ESert
Curs bàsic de Prevenció i seguretat en matèria d'incendis. Preparació a l'examen oficial
COEIC151105
COAC

Lloc
Col·legi d'Enginyers de Catalunya (COEIC)
Via Laietana, 37, 2n
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
Del 29/10/2015 al 25/02/2016,
Horari

Dijous de 16.00 a 20.00h ,
Durada 60 hores  

Director/docent
Joan Gallart. Enginyer Industrial. Bombers de la Generalitat de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Tècnics que vulguin obtenir la certificació tècnica de Nivell Bàsic expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 

Tècnics projectistes que vulguin actualitzar i perfeccionar els seus coneixements en la matèria.

 

    

Objectius

Superar amb aprofitament aquest curs permetrà presentar-se a l'examen per obtenir la certificació tècnica de Nivell Bàsic expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Aquesta certificació tècnica permetrà obtenir la condició de tècnic habilitat de nivell bàsic, dins l'àmbit de la intervenció municipal prevista a la Llei 3/2010 de 18 de febrer, en el supòsit que el tècnic/a desenvolupi la seva activitat professional en una Entitat Col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis.

L'examen oficial es farà a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ( ISPC), prèvia superació d'aquest curs.

El curs és també útil per aquells tècnics projectistes que vulguin actualitzar i perfeccionar els seus coneixements en la matèria.

Programa

1. Introducció. Regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments a Catalunya 
2. La Llei de prevenció i seguretat en cas d'incendi a les activitats, establiments, edificis i infraestructures
3. Interpretació de plànols
4. Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i materials que les formen
5. Hidráulica bàsica: Exercici de revisió de conceptes
6. Conceptes bàsics de físico-química. Teoria del foc. Les reaccions de combustió. Les explosions. Tipus de foc. mecanismes d'extinció
7. El risc d'incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi. Exercicis d'aplicació
8. Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació de la reacció i resistència al foc. Certificats d'assaigs de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència. Exercici aplicació: anàlisi de certificats
9. Protecció passiva. Protecció estructural i sectorització. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters
Cinc exercicis d'aplicació: realització de càlculs segons els annexos B, C, D, E i F del CTE DB SI
10. Protecció activa: abastament d'aigua i sistemes de ruixadors automàtics d'aigua
11. Ventilació. Control i evacuació de fums. Exercici d'aplicació
12. Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència
13. Llei d'Ordenació de l'edificació. Els procediments administratius en l'edificació. Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats
14. Les reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al CTE. Períodes de vigència
15. El Codi Tècnic de l'Edificació: DB SI i DBSUA. Exercici d'aplicació
16. El Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. 2-3 exercicis d'aplicació
17. L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona
18. Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

 

El curs es presenta en modalitat semipresencial i consta de 60 hores lectives i 40 hores de treball a casa.

Aclariments

Preus:

Preu col·legiat COAC: 1.490 €
Preu general: 1.660 €

 

Formació creada i impartida pel Col·legi d'Enginyers de Catalunya (COEIC)

Lloc: Via Laietana, 39 08002 Barcelona
Més informació: Departament de Formació, COEIC, T. 93 295 78 07, e-mail: info@update.cat

Descarrega't aquí el full d'inscripció      


Bonificació de la Formació Contínua

El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Lloc
Col·legi d'Enginyers de Catalunya (COEIC)
Via Laietana, 37, 2n
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
Del 29/10/2015 al 25/02/2016,
Horari

Dijous de 16.00 a 20.00h ,
Durada 60 hores  

Director/docent
Joan Gallart. Enginyer Industrial. Bombers de la Generalitat de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.