ESert
Diploma universitari de postgrau en MEDIACIÓ PROFESSIONAL en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme
AGF201601
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous del 04/02/2016 al 15/12/2016,
Horari

de 16:00 a 21:00 h,
Durada 180 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

INICI: GENER 2017

Arquitectes membres de l'AAEPFC i arquitectes col·legiats en general, que vulguin:

- Consolidar les habilitats personals de gestió dels conflictes en general i específicament els lligats a l’arquitectura, buscant sortides pacífiques i consensuades.

- Incorporar capacitats de gestió de conflictes lligats a l'arquitectura (relacionats amb la construcció, danys i patologies, amb la valoració d'immobles, repartiment de béns, compravendes i lloguers, amb el dret civil, els incompliments de contractes, servituds, invasions, segregacions, conflictes entre veïns, de la utilització de l'espai públic, etc).

- Formar-se per obtenir la formació homologada que acrediti les habilitats adquirides i que els permeti exercir de mediadors reconeguts per les Administracions.

- Obtenir el TÍTOL DE DIPLOMA DE POST-GRAU DE MEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ARQUITECTURA, LA CONSTRUCCIÓ I L'URBANISME, suficient com a formació específica per a exercir de mediador, estant en possessió del títol d'arquitecte, i inscriure's al registre de mediadors del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la Llei 15/2009, a més d’estar inscrit al registre de mediadors del Ministeri de Justícia d'Espanya d’acord amb la Llei 5/2012.

- Acreditar un alt nivell d'habilitats adquirides en la gestió de conflictes i les emocions que en deriven, així com la capacitat de negociació i d'acord.

Objectius

Exposar, ajudar a assimilar, entrenar i practicar els coneixements necessaris per formar a un/a mediador/a professional en el camp de l'arquitectura.

Consolidar les següents habilitats generals:

 • Consensuar la resolució de casos pràctics en treballs d’equip. Capacitat d’anàlisi i reflexió.
 • Presentar les conclusions d’un treball, tant a nivell oral com escrit. Capacitat de síntesi i claredat en la comunicació.
 • Lideratge i negociació.
 • Planificar el temps necessari per al desenvolupament de tasques i activitats. Organització eficient i eficaç del propi temps.
 • Aplicació dels coneixements a la pràctica.
 • Resolució de problemes de forma ordenada, aplicant la metodologia adequada.
 • Autoconeixement i saber treballar amb altres professionals. Autocontrol i capacitat negociadora.
 • Saber analitzar les situacions conflictives i conduir un procés de conflictes com a tercer imparcial.
 • Saber treballar amb la incertesa. Flexibilitat, sentit comú i creativitat.
 • Superació dels prejudicis, empatia i escolta activa.
 • Exercitar els diferents models de mediació en el camp de l’arquitectura.
 • Conèixer diferents metodologies de mediació en el camp del conflicte arquitectònic (mediació, facilitació, cercles, mapa del conflicte, etc.)
 • Entrenar en rol de mediador neutral i imparcial en els conflictes en el camp de l’arquitectura
 • Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la mediació en l'àmbit de l'arquitectura.
 • Identificar oportunitats d'aplicar la mediació en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme
 • Treball amb casos i situacions d'aplicació de la mediació en aquest àmbit
 • Fer pràctiques aplicades dels coneixements obtinguts en la formació.

Un cop acabat l’itinerari s’han d’haver obtingut les següents competències específiques: 

 • Conceptualitzar i entendre el conflicte en l’àmbit de l’arquitectura: definició, classificació per tipologies, reconeixement d'elements per a la seva anàlisi, descripció de fases i dinàmica, caracterització d'estils de afrontament, identificació de posicions, interessos i necessitats, distinció entre agressivitat i violència, tipus de violència.
 • Comprendre de forma detallada i fonamentada el concepte de mediació: comparació de definicions, ubicació de la mediació en l'àmbit de gestió de conflictes, contrast entre els procediments agrupats sota el paraigua de la RAC, identificació i anàlisi crítica de principis rectors i característiques de la mediació (autocomposició, voluntarietat, “neutralitat”, confidencialitat, lliure albir...), justificació dels límits de la mediació, debat i argumentació de qüestions polèmiques, derivació a altres professionals.
 • Entendre i dominar els aspectes legals, psicològics i socioeducatius que fan possible la interpretació de la legislació vigent en diferents contextos (normatives per àmbits, relació amb mitjans judicials, mediació extrajudicial i intrajudicial). Identificar els aspectes psicològics (emocionals, cognitius, relacionals, motivació, prejudicis, percepcions) i socioeducatius (empowerment, resiliència, aprenentatge, cultura del diàleg, promoció de valors humans, participació, corresponsabilitat).
 • Comprendre la metodologia de treball del mediador: conèixer la metodologia específica del procés de mediació i les seves normes i aplicar-les a l’àmbit de l’arquitectura.
 • Dominar el procés i les tècniques d’un procés de mediació en l’àmbit de l’arquitectura, avaluació de demandes, maneig de la dinàmica de la mediació i fases, documentació del procés, repercussió i validesa dels acords.
 • Aplicar correctament el codi ètic: justificació de les normes del codi deontològic, definició d’estàndards de bona pràctica professional, respecte als drets i deures de la persona mediadora, assumpció de les responsabilitats legals.

Programa

La metodologia aplicada al curs és oberta, interactiva i amb aprenentatge significatiu.

A l'aula, es combinaran les exposicions teòriques amb exercicis pràctics, jocs de rol i dramatitzacions.

En la metodologia es treballarà en tres nivells d’aprenentatge: el "saber", el "saber fer" i el "saber ser" mediador en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.

  

PROGRAMA

Veure programa detallat

 

A més del treball a l’aula, els participants comptaran amb un espai online a l’Aula Global de l’IDEC que els ha de permetre, de la mà d’un tutor dinamitzador, realitzar un treball online específic centrat en els models de la mediació i els aspectes jurídics i psicosocials.

 

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Per superar el curs, el participant haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència del 80% i haver participat i superat les activitats proposades a cadascun dels mòduls formatius.

Examen basat en un treball d’anàlisi a partir d’un cas de Mediació en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme.

 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

No són obligatòries.

No obstant, la direcció acadèmica es compromet a donar suport a les iniciatives dels participants per a realitzar pràctiques a determinats ajuntaments.

 

ESTRUCTURA DOCENT

Direcció acadèmica

Maria Munné

Codirectora del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra), Supervisora dels Mediadors Penals d’adults del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Professora associada del Departament de Psicologia Social de la UB Universitat de Barcelona y Mediadora professional. Experta i supervisora en mediació Comunitària, Investigadora principal del capítol de Mediació comunitària del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.

Javier Wilhelm

Codirector del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra). Expert i Supervisor en Mediació Comunitària. Fundador i president de l’empresa de mediació “Mediació i Convivència”, Impulsor de centres públics de mediació a Catalunya i a València. Mediador judicial en temes de família i civils . Va ser el formador dels mediadors del Col·legi d’Arquitectes de Buenos Aires als anys 90, i és coordinador científic de l’Associació Equilibri d’Itàlia.

Pere Notó

Doctor en Psicologia. Cap de l'àrea i professor titular de Psicologia Social del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Psicoanalista, és membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisis, International Psychoanalytical Association (SEP-IPA) i del Centre Pi i Molist Consultors Associats.

 

PROFESSORAT de l’ITINERARI COMPLET

Maria Munné

Codirectora del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra), Supervisora dels Mediadors Penals d’adults del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Professora associada del Departament de Psicologia Social de la UB Universitat de Barcelona y Mediadora professional. Experta i supervisora en mediació Comunitària, Investigadora principal del capítol de Mediació comunitària del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.

Javier Wilhelm

Codirector del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra). Expert i Supervisor en Mediació Comunitària. Fundador i president de l’empresa de mediació “Mediació i Convivència”, Impulsor de centres públics de mediació a Catalunya i a València. Mediador judicial en temes de família i civils . Va ser el formador dels mediadors del Col·legi d’Arquitectes de Buenos Aires als anys 90, i és coordinador científic de l’Associació Equilibri d’Itàlia.

Elena Fita

Arquitecte, Màster en Mediació Professional de l’IDEC (universitat Pompeu Fabra). Arquitecte de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Ricardo Zapata.

Professor Titular UPF.

Andrés Di Masso.

Professor Titular UB.

Equip de Mediació de l’iDEC (coordinació i tutoria) :

Marc Ros: Mediador Professional

Milena Prokopljevic: Mediadora Professional

Enrico Cirla: Mediador professional

Gemma Sureda: Advocada i Mediadora

Marta Mozo: Pedagoga i Mediadora

Merce Toledano: Psicòloga i Mediadora

Eva Ledesma: Psicòloga i Mediadora

Aclariments

Més informació:

Tel.: 93 306 78 28 | agrupacions@coac.net

 

Atenció!
Membres AAEPFC i Membres AJAC: Realitzar la inscripció com a Preu Especial, i especifiqueu a l'apartat comentaris, de quina agrupació sou membres.

 

Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous del 04/02/2016 al 15/12/2016,
Horari

de 16:00 a 21:00 h,
Durada 180 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.