ESert
Elaboració de projectes de control de soroll i aïllament acústic
COEIC151108
COAC

Lloc
Veure Programa


Dates
2, 4, 9 i 11 de novembre de 2015,
Horari

De 16 a 20 h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Marcos Izquierdo,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i altres professionals interessats en conèixer la metodologia per poder crear un informe sonomètric i per dur a terme un projecte d'aïllament o acondicionament acústic.

 

    

Objectius

El curs pretén dotar a l'alumne de coneixements relatius a acústica bàsica i legislació aplicable per encarar un projecte acústic senzill. Es repassaran els conceptes d'acústica i vibracions per tenir una base sobre la qual afermar els coneixements sobre instrumental, metodologia de mesura, legislació, requeriments tècnics i legals per a la realització de mesures, projectes i informes.

Programa

Es defineixen els continguts bàsics d'un informe sonomètric i d'un projecte d'aïllament/condicionament acústic, incloent casos pràctics, realització de mesuraments, càlcul d'aïllament acústic, etc. per a diferents fonts de soroll i activitats.

 

1. ACÚSTICA BÀSICA: Conceptes bàsics d'acústica i vibracions

 • So / Soroll
 • Paràmetres físics: Cicle, freqüència (f), període (T), velocitat so (c), unitat de mesura (dB) i ponderació,...
 • Nivell de pressió sonora (Lp) / Nivell potència sonora (Lw))
 • Conceptes bàsics d'acústica de sales (TR,..)
 • Propagació. Influència factors ambientals (Tª, humitat, vent,..)
 • Tipus de font (puntual, lineal, plana)
 • Pressió i Nivell de pressió sonora; Intensitat i Nivell d'intensitat sonora; Potència i Nivell de potència sonora
 • Audició humana; Sensació sonora i sonoritat
 • Ponderació A, B i C

 

2. MESURA DEL SOROLL: Instrumental de mesura:

 • Analitzadors, transductors (micròfons i acceleròmetres), calibradors.
 • Tipus de soroll.
 • Fonts i característiques.
 • Anàlisi freqüencial: Octava i 1/3 octava.
 • Tonalitats.
 • Paràmetres/índexs de mesura: Leq, Ln, Soroll de fons.
 • Tractament.
 • Mesurament d'aïllaments entre recinte (ISO 140, ISO 717)
 • Bones pràctiques en la mesura de soroll i vibració

 

3. LEGISLACIÓ I NORMATIVA DE SOROLL i VIBRACIONS

 • Llei del Soroll 37/2003
 • Llei del Soroll 16/2002 i reglament 176/2009
 • Ordenança Municipal de Medi ambient Urbà de Barcelona. Títol III Contaminació acústica
 • Altres Ordenances Municipals de Soroll i vibració (d'interès específic dels alumnes)
 • Competències en la mesura del soroll: Acreditació ENAC, EPCA, Unitat d'Acreditació Generalitat, I.A.C, enginyeries,...
 • RD 286/2006: Protecció dels treballadors enfront del soroll. Exposició.
 • Codi Tècnic de l'edificació: CTE DB-HR Protecció enfront del soroll (RD 1371/2007)
 • RITE ITE02.2.3. Soroll i Vibracions

 

4. ELABORACIÓ I CONTINGUTS D'UN PROJECTE ACÚSTIC: Tipologia de projectes:

 • Informe mesurament Sonomètric / Vibracions
 • Grau compliment legal
 • Aïllament acústic i de vibracions
 • Condicionament acústic
 • Acústica arquitectònica o de sales
 • Caracterització de focus de soroll o nivells de pressió sonora de l'activitat: Mesura nivells pressió sonora, dades fabricants. Dades comercials d'equips i materials.
 • Aïllament acústic d'activitats i focus de soroll (reforços aïllament sales, càlcul i tipologia de barreres acústiques, silenciadors acústics,... Aïllament de vibracions
 • Legislació, normativa o criteris de confort requerit (corbes NC)
 • Simulació
 • Mesuraments sonomètrics comprovació final.

 

5. CASOS PRÀCTICS:

 • Mesuraments d'aïllament in situ de paraments verticals i horitzontals (ISO 140 i 717).
 • Mesura de paràmetres resposta sala: TR
 • Mesuraments d'inmisió interior i exterior segons normativa local
 • Caracterització de maquinària: Equips de climatització i ventilació, ascensors, estacions transformadores, activitats.

Aclariments

Preu:

Col·legiats COAC: 480 €

 

 

Aquest curs està operat pel Col·legi d'Enginyers de Catalunya.

Les dates son aproximades. Quedaran fixades concretament més endavant.

Ubicació del curs: al COEIC, Via Laietana, 37, 2n Barcelona

Matriculació: Per a formalitzar la matrícula cal omplir el següent FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça formacio@serveis.eic.cat fent constar en el cos del correu que s'és col·legiat del COAC per tal que s'apliqui adequadament el preu especial com a Empresa adherida.

Bonificació de la Formació Contínua: El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Veure Programa


Dates
2, 4, 9 i 11 de novembre de 2015,
Horari

De 16 a 20 h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Marcos Izquierdo,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.