. Per al Facility Manager és necessari assegurar el funcionament dels immobles amb l'objectiu de reduir els costos d'explotació, perllongar la vida útil de l'immoble i augmentar el retorn del capital invertit. Per això, és imprescindible integrar processos i principis inherents a l'arquitectura, l'enginyeria i la gestió empresarial. La connexió del model BIM amb sistemes FM, GMAO, IWMS li permet al Facility Manager una gran interoperabilitat així com un millor control de les operacions a desenvolupar sobre l'actiu.

L'objectiu d'aquesta formació és capacitate professionalment en l'ús pràctic de la tecnologia i processos BIM aplicats al Facility Management per al seu ús tant en una empresa de serveis com en la integració d'aquest nou perfil BIM en els serveis interns de Facility Management d'una gran empresa.

El focus principal d'aquesta formació està en els processos, utilitzant les aplicacions únicament com a suport dels mateixos. L'objectiu no és gestionar programaris, sinó adquirir coneixements que puguin ser aplicats independentment del programari utilitzat i que puguin implementar-se amb el suport de les aplicacions informàtiques actuals i de les futures, tenint en compte les tendències actuals i el desenvolupament previst de la tecnologia. 

Aquesta formació et permetrà: 
 • Conèixer els principis bàsics i d'ús de les principals eines de modelatge BIM
 • Conèixer els principals models de dades BIM i la seva interoperabilitat
 • Conèixer els principals estàndards, normes i protocols d'actuació en l'entorn BIM
 • Definir processos de treball que permetin incrementar l'eficiència dels agents participants en el projecte, construcció i explotació d'edificis i infraestructures
 • Permetre al Facility Manager aconseguir un increment del ROI gràcies a un increment de la seva capacitat de control de la informació, la reducció dels costos operatius i un millor aprofitament de l'actiu
 • Ajudar al Facility Manager a optimitzar i racionalitzar l'ús de l'actiu mitjançant la integració del model BIM en els seus processos de treball
 • Aprendre a extreure informació del model BIM que li sigui d'utilitat per a la presa de decisions
 • Conèixer les principals eines de Facility Management que treballen sota paràmetres BIM
 • Integrar amidaments i pressupostos BIM en Facility Management
 • Treballar amb aixecaments as-built d'edificis mitjançant sistemes làser escàner 3D i sistemes fotogramètrics
 • Conèixer la funcionalitat d'eines que permeten el treball col·laboratiu entre els operadors BIM implicats en el projecte (Cross Enterprise Collaboration ...)

Programa

Aquest és un programa en col·laboració entre l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa (IDESIE Business School), l'escola de negocis per a arquitectes i enginyers pionera a Espanya en la integració del BIM als seus programes de postgrau i creadora del MBIM (Master BIM).

Amb l'objectiu principal de contribuir a una major connexió amb les necessitats reals del mercat, l'Escola Sert COAC i IDESIE Business School ofereixen als seus alumnes una rigorosa formació acadèmica i el suport necessari per estimular l'ambició per aconseguir un excel·lent perfil professional que els permeti impulsar la seva trajectòria laboral.

El plantejament és realitzar una formació especialitzada, de gran qualitat, ben estructurada i concentrada en el nombre d'hores realment necessàries per aconseguir l'objectiu, impartida per professionals amb gran experiència en la formació de postgrau i fonamentalment seleccionats pel seu reconegut prestigi i el de les empreses on desenvolupen la seva activitat amb l'aplicació pràctica en projectes reals de la matèria impartida a les seves classes.

El programa està estructurat en quatre parts: Bases i Metodologia BIM, troncal i comú als diferents itineraris formatius; la segona part aborda el coneixement, de manera opcional, de diferents Plataformes BIM; la tercera part és específica i pròpia de l'àrea de la Facility Management aplicant tecnologia i processos BIM; i l'última els Usos i Aplicacions BIM Especialitzades.

El programa es completa amb uns exercicis pràctics a desenvolupar pels alumnes i un seguiment i tutoria per part dels professors.
La durada del curs és de 74 hores (56 hores presencials i 18 hores online)
Sessions presencials: 11.11.15, 18.11.15, 13.01.16, 20.01.16, 3.02.16, 10.02.16, 17.02.16, 24.02.16 i 9.03.16
 
 

1a PART: BASES I METODOLOGIA BIM
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta primera part és conèixer les bases de la metodologia BIM que s'aplica, de forma general a tots els processos relacionats amb el disseny, la construcció i l'explotació d'edificis i infraestructures. 
Conèixer la part essencial del BIM, la informació, allò que fonamenta la diferència dels sistemes CAD, analitzant els diferents models de dades en funció dels diferents usos i les diferents aplicacions, així com la interoperabilitat entre ells. 
Conèixer els estàndards BIM, les especificacions BIM habituals requerides en projectes nacionals i internacionals, així com les bases per a desenvolupar protocols i plans d'execució BIM, per a les fases de projecte, construcció i explotació.
 
Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Bases BIM
 • Presentació del curs i objectius 
 • Conceptes BIM 
 • Del 2D al nD (3D Modelat, 4D Planificació, 5D Costos, nD…) 
 • Catàlegs i components BIM. Classificació 
 • Coordinació i control de models 
 • Nivells de detall i desenvolupament
Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Models de dades i interoperabilitat
 • Plataformes BIM 
 • Aplicacions BIM especialitzades 
 • Sistemes BIM d'integració, revisió i control. Visualitzadors 
 • Model centralitzat - Model descentralitzat 
 • Intercanvi de dades. Interoperabilitat
Jornada 2. Dimecres 18.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Estàndards, protocols i plans BIM
 • Estàndards BIM 
 • Especificacions i requeriments BIM en les fases de projecte, construcció i explotació d'edificis 
 • Protocols BIM 
 • Sistemes de classificació, nacionals i internacionals 
 • Plans d'execució BIM 
 • Perfils BIM

 

2a PART: PLATAFORMES BIM
Durada: 18 hores online

L'objectiu és conèixer l'estructura i funcionament d'almenys una de les plataformes de modelat BIM més esteses internacionalment i aprendre a utilitzar-la amb desimboltura suficient per poder aplicar els coneixements adquirits amb les pràctiques del curs.
Es podrà cursar de manera opcional Revit bàsic o AECOsim bàsic. En cas de tenir els coneixements es convalidarà un cop acreditada la formació.

Del 2 al 16 de desembre de 2015

 • Interfície d'usuari de les plataformes
 • Gestió de projectes, arxius… 
 • Modelat amb elements constructius (murs, pilars, bigues, forjats…) 
  Primeres pràctiques de modelat BIM sobre la base del projecte exemple, en una sola planta
 • Altres components constructius (escales, cobertes…) 
 • Elements paramètrics complexos (façanes i altres elements paramètrics lineals i superficials) 
  Pràctica: desenvolupament del model, incorporant aquest tipus d'elements
 • Estructuració del projecte. Nivells, etc.
 • Material i altres atributs 
  Pràctica: definició constructiva del model, treball en diferents plantes o nivells 
 • Treball amb famílies. Creació de famílies pròpies 
 • Treball amb objectes paramètrics (exemples preparats per al curs)
  Pràctica: desenvolupament del model i inserció d'objectes en el projecte exemple
 • Modelat BIM bàsic d'estructures 
 • Modelat BIM bàsic d'instal·lacions 
 • Coordinació i revisió de models 
 • Flux de treball per a detecció i resolució de conflictes
  Pràctica: revisió i coordinació del model realitzat, juntament amb un model addicional importat
 • Obtenció de plànols d'execució. Plantes, alçats, seccions. Plànols de detall. Vistes associatives
 • Informes: Amidaments i llistats 
  Pràctica: generació de plànols, composició i traçat. Obtenció d'informes del model realitzat
 • Interoperabilitat amb altres sistemes BIM, 3D, 2D… 
 • Importació i exportació IFC… 
  Pràctica: Importació i exportació de models
 
3a PART: BIM APLICAT AL FACILITY MANAGEMENT
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta segona part és conèixer i desenvolupar els processos BIM específics relacionats amb l'activitat i competències d'un Facility Manager.

Jornada 3. Dimecres 13.01.2016, de 9:30 a 13:30h
BIM aplicat al Facility Management
 • Antecedents i context actual
  La figura del Facility Manager a les empreses
  El Facility Manager com a generador de valor
  Normativa europea del Facility Management
 • Solucions IWMS (Integrated Workplace Management System) i la seva integració amb les solucions CAFM (Computer Assisted Facility Management)
  Les solucions CAFM i IWMS del mercat. Informe GARTNER
Jornada 3. Dimecres 13.01.2016, de 14:30 a 18:30h
Gestió patrimonial i gestió d'espais
 • Gestió patrimonial
  L'immoble com a actiu econòmic
  Tipus d'actius
  El gestor patrimonial
  Requeriments d'una solució informàtica des del punt de vista de la gestió patrimonial
  Solucions de gestió patrimonial i la integració amb solucions BIM
 • Espais
  Planificació estratègica d'espais
  Gestió d'espais
  Presentació de les normes d'amidament: BOMA i CEN / AENOR 
  Requeriments d'una solució informàtica des del punt de vista de la gestió d'espais
  Exercici pràctic per a obtenir des de BIM les superfícies de la norma
Jornada 4. Dimecres 20.01.2016, de 9:30 a 13:30h
El Facility Manager com a gestor de serveis. Gestió del manteniment
 • Concepte de qualitat aplicat al Facility Management
  Classificació i enumeració dels serveis
  Els conceptes de serviceability i catàleg de serveis
  Requeriments d'una solució informàtica des del punt de vista de la gestió de serveis 
 • Gestió del manteniment
  Gestió del patrimoni immobiliari
 

4a PART: APLICACIONS BIM ESPECIALITZADES
Durada: 24 hores 

L'objectiu és desenvolupar els Usos BIM més importants relacionats amb el Facility Management (amidaments, planificació, control d'execució, gestió de la informació, presa de dades i aixecaments, treball col·laboratiu, etc.) amb la metodologia adient i mitjançant l'ús d'aplicacions BIM especialitzades per a cadascun dels Usos.

Jornada 5. Dimecres 3.02.2016, de 9:30 a 13:30h
Amidaments i pressupostos BIM 5D
 • Recomanacions i bones pràctiques per a l'adequació del model BIM al model de costos 
 • Navegació, verificació i anàlisi de models BIM 
 • Extracció del pressupost 
 • Connexió i sincronització 5D amb els models BIM 
 • Del pressupost BIM a la gestió del cost
 • Sistemes BIM 5D especialitzats, sistemes BIM integrats amb 5D
  Formació aplicada i pràctiques BIM 5D a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes d'amidaments i pressupostos: un sistema BIM 5D especialitzat i un sistema BIM integrat amb 5D

Jornada 6. Dimecres 10.02.2016, de 9:30 a 13:30h
Presa de dades i aixecaments BIM

 • Sistemes de presa de dades i aixecament d'edificis basats en làser 3D i fotogrametria
 • Aplicació en Usos i Processos BIM
 • Aixecament làser 3D de núvols de punts. Edició d'arxius de núvols de punts. Integració de núvols de punts en el model BIM
 • Aixecament fotogramètric de malles 3D. Edició i integració de la fotogrametria en el model BIM
 • Combinació de làser i fotogrametria
 • Aplicació en aixecament de pre-existències del projecte (terrenys, edificis a rehabilitar, etc.) en suport a l'execució de l'obra i el seu seguiment i control, en generació de models as-built per al Facility Management
  Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i arxius d'exemple procedents d'aixecaments làser 3D i de fotogrametria
Jornada 6. Dimecres 10.02.2016, de 14:30 a 18:30h
Gestió de documents i sistemes de col·laboració
 • De l'explorador d'arxius a la base de dades indexada 
 • De la gestió documental al projecte col·laboratiu online 
 • Comunicació associada a documents enfront de documents associats a comunicació 
 • Codificació i classificació de documents 
 • Fluxos de treball, versions, revisions, aprovacions, informes, etc.
 • Integració amb models BIM 
 • Integració del BEP (Pla d'Execució BIM) en sistemes de gestió i treball col·laboratiu (UTEs, etc.) 
  Formació aplicada i pràctiques en base a l'ús d'un sistema de gestió documental i treball col·laboratiu online. Lliurament i dipòsit de tota la documentació generada
Jornada 7. Dimecres 17.02.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Explotació d'edificis i infraestructures (I)
 • Solucions de gestió patrimonial. IWMS / Patrimonial
  Formació aplicada i pràctiques realitzades sobre el model BIM de les pràctiques, aplicant els conceptes apresos sobre gestió patrimonial
 • Solucions de gestió d'espais
  Formació aplicada i pràctiques realitzades sobre el model BIM de les pràctiques, aplicant els conceptes apresos sobre gestió d'espais
Jornada 8. Dimecres 24.02.2016, de 9:30 a 13:30h
Explotació d'edificis i infraestructures (II)
 • Solucions de gestió de serveis. IWMS / Gestió de serveis
  Formació aplicada i pràctiques realitzades sobre el model BIM de les pràctiques, aplicant els conceptes apresos sobre gestió de serveis
   
TALLER DE PRÀCTIQUES
Durada: 8 hores 

Les pràctiques tutoritzades es realitzaran sobre un projecte aportat pel director del curs, sobre el qual es desenvoluparan les diferents matèries tractades en el programa. Aquestes pràctiques serviran de base per a l'avaluació del progrés i nivell aconseguit individualment per cada alumne i serà necessari realitzar-les per a l'obtenció del certificat del curs. 

Jornada 7. Dimecres 9.03.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Lliurament i posada en comú de les pràctiques desenvolupades al llarg del curs

Les pràctiques corresponents a l'itinerari dirigit al Facility Management són:

 • Revisió i coordinació BIM (treball en grup) 
 • Amidament BIM i connexió amb pressupostos 
 • Connexió BIM amb base de dades i altres sistemes de gestió 
 • Especificacions i protocol BIM per a explotació

Aclariments

El programa permet cursar alhora l'itinerari de BIM Facility Management i BIM Project ManagementSi estàs interessat en aquesta opció ho has de fer constar en l’apartat de comentaris del formulari d’inscripció.
En aquest cas, el preu de matrícula corresponent als dos itineraris, amb una durada total de 98 hores, és de 1.254€ | 1.098€ | 941€, segons modalitat de col·legiació, i a partir del 28.10: 
1.411€ | 1.235€ | 1.058€, segons modalitat de col·legiació.
 
Es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactòries, a esmenar o no presentades.
 
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan ja ha començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.
 
L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

Els preus inclouen un 10% de descompte per tractar-se d'un itinerari complet i un 10% addicional per matricular-se abans del dia 28.10.15.


Colaboradors:
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11.11.15, 18.11.15, 13.01.16, 20.01.16, 3.02.16, 10.02.16, 17.02.16, 24.02.16 i 9.03.16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.