ESert
BIM Construction Management (Gestió d'execució d'obres amb sistemes BIM) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
EBC1150514
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11.11.15, 18.11.15, 13.01.16, 20.01.16, 27.01.16, 3.02.16, 10.02.16 i 9.03.16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers, constructors, propietaris i altres professionals i empreses l'activitat i l'interés dels quals es relaciona amb l'execució i el control d'obres d'execució de projectes.

Arquitectes, enginyers i altres professionals vinculats al sector de la construcció que desitgin ampliar els seus coneixements i els seus serveis professionals més enllà del disseny, i aprofundir en l'àmbit de l'obra i el seu control, incloent l'aplicació de la nova tecnologia i processos BIM.

Caps i directors d'obra, Construction i Project Managers que desitgen integrar BIM en els seus processos d'execució i control d'obres i amb això ampliar la seva oferta de serveis i donar un major valor afegit a la seva empresa i per als seus clients.

Ajuts a la formació: 
Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA. Per a més informació sobre les beques, envieu un e-mail a  plaimpulsa@coac.cat o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h

 

 

Documentació


 

 

    

Objectius

BIM és ja una realitat en un percentatge important de despatxos d'arquitectura i ingenyeries, tot i que és en la fase de disseny on, en principi, la seva implantació i ús és més costós i menys rendible econòmicament. El cost de la construcció és almenys deu vegades el preu del projecte, i el risc econòmic molt més elevat, d'aquí que la majoria de les empreses constructores en el món, de mida mitjana i gran, ja l'hagin implantat o estiguin implantant BIM en fase d'estudis, licitació i de construcció.

A més de l'interès de la mateixa constructora en minimitzar el risc gràcies al BIM, els promotors públics i privats a nivell internacional i ja també a nivell nacional, estan exigint el seu ús entre els requisits de licitació i construcció, i exigeixen professionals experts com BIM Managers i Construction Managers.

BIM permet construir virtualment un prototip del projecte (model de licitació i de pre-construcció) i analitzar, detectar i corregir amb antelació els possibles problemes que sorgirien normalment en obra, reduint enormement el risc en temps i cost. A més BIM facilita els amidaments, la planificació i el control d'execució, tasques bàsiques que s'han de gestionar perfectament per assegurar l'èxit de l'obra.

L'objectiu d'aquesta formació és capacitar-te professionalment en l'ús pràctic de la tecnologia i processos BIM aplicats al Construction Management, per al seu ús tant en un despatx tècnic de serveis a constructores com en la integració d'aquest nou perfil en els serveis interns de constructores.

El focus principal d'aquesta formació està en els processos, utilitzant les aplicacions únicament com a suport dels mateixos. L'objectiu no és aprendre a fer servir programes, sinó adquirir coneixements que puguin ser aplicats independentment del programari utilitzat i que puguin implementar-se amb el suport de les aplicacions informàtiques actuals i de les futures, tenint en compte les tendències actuals i el desenvolupament previst de la tecnologia.

Aquesta formació et permetrà:

• Conèixer els principis bàsics i d'ús de les principals eines de modelat BIM
• Conèixer els principals models de dades BIM i la seva interoperabilitat
• Conèixer els principals estàndards, normes i protocols d'actuació en l'entorn BIM
• Definir processos de treball que permetin incrementar l'eficàcia dels agents participants en el projecte
• Establir fluxos d'informació que assegurin la traçabilitat en la presa de decisions
• Disseny de models preconstructivos. La construcció virtual ens permetrà detectar problemes i resoldre'ls abans de començar la construcció, a més d'estudiar solucions constructives alternatives buscant l'optimització
• Generació de plànols d'obra segons model
• Paquetització de la construcció per subcontractes o per diferents empreses o oficis i el control individualitzat de cadascuna d'elles
• Maneig d'eines de modelatge BIM que ens servirà de base per a l'ús d'aplicacions BIM especialitzades
• Sistema integrat del càlcul de costos, planificació i control d'execució
• Aixecament i control, comprovació d'obra executada mitjançant sistemes làser escàner 3D i sistemes fotogramètrics
• Dominar diferents sistemes BIM per a la coordinació, revisió i control de models
• Conèixer la funcionalitat d'eines que permeten el treball col·laboratiu entre els operadors BIM implicats en el projecte (Cross Enterprise Collaboration, etc.)

Programa

Aquest és un programa en col·laboració entre l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa (IDESIE Business School), l'escola de negocis per a arquitectes i enginyers pionera a Espanya en la integració del BIM als seus programes de postgrau i creadora del MBIM (Master BIM).

Amb l'objectiu principal de contribuir a una major connexió amb les necessitats reals del mercat, l'Escola Sert COAC i IDESIE Business School ofereixen als seus alumnes una rigorosa formació acadèmica i el suport necessari per estimular l'ambició per aconseguir un excel·lent perfil professional que els permeti impulsar la seva trajectòria laboral.

El plantejament és realitzar una formació especialitzada, de gran qualitat, ben estructurada i concentrada en el nombre d'hores realment necessàries per aconseguir l'objectiu, i impartida per professionals amb gran experiència en la formació de postgrau i fonamentalment seleccionats pel seu reconegut prestigi i el de les empreses en les quals desenvolupen la seva activitat amb l'aplicació pràctica en projectes reals de la matèria impartida a les seves classes.

El programa està estructurat en quatre parts: Bases i Metodologia BIM, troncal i comú als diferents itineraris formatius; la segona part aborda el coneixement, de manera opcional, de diferents Plataformes BIM; la tercera part és específica i pròpia de l'àrea del Construction Management aplicant tecnologia i processos BIM; i l'última els Usos i Aplicacions BIM Especialitzades per a desenvolupar tasques específiques o parts del projecte.

El programa es completa amb uns exercicis pràctics a desenvolupar pels alumnes i un seguiment i tutoria per part dels professors.
La durada del curs és de 74 hores (56 hores presencials i 18 hores online)
Sessions presencials: 11.11.15, 18.11.15, 13.01.16, 20.01.16, 27.01.16, 3.02.16, 10.02.16 i 9.03.16

 
 
1a PART: BASES I METODOLOGIA BIM
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta primera part és conèixer les bases de la metodologia BIM que s'aplica, de forma general a tots els processos relacionats amb el disseny, la construcció i l'explotació d'edificis i infraestructures. 
Conèixer la part essencial del BIM, la informació, allò que fonamenta la diferència dels sistemes CAD, analitzant els diferents models de dades en funció dels diferents usos i les diferents aplicacions, així com la interoperabilitat entre ells. 
Conèixer els estàndards BIM, les especificacions BIM habituals requerides en projectes nacionals i internacionals, així com les bases per a desenvolupar protocols i plans d'execució BIM, per a les fases de projecte, construcció i explotació.

Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Bases BIM 

 •  Presentació del curs i objectius 
 • Conceptes BIM 
 • Del 2D al nD (3D Modelat, 4D Planificació, 5D Costos, nD…) 
 • Catàlegs i components BIM. Classificació 
 • Coordinació i control de models 
 • Nivells de detall i desenvolupament
Jornada 1. Dimecres 11.11.2015, de 14:30 a 18:30h
Models de dades i interoperabilitat
 • Plataformes BIM 
 • Aplicacions BIM especialitzades 
 • Sistemes BIM d'integració, revisió i control. Visualitzadors 
 • Model centralitzat - Model descentralitzat 
 • Intercanvi de dades. Interoperabilitat
 

Jornada 2. Dimecres 18.11.2015, de 9:30 a 13:30h
Estàndards, protocols i plans BIM 

 • Estàndards BIM 
 • Especificacions i requeriments BIM en les fases de projecte, construcció i explotació d'edificis 
 • Protocols BIM 
 • Sistemes de classificació, nacionals i internacionals 
 • Plans d'execució BIM 
 • Perfils BIM

2a PART: PLATAFORMES BIM
Durada: 18 hores online

L'objectiu és conèixer l'estructura i funcionament d'almenys una de les plataformes de modelat BIM més esteses internacionalment i aprendre a utilitzar-la amb desimboltura suficient per poder aplicar els coneixements adquirits amb les pràctiques del curs.
Es podrà cursar de manera opcional Revit bàsic o AECOsim bàsic. En cas de tenir els coneixements es convalidarà un cop acreditada la formació.

Del 2 al 16 de desembre de 2015 

 • Interfície d'usuari de les plataformes
 • Gestió de projectes, arxius… 
 • Modelat amb elements constructius (murs, pilars, bigues, forjats…) 
  Primeres pràctiques de modelat BIM sobre la base del projecte exemple, en una sola planta

 • Altres components constructius (escales, cobertes…) 
 • Elements paramètrics complexos (façanes i altres elements paramètrics lineals i superficials) 
  Pràctica: desenvolupament del model, incorporant aquest tipus d'elements

 • Estructuració del projecte. Nivells, etc.
 • Material i altres atributs 
  Pràctica: definició constructiva del model, treball en diferents plantes o nivells 
 • Treball amb famílies. Creació de famílies pròpies 
 • Treball amb objectes paramètrics (exemples preparats per al curs)
  Pràctica: desenvolupament del model i inserció d'objectes en el projecte exemple
 • Modelat BIM bàsic d'estructures 
 • Modelat BIM bàsic d'instal·lacions 
 • Coordinació i revisió de models 
 • Flux de treball per a detecció i resolució de conflictes
  Pràctica: revisió i coordinació del model realitzat, juntament amb un model addicional importat
 • Obtenció de plànols d'execució. Plantes, alçats, seccions. Plànols de detall. Vistes associatives
 • Informes: Amidaments i llistats 
  Pràctica: generació de plànols, composició i traçat. Obtenció d'informes del model realitzat
 • Interoperabilitat amb altres sistemes BIM, 3D, 2D… 
 • Importació i exportació IFC… 
  Pràctica: Importació i exportació de models

 

3a PART: BIM APLICAT AL CONSTRUCTION MANAGEMENT
Durada: 12 hores 

Els objectius d'aquesta segona part és conèixer i desenvolupar els processos BIM específics relacionats amb l'activitat i competències d'un Construction Manager.

Jornada 3. Dimecres 13.01.2016, de 9:30 a 13:30h
Models BIM per a construcció

 • Model de dades per a construcció (edificació i obra civil)
 • Licitacions (estudi i aixecament BIM per a amidament, connexió de dades d'amidament - oferta)
 • Preconstrucció (model BIM per a anàlisi preventiu, correccions i modificacions)
 • Planificació (vinculació qualitat-costos-temps, connexió del model BIM a la planificació)


Jornada 3. Dimecres 13.01.2016, de 14:30 a 18:30h
Especificacions BIM en licitació
 • Exemples reals d'especificacions BIM en licitacions nacionals i internacionals en projectes d'edificació i obra civil
 • Anàlisi d'especificacions i propostes de valor afegit al contracte
 • Treball en un entorn col·laboratiu amb integració BIM

Jornada 4. Dimecres 20.01.2016, de 9:30 a 13:30h
Pla de gerència i cas pràctic
 • Coordinació BIM en obra i en oficina tècnica
 • Fluxos de treball de revisió, aprovació i control
 • Control d'execució (BIM per a certificació, BIM per a control de qualitat)
 • BIM as-built

4a PART: APLICACIONS BIM ESPECIALITZADES

Durada: 24 hores 

L'objectiu és desenvolupar els Usos BIM més importants relacionats amb el Construction Management (amidaments, planificació, control d'execució, gestió de la informació, treball col·laboratiu, etc.) amb la metodologia adient i mitjançant l'ús d'aplicacions BIM especialitzades per a cadascun dels Usos.

Jornada 5. Dimecres 27.01.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Coordinació i revisió de models
 • Coordinació i revisió de models BIM sobre una plataforma BIM (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i amb eines especialitzades 
 • Revisió interna en el procés de projecte i revisió coordinada en equips multidisciplinaris. Model federat
 • Detecció, indexació i resolució d'incidències i col·lisions (clashes). Flux de treball, revisió, aprovació, comunicació… 
 • Ús de models BIM per a revisió de programa de projecte, normativa… 
 • Traçabilitat d'incidències. Informes 
  Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes de coordinació i revisió de models: un sistema BIM especialitzat i un sistema BIM integrat


Jornada 6. Dimecres 3.02.2016, de 9:30 a 13:30h
Amidaments i pressupostos BIM 5D

 • Recomanacions i bones pràctiques per a l'adequació del model BIM al model de costos 
 • Navegació, verificació i anàlisi de models BIM 
 • Extracció del pressupost 
 • Connexió i sincronització 5D amb els models BIM 
 • Del pressupost BIM a la gestió del cost
 • Sistemes BIM 5D especialitzats, sistemes BIM integrats amb 5D
  Formació aplicada i pràctiques BIM 5D a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes d'amidaments i pressupostos: un sistema BIM 5D especialitzat i un sistema BIM integrat amb 5D
 
Jornada 6. Dimecres 3.02.2016, de 14:30 a 18:30h
Planificació i control d'execució BIM 4D 
 • Recomanacions i bones pràctiques per a l'adequació del model BIM al model de planificació, compatibilitzant-lo amb el model de costos. 
 • Planificació BIM 
 • Connexió i sincronització amb eines de planificació 2D (MS-Project, Oracle Primavera), de control de riscos, etc.
 • Connexió i sincronització 4D amb els models BIM 
 • Integració model, amidament i  planificació 
 • Simulació 4D del procés de construcció 
 • De la planificació BIM al control d'execució 
 • Sistemes BIM 4D especialitzats, sistemes BIM integrats amb 4D 
  Formació aplicada i pràctiques BIM 4D a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i dos sistemes d'amidaments i pressupostos: un sistema BIM 4D especialitzat i un sistema BIM integrat amb 4D


Jornada 7. Dimecres 10.02.2016, de 9:30 a 13:30h
Presa de dades i aixecaments BIM

 • Sistemes de presa de dades i aixecament d'edificis basats en làser 3D i fotogrametria
 • Aplicació en Usos i Processos BIM
 • Aixecament làser 3D de núvols de punts. Edició d'arxius de núvols de punts. Integració de núvols de punts en el model BIM
 • Aixecament fotogramètric de malles 3D. Edició i integració de la fotogrametria en el model BIM
 • Combinació de làser i fotogrametria
 • Aplicació en aixecament de pre-existències del projecte (terrenys, edificis a rehabilitar, etc.) en suport a l'execució de l'obra i el seu seguiment i control, en generació de models as-built per al Facility Management
  Formació aplicada i pràctiques a realitzar amb una plataforma de modelat (Autodesk Revit / Bentley AECOsim) i arxius d'exemple procedents d'aixecaments làser 3D i de fotogrametria
 
Jornada 7. Dimecres 10.02.2016, de 14:30 a 18:30h
Gestió de documents i sistemes de col·laboració 
 • De l'explorador d'arxius a la base de dades indexada 
 • De la gestió documental al projecte col·laboratiu online 
 • Comunicació associada a documents enfront de documents associats a comunicació 
 • Codificació i classificació de documents 
 • Fluxos de treball, versions, revisions, aprovacions, informes, etc.
 • Integració amb models BIM 
 • Integració del BEP (Pla d'Execució BIM) en sistemes de gestió i treball col·laboratiu (UTEs, etc.) 
  Formació aplicada i pràctiques en base a l'ús d'un sistema de gestió documental i treball col·laboratiu online. Lliurament i dipòsit de tota la documentació generada


TALLER DE PRÀCTIQUES

Durada: hores 

Les pràctiques tutoritzades es realitzaran sobre un projecte aportat pel director del curs, sobre el qual es desenvoluparan les diferents matèries tractades en el programa. Aquestes pràctiques serviran de base per a l'avaluació del progrés i nivell aconseguit individualment per cada alumne i serà necessari realitzar-les per a l'obtenció del certificat del curs. 

Jornada 8. Dimecres 9.03.2016, de 9:30 a 13:30h i de 14:30 a 18:30h
Lliurament i posada en comú de les pràctiques desenvolupades al llarg del curs

Les pràctiques corresponents a l'itinerari dirigit al Construction Management són:

 • Revisió i coordinació BIM (treball en grup) 
 • Amidament BIM i connexió amb pressupostos 
 • Planificació BIM 
 • Especificacions i protocol BIM per a projecte, construcció i explotació

Sobre els requeriments del hardware, és necessari, com a mínim:
Windows 7, processador Intel 5, 8 GB de RAM i targeta gràfica de 2 GB (al menys 1GB dedicada) que suporti Open GL2 i Direct X11.
Els programes que funcionen al núvol es podran fer servir amb Mac, la resta d’aplicacions, que són las principals, només funcionen amb Windows. Podeu fer servir Mac si teniu una partició amb Windows.

Aclariments

El programa permet cursar alhora l'itinerari de BIM Construction Management i altres. A continuació s'indiquen la durada i preus totals de les diferents opcions.
Si estàs interessat en alguna d'elles ho has de fer constar en l’apartat de comentaris del formulari d’inscripció d'un dels itineraris:

BIM Construction Management + BIM Project Management
Durada total: 86 hores
Preu total de matrícula: 1.101€ | 963€ | 826€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.238€ | 1.084€ | 929€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Construction Management + BIM Design Management
Durada total: 94 hores
Preu total de matrícula
: 1.203€ | 1.053€ | 902€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.354€ | 1.184€ | 1.015€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Construction Management + BIM Structure Management
Durada total: 102 hores
Preu total de matrícula: 1.306€ | 1.142€ | 979€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.469€ | 1.285€ | 1.102€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Construction Management + BIM MEP Management
Durada total: 102 hores
Preu total de matrícula: 1.306€ | 1.142€ | 979€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.469€ | 1.285€ | 1.102€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Construction Management + BIM Design Management BIM Structure Management
Durada total: 110 hores
Preu total de matrícula: 1.408€ | 1.232€ | 1.056€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.584€ | 1.386€ | 1.188€, segons modalitat de col·legiació.

BIM Construction Management + 
BIM Design Management BIM MEP Management
Durada total: 110 hores
Preu total de matrícula: 1.408€ | 1.232€ | 1.056€, segons modalitat de col·legiació.
Preu total de matrícula a partir del 28.10: 1.584€ | 1.386€ | 1.188€, segons modalitat de col·legiació.

Es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactòries, a esmenar o no presentades.

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan ja ha començat el curs es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte
 (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

Els preus inclouen un 10% de descompte per tractar-se d'un itinerari complet i un 10% addicional per matricular-se abans del dia 28.10.15.

Col·laboradors:               

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
11.11.15, 18.11.15, 13.01.16, 20.01.16, 27.01.16, 3.02.16, 10.02.16 i 9.03.16,
Horari

Dimecres de 9:30 a 18:30h,
Durada 74 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.