ESert
Coordinació de Seguretat i Salut en execució d'obres.
ETA150930
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
30 de setembre i 7 d'octubre de 2015,
Horari

de 10 a 14 i de 15:30 a 17:30,
Durada 12 hores  

Director/docent
Yolanda Fernández Vázquez,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics i altrs professionals habilitats per a poder exercir aquestes tasques.

 

    

Objectius

Es vol oferir al profesional una visió completa de la figura del Coordinació de Seguretat i Salut en execució d'obres, tenint present la normativa aplicable d'obligat compliment.

Un cop finalitzat el curs l'alumne ha de ser capaç de:

1.Conèixer perfectament les seves atribucions, competències i responasibilitats com a Coordinador de Seguretat.

2.Saber analitzar amb exactitud el Pla de seguretat i Salut que li sigui entregat, així com emetre després l'informe d'aprovació o aprovar-lo.

3.Establir pautes d'actuació en les diferents fases d'obra en materia de prevenció d'incendis.

4.Identificar les fases i/o moments de l'obra en els que es necesita més atenció per part del Coordinador.

5.Planificar les reunions intermepresarials de Seguretat i Salut durant el desenvolupament de l'obra.

6.Identificar els aspectos fonamentals per a l'autorització d'accessos a l'obra.

7.Xequejar la documentació aportada pels industrials i/o contractistes adjudicataris de l'obra.

8.Conèixer els criteris d'aplicació de snacions i infraccions per part de la Inspecció de Treball.

Programa

SESSIÓ 1. Figura del coordinador de Seguretat i Salut. Estadistiques de sinistralitat laboral.Funcions clau del CSSE.Antecedents. Marc legal aplicable: Llei PRl 31/1995, RD 1627/97 de 24 d'octubre, RD 604/2006 modificació del RD 1627/97, RD 171/2004 de 30 de gener, Llei e subcontractació 32/2006. Altre normativa aplicable al sector de la construcción.

SESSIÓ 2. Anàlisi del Pla de Seguretat i Salut. Protocol d'actuaciói del CSSE. Documents importants a supervisar i controlar per part del CSSE.

SESSIÓ 3. Fases d'obra: riscos a identificar i mesures a adoptar. Grues. Bastides. Protocol d'emergències en cas d'accident d'obra.

SESSIÓ 4. Criteri d'actuació de la Inspecció de Treball. Sancions i infraccions segons la LISOS. Sentències dels últims anys. Tipus de responsabilitats. Implicació de la Direcció facultativa. Conclusions.

A càrrec de Yolanda Fernández Vázquez, arquitecta técnica i fundadora i directora de l'empresa Segicons, SL.

Aclariments

PREU DE 120 euros als Inscrits als Serveis Bàsics de la Demarcació de Tarragona.

El preu especial és per als arquitectes inscrits als Serveis Bàsics de la Demarcació. Els Serveis Bàsics de la demarcació de Tarragona están oberts a tots els col·legiats del COAC. 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 Curs Patrocinat per :

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
30 de setembre i 7 d'octubre de 2015,
Horari

de 10 a 14 i de 15:30 a 17:30,
Durada 12 hores  

Director/docent
Yolanda Fernández Vázquez,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.