ESert
Plantejaments bàsics i interpretació de les patologies. El llenguatge de les esquerdes. El comportament dels murs (curs on line, 5a edició) (M1 del Postgrau Rehabilitar des de l'estructura)
EEL0151008
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 16/11/2015 al 22/02/2016,
Horari

Classes presencials: dilluns de 16.00 h a 19.00 h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

És un curs on line dirigit a l'arquitecte o professional interessat en obtenir la major quantitat possible d'informació i coneixements per desenvolupar amb garanties qualsevol projecte de consolidació o reforç estructural que pogués escometre en l’exercici de la seva professió, prestant una atenció especial a les intervencions basades en l’ús de l’acer. 

El contingut del curs pretén ser un recorregut per les diferents tècniques d’intervenció en rehabilitació edificatòria i està recolzat pel treball professional continuat de l’equip d’Arquitectes B.O.M.A. , del qual Robert Brufau va formar part fins l'any 2013,  amb una àmplia experiència en aquest tipus d’intervencions que ve avalada per la seva implicació continuada a la docència universitària a les Escoles Tècniques Superiors d’Arquitectura de Barcelona i del Vallés, ambdues de la UPC. 

El material –textos, esquemes o fotografies- que il·lustrarà el curs és molt similar al que l’autor utilitza en els seus cursos, ja sigui a l’ETSAV, ja en alguns cursos de reciclatge de l’Escola Sert del COAC, o a les pròpies sessions de formació continuada del conjunt d’Arquitectes i Enginyers de B.O.M.A. 
 
AJUTS A LA FORMACIÓ: 
Aquest curs és el mòdul 1 del Postgrau en Rehabilitar des de l'estructura.

Oberta la convocatòria de beques del PLA IMPULSA
Per a més informació, envieu un correu a plaimpulsa@coac.net o bé truqueu al 93 306 78 14 de 9 a 17h. 

    

Objectius

 En línies generals, aquest curs pretén millorar la preparació de l’arquitecte alumne perquè pugui desenvolupar la seva activitat professional en el camp de la rehabilitació, considerant prioritari el recorregut per una sèrie d’etapes amb una línia d’actuació coherent que les coordini:

 • Establiment d’una metodologia per la recollida de informació de la realitat de l’obra prèvia a la intervenció. 
 • Coneixement de les dades necessàries per establir les característiques dels diferents materials estructurals trobats.
 • Comprensió del procés constructiu previ a les comprovacions de càlcul dels elements existents, amb vistes a definir la capacitat resistent de l’estructura a conservar.
 •  Verificació de la capacitat de l’estructura consolidada per absorbir els nous usos, segons el Projecte funcional i dins dels marges raonables que defineixin les Normatives en vigor.
 •  Domini de les tècniques suficients per la redacció del Projecte de intervenció estructural, segons els requisits de tot tipus i tenint en compte el contingut de les anteriors etapes.
 •  Obtenció de raonaments per la redacció de Informes i Dictàmens sobre l’estat de les realitats prèvies a la intervenció, en els que ha de quedar definida la possibilitat, o no, de que la rehabilitació es pugui portar a terme correctament.

Programa

 MÒDUL 1:  PLANTEJAMENTS BÀSIC I INTERPRETACIÓ DE LES PATOLOGIES. EL LLENGUATGE DE LES ESQUERDES. EL COMPORTAMENT DELS MURS

Tema 1: Plantejaments bàsics a considerar per la rehabilitació d'edificatòria
 • Introducció a la consolidació estructural d'edificis.
 • Procés de comprovació d'una estructura.
 • La comprovació estructural d'edificis existents segons els criteris del codi tècnic.
 • La vida útil d'un edifici.
 • La durabilitat de l'estructura resultant com criteri bàsic al plantejar la rehabilitació.
 • El rendiment d'una successió de reforços.
   
Tema 2: Els materials preexistents
 • Introducció al tema.
 • Els materials petris i ceràmics en les seves diverses variants. 
 • La fusta.
 • El ferro i l'acer.
 • El cas particular de la fundició.
 • El formigó
   

Tema 3: Interpretació del conjunt d'elements estructurals amb presència habitual en un procés de rehabilitació

 • Introducció al tema.
 • Els murs portants.
 • Les columnes i els matxons.
 • Elements estructurals que treballen per la forma.
 • Les bigues.
 • Els sostres en el seu context tipològic.
 • Els tirants i altres elements traccionats.

   

 Tema 4: Operacions de consolidació de murs fracturats

 • La discontinuitat dels murs.
 • El llenguatge de les esquerdes.
 • La reparació d'esquerdes i fissures.
 • El cosit entre murs perpendiculars sense connexió.
 • L'estabilització de murs portants afectats per assentaments.
 • La tècnica de l'escanejat per comprendre el comportament dels murs.
   

Durada: 48 h on line + 12 h presencials
Dates: Del 16/11/2015 al 22/02/2016 
Classes presencials proposades: 14/12/2015, 11/01/2016, 01/02/2016 i 22/02/2016

 

Professor del curs: Robert Brufau, doctor arquitecte

METODOLOGIA I ESTRUCTURA DEL CURS

Es tracta d'un curs on line, que es podrà seguir a través de la plataforma virtual de l'Escola Sert. Cada alumne rebrà una contrasenya d'accés a aquesta plataforma i des d'allà es podrà descarregar el material docent.

El curs està compost per 4 temes de diferent complexitat. 

L’extensió mitja de cada tema és d’unes 30 pàgines, que sovint es complementen amb alguns annexes de recordatori de les teories clàssiques de la Resistència dels Materials. En total són unes 400 pàgines, a les que se’ls hi afegiran prop de 120 pàgines més amb comentaris i interpretacions sobre els qüestionaris plantejats.

Per la redacció final del text, Robert Brufau ha comptat amb l’ajut de l’Arquitecte Paulino Vicente, qui porta ja prop de 15 anys fent, sobre tot, rehabilitacions complexes a BOMA S.A.
El contingut abasta la major part dels temes amb els que habitualment un arquitecte s’ha d’enfrontar al llarg dels seus anys d’exercici professional, sobre tot si es dedica prioritàriament a la rehabilitació.
La major part dels exercicis pràctics i casos que es demanarà que s’interpretin són casos reals, corresponents a obres viscudes a BOMA S.A. des que varen començar a rehabilitar (allà pels inicis dels anys 80) fins l’actualitat. Són, doncs, 30 anys d’experiència i més de 900 obres –algunes d’elles prou importants- dins d’aquesta especialitat. S’acceptarà també discutir interpretacions i vivències pròpies de l’alumne-arquitecte, a les sessions presencials. 
Cal preveure una dedicació aproximada d’unes 12 hores de treball a casa per cada un dels 4 temes, repartides, més o menys, en:
      - 6 hores per llegir i estudiar el Tema. (Es lliurarà la documentació en format .pdf)
      - 1 hora per llegir i analitzar el qüestionari que us enviarem la segona setmana del temps dedicat a cada Tema.
      - 4 hores per respondre el qüestionari, fent els dibuixos i esquemes que siguin necessaris.
      - 1 hora per llegir i interpretar les respostes que us retornarem.
Tota la part mecànica del Curs es canalitzarà a través d'un delegat del curs i els qüestionaris seran corregits per Robert Brufau.
Les respostes a cada tema es poden fer informàticament, tot i que si algú vol fer-ho escrivint “a mà” també seran corregides. Els dibuixos que alguns cops es demanen també es poden fer indistintament d’una manera u altra. S’accepta que s’aprofitin les mateixes imatges del text.
Es portarà un registre dels exercicis lliurats per cada alumne per poder justificar posteriorment el Certificat d’Aprofitament de l’Escola Sert obtingut.

Al final de cada tema, es farà una classe presencial de 3 hores a la seu de l’Escola Sert de Barcelona (c. Arcs, 1-3, 5a planta) o en un aula de la UPC (pendent de concretar lloc) on es repassaran aquells temes que no hagin quedat prou clars, afegint-hi la resolució d’alguns problemes concrets, o de casos reals difícils que sigui necessari conèixer. En aquesta sessió, Robert Brufau també respondrà als dubtes o les preguntes que els alumnes hagin plantejat durant el temps d’estudi.
Per als alumnes que no es puguin desplaçar fins a Barcelona, les classes presencials es podran seguir en directe a través d'Internet per la Videoaula.

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar al docent en directe, a l'hora que veure les diapositives preparades pel professor i participar a classe mitjançant un xat actiu durant la sesió. A través de la videoaula, es podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les gravacions.

INSTITUCIONS PARTICIPANTS:
       
                        
 

 

Aclariments

Preu especial per als membres de l'ACE que no siguin arquitectes col·legiats i socis UPC Alumni Premium: 663.00€ (S'hauran de matricular triant l'opció PREU ESPECIAL)

La documentació i els exercicis del curs estaran disponibles en català i també en castellà. Les classes presencials es realitzaran en castellà.

Anul·lacions:

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

Certificats:

Es lliurarà als alumnes que hagin realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació 
 
Amb la col·laboració de:
 
ASEMAS

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 16/11/2015 al 22/02/2016,
Horari

Classes presencials: dilluns de 16.00 h a 19.00 h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.