ESert
BIM Structure Management (Gestió de projectes d'estructures amb sistemes BIM) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
EBC1150513
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11/11/15, 18/11/15, 25/11/15, 27/01/16, 24/02/16, 2/03/16 i 9/03/16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i altres professionals i empreses que desitgin optimitzar el procés de disseny i desenvolupament de projectes d'estructures, de forma coordinada amb altres equips de treball multidisciplinars.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

Documentació


 

 

    

Objectius

Fa anys que els sistemes de càlcul d'estructures utilitzen models d'anàlisi i càlcul en 3D. La tecnologia i metodologia BIM permet la interoperabilitat del disseny 3D amb el càlcul, en un complet viatge d'anada i tornada, i fins i tot la integració de tots dos.

A més, els actuals sistemes de detall 3D d'estructures de formigó armat i metàl·liques, compleixen tots els requisits BIM en tant que permeten simular, optimitzar i comunicar perfectament, així com produir, construir i acoblar en taller i en obra estructures de tota mena amb el nivell de detall adequat en cada cas. En el món del prefabricat de formigó, s'arriba fins i tot a la fabricació robotitzada sobre la base del model BIM prèviament realitzat.

L'objectiu d'aquesta formació és adquirir el coneixement necessari per a un BIM Structure Manager i poder implantar i mantenir amb èxit, en una oficina de projectes o una empresa d'estructures, els usos, processos i infraestructura BIM necessaris per a l'optimització del projecte d'estructures en tots els seus aspectes, facilitar el treball en equip i la col·laboració multidisciplinar, tant interna com amb altres professionals i empreses.

El focus principal d'aquesta formació està en els processos, utilitzant les aplicacions únicament com a suport dels mateixos. L'objectiu no és aprendre a fer servir programes, sinó adquirir coneixements que puguin ser aplicats independentment del programari utilitzat i que puguin implementar-se amb el suport de les aplicacions informàtiques actuals i de les futures, tenint en compte les tendències actuals i el desenvolupament previst de la tecnologia.

Aquesta formació et permetrà:

• Conèixer els principis bàsics i d'ús de les principals eines de modelat BIM 
• Conèixer els principals models de dades BIM i la seva interoperabilitat 
• Establir estàndards, normes i protocols d'actuació en l'entorn de projecte BIM 
• Definir processos de treball que permetin incrementar l'eficiència de l'oficina de projectes i augmentar la qualitat i la competitivitat 
• Dotar-te de coneixements, habilitats i eines per incrementar la teva capacitat de control sobre el desenvolupament del projecte (coordinació i revisió de models, etc.) 
• Millorar la comunicació del projecte, amb tots els agents, inclòs el client i en concursos de projectes 
• Conèixer com controlar l'obra executada d'estructures mitjançant sistemes làser escàner 3D i sistemes fotogramètrics 
• Conèixer la interoperabilitat entre les diferents eines BIM en l'àrea d'estructures 
• Aprendre el maneig d'eines de modelat BIM orientades al disseny d'estructures 
• Fer servir eines BIM per al càlcul i disseny d'estructures
• Estructurar i dotar de la informació adequada al model en funció de l'ús BIM. Per a això coneixeràs els estàndards d'intercanvi d'informació (IFC, IFD, Cobie, etc.) 
• Conèixer la funcionalitat d'eines que permeten el treball col·laboratiu entre els professionals i empreses implicats en el projecte (Cross Enterprise Collaboration, etc.)

Programa

Aquest és un programa en col·laboració entre l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa (IDESIE Business School), l'escola de negocis per a arquitectes i enginyers pionera a Espanya en la integració del BIM als seus programes de postgrau i creadora del MBIM (Master BIM).

Amb l'objectiu principal de contribuir a una major connexió amb les necessitats reals del mercat, l'Escola Sert COAC i IDESIE Business School ofereixen als seus alumnes una rigorosa formació acadèmica i el suport necessari per estimular l'ambició per aconseguir un excel·lent perfil professional que els permeti impulsar la seva trajectòria laboral.

El plantejament és realitzar una formació especialitzada, de gran qualitat, ben estructurada i concentrada en el nombre d'hores realment necessàries per aconseguir l'objectiu, impartida per professionals amb gran experiència en la formació de postgrau i fonamentalment seleccionats pel seu reconegut prestigi i el de les empreses on desenvolupen la seva activitat amb l'aplicació pràctica en projectes reals de la matèria impartida a les seves classes.

El programa està estructurat en quatre parts: Bases i Metodologia BIM, troncal i comú als diferents itineraris formatius; la segona part és específico de Disseny de Projectes aplicant tecnologia i processos BIM; la tercera part aborda el coneixement, de manera opcional, de diferents Plataformes BIM i l'última els Usos i Aplicacions BIM Especialitzades aplicades al projecte d'Estructures.

El programa es completa amb uns exercicis pràctics a desenvolupar pels alumnes i un seguiment i tutoria per part dels professors.

La durada del curs és de 74 hores (56 hores presencials i 18 hores online)

Sessions presencials: 11.11.15, 18.11.15, 25.11.15, 27.01.16, 24.02.16, 2.03.16 i 9.03.16

 

1a PART: BASES I METODOLOGIA BIM
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta primera part és conèixer les bases de la metodologia BIM que s'aplica, de forma general a tots els processos relacionats amb el disseny, la construcció i l'explotació d'edificis i infraestructures. 
Conèixer la part essencial del BIM, la informació, allò que fonamenta la diferència dels sistemes CAD, analitzant els diferents models de dades en funció dels diferents usos i les diferents aplicacions, així com la interoperabilitat entre ells. 
Conèixer els estàndards BIM, les especificacions BIM habituals requerides en projectes nacionals i internacionals, així com les bases per a desenvolupar protocols i plans d'execució BIM, per a les fases de projecte, construcció i explotació.

Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Bases BIM

 • Presentació del curs i objectius 
 • Conceptes BIM 
 • Del 2D al nD (3D Modelat, 4D Planificació, 5D Costos, nD…) 
 • Catàlegs i components BIM. Classificació 
 • Coordinació i control de models 
 • Nivells de detall i desenvolupament

Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Models de dades i interoperabilitat

 • Plataformes BIM 
 • Aplicacions BIM especialitzades 
 • Sistemes BIM d'integració, revisió i control. Visualitzadors 
 • Model centralitzat - Model descentralitzat 
 • Intercanvi de dades. Interoperabilitat

Jornada 2. Dimecres 18.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Estàndards, protocols i plans BIM

 • Estàndards BIM 
 • Especificacions i requeriments BIM en les fases de projecte, construcció i explotació d'edificis 
 • Protocols BIM 
 • Sistemes de classificació, nacionals i internacionals 
 • Plans d'execució BIM 
 • Perfils BIM

 

2a PART: BIM APLICAT A PROJECTE
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta segona part és conèixer i desenvolupar els processos BIM específics relacionats amb l'activitat i competències d'un Design Manager.

Jornada 2. Dimecres 18.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Gestió del Model BIM

 • Organització de projectes i treball compartit
  Organització de projectes
  Conceptes bàsics de treball compartit
  Activació de compartició de projecte
  Organització general de subprojectes
  Gestió de flux de treball amb subprojectes

 • Treball amb col·laboradors externs

  Preparació per a la col·laboració
  Gestió del procés de coordinació
  Mòduls vinculats
  Eines de coordinació
  Control d'interferències
 • Revisió del projecte

  Ús de revisions en el projecte
  Ús de marques digitals
 • Fases d'obra

  Treball per fases en un projecte
  Elements existents, temporals, nous i demolits
  Modelat per a construir: creació de peces

Jornada 3. Dimecres 25.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Gestió de la informació BIM

 • Gestió de la base de dades del model segons disciplina: arquitectura, estructura, MEP
  Ús avançat de l'element Habitació i l'element Espai
  Plans d'àrea
  Gestió de dades a través de taules de planificacióAcotació d'elements
  Anotació mitjançant text i notes clau
  Anotació mitjançant etiquetes
  Anotació mitjançant paràmetres de projecte i paràmetres compartits
  Creació i personalització d'esquemes de color
 • Pormenorització d'elementsLlegendes: descripció detallada d'elements constructius
  Gestió d'informació inclosa en materials

  Taules de planificació: recompte de materials
  Creació de paràmetres en taules de planificació i personalització
  Gestió i ús d'Assembly Code. Exportació de dades a Excel

Jornada 3. Dimecres 25.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Aplicació del BIM en concursos de projecte
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Concursos. El valor afegit del BIM
 • Exemples reals d'especificacions BIM en concursos nacionals i internacionals en projectes d'arquitectura
 • Anàlisi d'especificacions i propostes de valor afegit al contracte
 •  

   

   

   

   

   

   

  3a PART: PLATAFORMES BIM
  Durada: 18 hores online

  L'objectiu és conèixer l'estructura i funcionament d'almenys una de les plataformes de modelat BIM més esteses internacionalment i aprendre a utilitzar-la amb desimboltura suficient per poder aplicar els coneixements adquirits amb les pràctiques del curs.
  Es podrà cursar de manera opcional Revit bàsic o AECOsim bàsic. En cas de tenir els coneixements es convalidarà un cop acreditada la formació.

  Del 2 al 16 de desembre de 2015

  • Interfície d'usuari de les plataformes
  • Gestió de projectes, arxius… 
  • Modelat amb elements constructius (murs, pilars, bigues, forjats…) Primeres pràctiques de modelat BIM sobre la base del projecte exemple, en una sola planta

  • Altres components constructius (escales, cobertes…) 
  • Elements paramètrics complexos (façanes i altres elements paramètrics lineals i superficials) Pràctica: desenvolupament del model, incorporant aquest tipus d'elements
  • Estructuració del projecte. Nivells, etc.
  • Material i altres atributs Pràctica: definició constructiva del model, treball en diferents plantes o nivells 
  • Treball amb famílies. Creació de famílies pròpies 
  • Treball amb objectes paramètrics (exemples preparats per al curs)Pràctica: desenvolupament del model i inserció d'objectes en el projecte exemple
  • Modelat BIM bàsic d'estructures 
  • Modelat BIM bàsic d'instal·lacions 
  • Coordinació i revisió de models 
  • Flux de treball per a detecció i resolució de conflictesPràctica: revisió i coordinació del model realitzat, juntament amb un model addicional importat
  • Obtenció de plànols d'execució. Plantes, alçats, seccions. Plànols de detall. Vistes associatives
  • Informes: Amidaments i llistats Pràctica: generació de plànols, composició i traçat. Obtenció d'informes del model realitzat
  • Interoperabilitat amb altres sistemes BIM, 3D, 2D… 
  • Importació i exportació IFC… 

   Pràctica: Importació i exportació de models

  4a PART: APLICACIONS BIM ESPECIALITZADES

  Durada: 24 hores 

  L'objectiu és desenvolupar els Usos BIM més importants relacionats amb el disseny en projectes d'estructures.) amb la metodologia adient i mitjançant l'ús d'aplicacions BIM especialitzades per a cadascun dels Usos.

  Jornada 4. Dimecres 27.01.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h

  Coordinació i revisió de models

  • Coordinació i revisió de models BIM sobre una plataforma BIM (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i amb eines especialitzades  
  • Revisió interna en el procés de projecte i revisió coordinada en equips multidisciplinaris. Model federat 
  • Detecció, indexació i resolució d'incidències i col·lisions (clashes). Flux de treball, revisió, aprovació, comunicació…  
  • Ús de models BIM per a revisió de programa de projecte, normativa… 
  • Traçabilitat d'incidències. InformesFormació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes de coordinació i revisió de models: un sistema BIM especialitzat i un sistema BIM integrat

   

  Jornada 5. Dimecres 24.02.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h

  Estructures

  • Sistemes de modelat, sistemes d'anàlisi i càlcul, sistemes de detall i sistemes de fabricació
  • Models BIM amb elements estructurals i disseny paramètric d'estructures
  • Càlcul d'estructures modelades en BIM. Integrat amb modelador d'arquitectura i independent del modelador
  • Revisió i coordinació d'estructures
  • Interoperabilitat entre sistemes de modelatge i d'estructures
   Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelatge (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes externs especialitzats d'estructures.

   

  Jornada 6. Dimecres 2.03.2016, de 9:30 a 13:30h
  Estructures de formigó armat i prefabricades

  • Modelat d'estructures de formigó armat
  • Modelat d'estructures prefabricades de formigó
  • Plànols interactius amb el model
  • Càlcul amb connexió bidireccional
  • Detall d'estructures de formigó armat in-situ i prefabricades
  • Planilles, esquemes de doblat, llistats de ferralla, etc.
   Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes externs especialitzats de modelat i de detalls d'estructures

  Jornada 6. Dimecres 2.03.2016, de 14:30 a 18:30h
  Estructures metàl·liques

  • Modelat d'estructures metàl·liques
  • Catàlegs estàndards
  • Plànols interactius amb el model
  • Càlcul amb connexió bidireccional
  • Detall d'estructures metàl·liques
  • Planilles, esquemes i llistats
   Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i diferents sistemes externs especialitzats de modelat i de detalls d'estructures

  TALLER DE PRÀCTIQUES
  Durada: hores 

  Les pràctiques tutoritzades es realitzaran sobre un projecte aportat pel director del curs, sobre el qual es desenvoluparan les diferents matèries tractades en el programa. Aquestes pràctiques serviran de base per a l'avaluació del progrés i nivell aconseguit individualment per cada alumne i serà necessari realitzar-les per a l'obtenció del certificat del curs. 

  Jornada 7. Dimecres 9.03.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
  Lliurament i posada en comú de les pràctiques desenvolupades al llarg del curs

  Les pràctiques corresponents a l'itinerari dirigit al Structure Management són:

  • Revisió i coordinació BIM (treball en grup) 
  • Disseny i càlcul d'estructures de formigó armat
  • Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques
  • Especificacions i protocol BIM per a projecte d'estructure

   

  Aclariments

  El programa permet cursar alhora l'itinerari de BIM Structure Management i altres. A continuació s'indiquen la durada i preus totals de les diferents opcions.

  Si estàs interessat en alguna d'elles ho has de fer constar en l’apartat de comentaris del formulari d’inscripció d'un dels itineraris:

  BIM Structure Management + BIM Design Management
  Durada total: 90 hores
  Preu total de matrícula: 1.152€ | 1.008€ | 864€, segons modalitat de col·legiació.
  Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.297€ | 1.134€ | 972€, segons modalitat de col·legiació.

  BIM Structure Management + BIM Construction Management
  Durada total: 102 hores
  Preu total de matrícula: 1.306€ | 1.142€ | 979€, segons modalitat de col·legiació.
  Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.469€ | 1.285€ | 1.102€, segons modalitat de col·legiació.


  BIM Structure Management + 
  BIM Design Management BIM Construction Management
  Durada total: 110 hores
  Preu total de matrícula: 1.408€ | 1.232€ | 1.056€, segons modalitat de col·legiació.
  Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.584€ | 1.386€ | 1.188€, segons modalitat de col·legiació.

  Es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
  Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
  Les pràctiques seran qualificades com a satisfactòries, a esmenar o no presentades.

  Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

  En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan ja ha començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

  L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

  Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

  Els preus inclouen un 10% de descompte per tractar-se d'un itinerari complet i un 10% addicional per matricular-se abans del dia 28.10.15.

  Col·laboradors:

   

  Informació completa, Inscripcions i novetats a:
  www.arquitectes.cat/escolasert

  facebook twitter Likedin gooogle+
  Col·legi d'arquitectes de Catalunya
  Escola Sert · C/Arcs 1-3
  08002 Barcelona
  93 306 78 44 · infosert@coac.net
  uia
  ula
  CSCAE

  Lloc
  COAC - Carrer Arcs
  Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
  08002 Barcelona (Barcelona)
  93 306 78 44

  Dates
  11/11/15, 18/11/15, 25/11/15, 27/01/16, 24/02/16, 2/03/16 i 9/03/16,
  Horari

  Dimecres de 9:30 a 18:30h,
  Durada 74 hores  

  Director/docent
  Miguel Villamor, arquitecte,
  Idioma Castellà   El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


  (*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

  (**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.