ESert
Criteris d'accessibilitat: espai públic, edificis d'ús públic i habitatge
EGI1151001
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Dimecres 7, 14 i 21 d'octubre del 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Xavier Garcia-Milà, arquitecte director del Postgrau en ARQUITECTURA i GENT GRAN de l?Escola Sert.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants d'arquitectura i tècnics de l'administració.

 

    

Objectius

En col.laboració amb la Diputació de Girona us hem preparat aquest curs per a tractar tot el que envolta a l’accessibilitat pel que fa als recorreguts urbans: des dels carrers i places fins a l’accés als edificis, tant públics com privats, així com la mobilitat a l’interior dels edificis incidint en el tractament de les peces de servei que les hi són pròpies.

Programa

SESSIÓ 1: Accessibilitat de l’espai públic

1.1 Introducció

 • Definició d’accessibilitat
 • Evolució de l’accessibilitat
 • Principis del Disseny Universal (Ron Mace, CUD, NCS University)
 • Axiomes sobre accessibilitat

 

1.2 Paràmetres d’anàlisi

 • Tipus de carrers, amplada lliure de pas/vorera, alçada lliure
 • Límits, paviments, pendents, guals de vianants
 • Elements urbanització, pilones i fitons, elements mobiliari urbà, zones infantils, punts perillosos
 • Indrets especials: parcs urbans, jardins i parcs naturals, platges, altres
 • Obres i bastides
 • Indisciplina viària

 

1.3 Normatives d’aplicació

 • Normatives
  • Orden VIV /561/2010, de 1 de febrero. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
  • Decret 135/1995, de 24 de març. Codi d’accessibilitat de Catalunya
  • Llei 13/2014, de 3o d’octubre d’accessibilitat de Catalunya
 • Terminis d’aplicació
 • Criteris generals
 • Intervencions en entorns existents
 • Criteri de proporcionalitat
 • Problemàtica d’aplicació

 

1.4 Anàlisi comparatiu de les normatives d’accessibilitat a l’espai públic

 • Canvis a destacar
 • Itinerari de vianants
 • Itinerari mixt de vianants i vehicles
 • Paviments
 • Paviment tàctil indicador (PTI)
 • Reixes, escocells i registres
 • Guals de vehicles
 • Problemàtiques i projectes

 

SESSIÓ 2: Accessibilitat dels edificis d’ús públic

2.CTE DB-SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

 • Criteris generals en matèria d'accessibilitat
  • Introducció.II Àmbit d’aplicació
  • Introducció.III Criteris generals d’aplicació. Ajustos raonables
 • Criteris d'accessibilitat a cadascuna de les seccions
 • SUA 1 a SUA 7
 • SUA 9 Accessibilitat
  • Condicions d’accessibilitat
  • Informació i senyalització per l’accessibilitat
  • Annex Terminologia 

 

2.2. CTE DB-SI Seguretat en cas d'incendi. Criteris en matèria d'accessibilitat

 • Introducció. III Criteris generals d’aplicació
 • SI 1 Propagació interior
  • Compartimentació en sectors d’incendi
 • SI 3 Evacuació
  • Índex
  • Portes situades en recorreguts d’evacuació
  • Senyalització dels mitjans d’evacuació
  • Evacuació de persones amb discapacitat
 • SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
  • Dotació d’instal·lacions

 

2.3  CTE DB-SUA /  Codi d'Accessibilitat 

 • Anàlisi comparatiu
 • Exemples d'edificis públics

 

SESSIÓ 3: Accessibilitat i Adaptació Funcional de l'Habitatge

 3.1  Problemàtiques i projectes

 • Què és l'accessibilitat i què és l'adaptació funcional?
 • Problemàtiques existents en el parc d'habitatges actual:
  • Entorn proper i elements comuns (interiors i exteriors)
  • Zona de dia (cuina i menjador)
  • Zona de nit (dormitori i bany)
 • Accessibilitat i Envelliment. Aspectes específics
 • Projectes d’adaptació funcional de l’habitatge a gran escala:
  • Diputació de Barcelona
  • Ajuntament de Barcelona

  

3.2  Recursos constructius i tecnològics per a l’adaptació funcional de la llar

 •  Recursos constructius
  •  Exemples i cassos
 •  Recursos tecnològics
  •  Tecnologies per l’autonomia personal

  

3.3  Normativa d’accessibilitat per edificis d'habitatges

 • L’accessibilitat als edificis d’habitatge
  • Aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana
 • IEE: Informe d'Avaluació de l'Edifici. Part II
 • Exemples.

 

DOCENT:  Xavier Garcia-Milà, arquitecte i director del Postgrau d’accessibilitat i adaptació funcional de l’Escola Sert. 

Aclariments

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Dimecres 7, 14 i 21 d'octubre del 2015,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Xavier Garcia-Milà, arquitecte director del Postgrau en ARQUITECTURA i GENT GRAN de l?Escola Sert.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.