ESert
BIM Design Management (Gestió de disseny de projectes amb sistemes BIM) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
EBC1150510
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11/11/15, 18/11/15, 25/11/15, 27/01/16, 3/02/16, 10/02/16, 17/02/16 i 9/03/16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes que desitgin integrar BIM en el seu treball, per a optimitzar el procés de disseny i desenvolupament de projectes, des de la concepció inicial al projecte d'execució, i la coordinació equips de treball.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

 

Documentació


 

 

    

Objectius

El primer beneficiari del BIM és qui dissenya. BIM permet, no només dissenyar directament sobre una maqueta virtual en 3D, sinó a més simular sobre el model tot allò que volem optimitzar en l'edifici construït. A més, BIM facilita la comunicació i la col·laboració entre tots els professionals i empreses que intervenen en el projecte, inclòs el client final per al qual es treballa.

L'objectiu d'aquesta formació és adquirir el coneixement necessari per un BIM Design Manager per poder incorporar en un despatx propi o implantar i mantenir en una oficina de projectes, amb èxit, els usos, processos i infraestructura BIM necessària per a l'optimització del projecte en tots els seus aspectes, facilitar el treball en equip i la col·laboració multidisciplinar, tant interna com amb altres professionals i empreses.

El focus principal d'aquesta formació està en els processos, utilitzant les aplicacions únicament com a suport dels mateixos. L'objectiu no és aprendre a utilitzar programaris, sinó adquirir coneixements que puguin ser aplicats independentment del programari utilitzat i que puguin implementar-se amb el suport de les aplicacions informàtiques actuals i de les futures, tenint en compte les tendències actuals i el desenvolupament previst de la tecnologia.

El programa d'aquesta formació et permetrà:

 • Conèixer els principis bàsics i d'ús de les principals eines de modelat BIM
 • Conèixer els principals models de dades BIM i la seva interoperabilitat
 • Introduir-te en el disseny paramètric amb components constructius i el disseny generatiu
 • Conèixer els principis de la simulació sobre models BIM i la seva aplicació pràctica en diferents disciplines de projecte (rendiment energètic, il·luminació ...)
 • Establir estàndards, normes i protocols d'actuació en l'entorn de projecte BIM
 • Definir processos de treball que permetin incrementar l'eficiència de l'oficina de projectes i augmentar la qualitat i la competitivitat
 • Dotar-te de coneixements, habilitats i eines per incrementar la teva capacitat de control sobre el desenvolupament del projecte (coordinació i revisió de models ...)
 • Millorar la comunicació del projecte a tots els agents, inclòs el client i en concursos de projectes
 • Conèixer la funcionalitat d'eines que permeten el treball col·laboratiu entre els professionals i empreses implicats en el projecte (Cross Enterprise Collaboration ...)

Programa

Aquest és un programa en col·laboració entre l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa (IDESIE Business School), l'escola de negocis per a arquitectes i enginyers pionera a Espanya en la integració del BIM als seus programes de postgrau i creadora del MBIM (Master BIM).

Amb l'objectiu principal de contribuir a una major connexió amb les necessitats reals del mercat, l'Escola Sert COAC i IDESIE Business School ofereixen als seus alumnes una rigorosa formació acadèmica i el suport necessari per estimular l'ambició per aconseguir un excel·lent perfil professional que els permeti impulsar la seva trajectòria laboral.

El plantejament és realitzar una formació especialitzada, de gran qualitat, ben estructurada i concentrada en el nombre d'hores realment necessàries per aconseguir l'objectiu, impartida per professionals amb gran experiència en la formació de postgrau i fonamentalment seleccionats pel seu reconegut prestigi i el de les empreses on desenvolupen la seva activitat amb l'aplicació pràctica en projectes reals de la matèria impartida a les seves classes.

El programa està estructurat en quatre parts: Bases i Metodologia BIM, troncal i comú als diferents itineraris formatius; la segona part és específico de Disseny de Projectes d'Arquitectura aplicant tecnologia i processos BIM; la tercera part aborda el coneixement, de manera opcional, de diferents Plataformes BIM i l'última els Usos i Aplicacions BIM Especialitzades aplicades al projecte.

El programa es completa amb uns exercicis pràctics a desenvolupar pels alumnes i un seguiment i tutoria per part dels professors.
La durada del curs és de 74 hores (56 hores presencials i 18 hores online)
Sessions presencials: 11.11.15, 18.11.15, 25.11.15, 27.01.16, 3.02.16, 10.02.16, 17.02.16 i 9.03.16
 
 
1a PART: BASES I METODOLOGIA BIM
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta primera part és conèixer les bases de la metodologia BIM que s'aplica, de forma general a tots els processos relacionats amb el disseny, la construcció i l'explotació d'edificis i infraestructures. 
Conèixer la part essencial del BIM, la informació, allò que fonamenta la diferència dels sistemes CAD, analitzant els diferents models de dades en funció dels diferents usos i les diferents aplicacions, així com la interoperabilitat entre ells. 
Conèixer els estàndards BIM, les especificacions BIM habituals requerides en projectes nacionals i internacionals, així com les bases per a desenvolupar protocols i plans d'execució BIM, per a les fases de projecte, construcció i explotació.
Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Bases BIM
 • Presentació del curs i objectius 
 • Conceptes BIM 
 • Del 2D al nD (3D Modelat, 4D Planificació, 5D Costos, nD…) 
 • Catàlegs i components BIM. Classificació 
 • Coordinació i control de models 
 • Nivells de detall i desenvolupament
Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Models de dades i interoperabilitat
 • Plataformes BIM 
 • Aplicacions BIM especialitzades 
 • Sistemes BIM d'integració, revisió i control. Visualitzadors 
 • Model centralitzat - Model descentralitzat 
 • Intercanvi de dades. Interoperabilitat
Jornada 2. Dimecres 18.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Estàndards, protocols i plans BIM
 • Estàndards BIM 
 • Especificacions i requeriments BIM en les fases de projecte, construcció i explotació d'edificis 
 • Protocols BIM 
 • Sistemes de classificació, nacionals i internacionals 
 • Plans d'execució BIM 
 • Perfils BIM
 
2a PART: BIM APLICAT AL DESIGN MANAGEMENT
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta segona part és conèixer i desenvolupar els processos BIM específics relacionats amb l'activitat i competències d'un Desing Manager.

Jornada 2. Dimecres 18.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Gestió del Model BIM
 • Organització de projectes i treball compartit
 • Organització de projectes
 • Conceptes bàsics de treball compartit
 • Activació de compartició de projecte
 • Organització general de subprojectes
 • Gestió de flux de treball amb subprojectes
 • Treball amb col·laboradors externs
  Preparació per a la col·laboració
  Gestió del procés de coordinació
  Mòduls vinculats
  Eines de coordinació
  Control d'interferències
 • Revisió del projecte
  Ús de revisions en el projecte
  Ús de marques digitals
 • Fases d'obra
  Treball per fases en un projecte
  Elements existents, temporals, nous i demolits
  Modelat per a construir: creació de peces
Jornada 3. Dimecres 25.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Gestió de la informació BIM
 • Gestió de la base de dades del model segons disciplina: arquitectura, estructura, MEP
 • Ús avançat de l'element Habitació i l'element Espai
 • Plans d'àrea
 • Gestió de dades a través de taules de planificació
 • Acotació d'elements
 • Anotació mitjançant text i notes clau
 • Anotació mitjançant etiquetes
 • Anotació mitjançant paràmetres de projecte i paràmetres compartits
 • Creació i personalització d'esquemes de color
 • Pormenorització d'elements
  Llegendes: descripció detallada d'elements constructius
  Gestió d'informació inclosa en materials
  Taules de planificació: recompte de materials
  Creació de paràmetres en taules de planificació i personalització
  Gestió i ús d'Assembly Code. Exportació de dades a Excel
Jornada 3. Dimecres 25.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Aplicació del BIM en concursos de projectes   
 • Concursos. El valor afegit del BIM
 • Exemples reals d'especificacions BIM en concursos nacionals i internacionals en projectes d'arquitectura
 • Anàlisi d'especificacions i propostes de valor afegit al contracte

 

3a PART: PLATAFORMES BIM
Durada: 18 hores online

L'objectiu és conèixer l'estructura i funcionament d'almenys una de les plataformes de modelat BIM més esteses internacionalment i aprendre a utilitzar-la amb desimboltura suficient per poder aplicar els coneixements adquirits amb les pràctiques del curs.
Es podrà cursar de manera opcional Revit bàsic o AECOsim bàsic. En cas de tenir els coneixements es convalidarà un cop acreditada la formació.

Del 2 al 16 de desembre de 2015

 • Interfície d'usuari de les plataformes
 • Gestió de projectes, arxius… 
 • Modelat amb elements constructius (murs, pilars, bigues, forjats…)
 • Primeres pràctiques de modelat BIM sobre la base del projecte exemple, en una sola planta
 • Altres components constructius (escales, cobertes…) 
 • Elements paramètrics complexos (façanes i altres elements paramètrics lineals i superficials) 
  Pràctica: desenvolupament del model, incorporant aquest tipus d'elements
 • Estructuració del projecte. Nivells, etc.
 • Material i altres atributs 
  Pràctica: definició constructiva del model, treball en diferents plantes o nivells 
 • Treball amb famílies. Creació de famílies pròpies 
 • Treball amb objectes paramètrics (exemples preparats per al curs)
  Pràctica: desenvolupament del model i inserció d'objectes en el projecte exemple
 • Modelat BIM bàsic d'estructures 
 • Modelat BIM bàsic d'instal·lacions 
 • Coordinació i revisió de models 
 • Flux de treball per a detecció i resolució de conflictes
  Pràctica: revisió i coordinació del model realitzat, juntament amb un model addicional importat
 • Obtenció de plànols d'execució. Plantes, alçats, seccions. Plànols de detall. Vistes associatives
 • Informes: Amidaments i llistats 
  Pràctica: generació de plànols, composició i traçat. Obtenció d'informes del model realitzat
 • Interoperabilitat amb altres sistemes BIM, 3D, 2D… 
 • Importació i exportació IFC… 
  Pràctica: Importació i exportació de models

4a PART: APLICACIONS BIM ESPECIALITZADES
Durada: 24 hores 

L'objectiu és desenvolupar els Usos BIM més importants relacionats amb el Design Management (amidaments, gestió de la informació, treball col·laboratiu, disseny paramètric, etc.) amb la metodologia adient i mitjançant l'ús d'aplicacions BIM especialitzades per a cadascun dels Usos.

Jornada 4. Dimecres 27.01.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Coordinació i revisió de models
 • Coordinació i revisió de models BIM sobre una plataforma BIM (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i amb eines especialitzades  
 • Revisió interna en el procés de projecte i revisió coordinada en equips multidisciplinaris. Model federat 
 • Detecció, indexació i resolució d'incidències i col·lisions (clashes). Flux de treball, revisió, aprovació, comunicació…  
 • Ús de models BIM per a revisió de programa de projecte, normativa… 
 • Traçabilitat d'incidències. Informes
  Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes de coordinació i revisió de models: un sistema BIM especialitzat i un sistema BIM integrat

Jornada 5. Dimecres 3.02.2016, de 9:30 a 13:30h
Amidaments i pressupostos BIM 5D

 • Recomanacions i bones pràctiques per a l'adequació del model BIM al model de costos 
 • Navegació, verificació i anàlisi de models BIM 
 • Extracció del pressupost 
 • Connexió i sincronització 5D amb els models BIM 
 • Del pressupost BIM a la gestió del cost
 • Sistemes BIM 5D especialitzats, sistemes BIM integrats amb 5D
  Formació aplicada i pràctiques BIM 5D a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes d'amidaments i pressupostos: un sistema BIM 5D especialitzat i un sistema BIM integrat amb 5D
Jornada 6. Dimecres 10.02.2016, de 14:30 a 18:30h
Gestió de documents i sistemes de col·laboració
 • De l'explorador d'arxius a la base de dades indexada 
 • De la gestió documental al projecte col·laboratiu online 
 • Comunicació associada a documents enfront de documents associats a comunicació 
 • Codificació i classificació de documents 
 • Fluxos de treball, versions, revisions, aprovacions, informes, etc.
 • Integració amb models BIM 
 • Integració del BEP (Pla d'Execució BIM) en sistemes de gestió i treball col·laboratiu (UTEs, etc.) 
  Formació aplicada i pràctiques en base a l'ús d'un sistema de gestió documental i treball col·laboratiu online. Lliurament i dipòsit de tota la documentació generada
Jornada 7. Dimecres 17.02.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Disseny paramètric
 • Origen 
 • DTP (Design to Production) 
 • Disseny digital paramètric 
 • Disseny paramètric amb components constructius 
 • Disseny generatiu
  Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes de disseny paramètric BIM especialitzat i un sistema paramètric BIM integrat
   
TALLER DE PRÀCTIQUES
Durada: 8 hores 

Les pràctiques tutoritzades es realitzaran sobre un projecte aportat pel director del curs, sobre el qual es desenvoluparan les diferents matèries tractades en el programa. Aquestes pràctiques serviran de base per a l'avaluació del progrés i nivell aconseguit individualment per cada alumne i serà necessari realitzar-les per a l'obtenció del certificat del curs. 

Jornada 8. Dimecres 9.03.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Lliurament i posada en comú de les pràctiques desenvolupades al llarg del curs

Les pràctiques corresponents a l'itinerari dirigit al Design Management són:

 • Revisió i coordinació BIM (treball en grup) 
 • Simulació BIM
 • Desenvolupament d'un element paramètric propi 
 • Especificacions i protocol BIM per a projecte

Aclariments

El programa permet cursar alhora l'itinerari de BIM Design Management i altres. A continuació s'indiquen la durada i preus totals de les diferents opcions.
Si estàs interessat en alguna d'elles ho has de fer constar en l’apartat de comentaris del formulari d’inscripció d'un dels itineraris:

BIM Design Management + BIM Construction Management
Durada total: 94 hores
Preu total de matrícula: 1.203€ | 1.053€ | 902€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.354€ | 1.184€ | 1.015€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Design Management + BIM Structure Management
Durada total: 90 hores
Preu total de matrícula
 1.152€ | 1.008€ | 864€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10:  1.297€ | 1.134€ | 972€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Design Management + BIM MEP Management
Durada total: 90 hores
Preu total de matrícula: 1.152€ | 1.008€ | 864€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.297€ | 1.134€ | 972€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Design Management + BIM Construction Management BIM Structure Management
Durada total: 110 hores
Preu total de matrícula: 1.408€ | 1.232€ | 1.056€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.584€ | 1.386€ | 1.188€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Design Management + 
BIM Construction Management BIM MEP Management
Durada total: 110 hores
Preu total de matrícula: 1.408€ | 1.232€ | 1.056€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.584€ | 1.386€ | 1.188€, segons modalitat de col·legiació.

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactòries, a esmenar o no presentades.

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan ja ha començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

Els preus inclouen un 10% de descompte per tractar-se d'un itinerari complet i un 10% addicional per matricular-se abans del dia 28.10.15.

Col·laboradors:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11/11/15, 18/11/15, 25/11/15, 27/01/16, 3/02/16, 10/02/16, 17/02/16 i 9/03/16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.