ESert
Aparadorisme i visual merchandising
EBC2160101
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 28/01/2016 al 14/04/2016,
Horari

Dijous d'11:00 a 14:00h,
Durada 33 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aparadorisme i Visual Merchandising a Escola Sert COAC

A arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se o aprofundir en el desenvolupament del disseny, redacció, execució i gestió de projectes destinats al disseny d'aparadors i el visual merchandising.

 

    

Objectius

L'APARADOR i EL VISUAL MERCHANDISING són els vehicles fonamentals de comunicació entre el comerç i els clients potencials, sintetitzant i reflectint el producte que es ven i com es ven.

A causa de la forta crisi econòmica que estem patint i la creixent competència existent, l'aparador ha agafat una rellevància sense precedents com a reclam per a convertir als visitants en possibles consumidors, així com l’exposició de producte interior, degut a la forta competència en tots els sectors.

El comerciant és conscient d'aquesta nova situació i busca professionals especialitzats per a donar resposta a aquesta nova necessitat. Aquesta, doncs, és una oportunitat professional per als arquitectes.

 

Objectius del curs:

 • Donar eines als treballadors del sector comerç i als especialistes (o als que ho vulguin ser) per optimitzar la visibilitat i l’entorn del punt de venda.
   
 • Proporcionar i formar en les tècniques per donar continuïtat i moviment al punt de venda, tant a nivell de promocions i estacionalitat com a nivell de comunicació, il·luminació, mobiliari, color, aparadorisme i visual merchandising.

 • Proporcionar tècniques de creació de l’aparador així com de tota la col·locació del producte a l’interior de la botiga (visual merchandising).

 • Formació en la història de l’aparadorisme i el visual merchandising per conèixer diverses creativitats sobre els aparadors.

 • Optimització del punt de venda, tant a nivell formal com a nivell de costos.

Programa

1.     Nocions generals i breu introducció a la Història de l’Aparadorisme i el Visual Merchandising

Històricament, l’Aparadorisme, o més concretament, el Visual Merchandising, són l’embrió d’un sector molt més ampli anomenat Retail (comerç al detall). Cal repassar la història per conèixer el punt de partida i les eines primàries i bàsiques que han anat evolucionant al llarg del temps.

 

2.    Tendències

Cal estar al dia dels moviments del sector, tant a nivell formal com a nivell de props (material d’atrezzo). Hi ha grans cadenes/marques que dibuixen les tendències i al voltant de les quals la resta agafa idees per a cada campanya.

 

3.    Aparadorisme 

Cal dotar de tècniques així com d’eines a l’aparadorista, per tant, en aquest apartat caldria diferenciar entre:

 • Elements materials de l'aparador: són tots aquells utensilis (props) que ajuden a muntar l’aparador. Des de diversos materials de construcció per crear els entorns fins als maniquins que composaran l’espai i el mobiliari de recolzament.

 • Composició i disseny de l'aparador: són totes aquelles tècniques i normes bàsiques d’aplicació que ajuden a crear l’espai i que conformen les lliçons essencials de l’aparadorisme.

 

4.    Visual Merchandising 

Les eines a treballar són molt similars a les de l’aparadorisme però s’extrapolen a l’interior de la botiga. No només és important l’aparador sinó que també ho és la disposició del producte a l’interior.

 • Layout: cal crear uns recorreguts interiors a les botigues per aconseguir que l’usuari s’hi mogui per tot arreu. Aquest punt s’estudia des de la creació/optimització de la distribució espacial de la botiga (Layout). On s’ubiquen les taules promocionals, com distribuïm les gòndoles, a on col·loquem els emprovadors i les caixes de pagament, etc. Cal crear zones fredes i zones calentes i no deixar cap cantonada de la botiga sense punts d’atracció.

 • Mobiliari: d’altra banda, cal conèixer els diversos formats de mobiliari i el seu ús específic dins de cada secció. Com i per a què serveix cada element i quins materials es poder fer servir i quins no són aptes. Alhora, pensar en tots els elements que ens calen per optimitzar la visió del producte.

 • Il·luminació i teoria del color: una correcta elecció de les lluminàries i de les zones que volem il·luminar aporten augments de venda considerables, no només a nivell de bona il·luminació de producte, reproduint cromàticament el color, sinó que també a nivell d’eficiència energètica (reducció de consums energètics i optimització de la climatització). Per aconseguir una bona reproducció cromàtica i una il·luminació adequada caldrà conèixer el comportament de cada color, per tant, es farà una breu introducció a la teoria del color per controlar el seu comportament davant la llum.

 

5.   Comunicació al punt de venda: tant a l’aparador com a l’interior 

Cal conèixer la matriu bàsica de la comunicació (1/ Marca; 2/ Navegació entre productes i famílies; 3/ Inspiració; 4/ Comunicació sobre preu; 5/ Informació General) per poder distingir els diversos nivells comunicatius que té una botiga. No és el mateix informar sobre el preu d’un producte que donar missatges sobre la marca. Per tant, caldrà detallar quin llenguatge i quins suports materials es poden utilitzar en cada cas.

 

6.   Exercici d’aprenentatge 

Per tal d’aprofundir en tot el coneixement adquirit, es proposarà un exercici al llarg del curs que després serà valorat per tot el professorat. Caldrà aplicar totes les tècniques adquirides i justificar-les davant el tribunal. Durant les classes es podran fer totes les consultes necessàries per tal d’ajudar als alumnes a tractar amb la matèria.

Aclariments

Curs subvencionat per:

 

Les places són limitades a 25 persones i s'assignaran per ordre d'inscripció, sempre i quan compleixin els requisits establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en les seves bases reguladores. Que són:

- Com a mínim el 60% dels alumnes del curs hauran de ser persones treballadores ocupades

- El 75% dels alumnes hauran de pertànyer a algun d'aquests col·lectius:

 1. Persones treballadores ocupades: de petites i mitjanes empreses, dones, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores de baixa qualificació, amb discapacitat

 2. Persones aturades: dones, joves, amb discapacitat, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, aturats/ades de llarga durada, majors de 45 anys, persones amb risc d’exclusió social.

 3. Persones cuidadores no professionals

Una vegada realitzada la inscripció, l'Escola Sert confirmarà els alumnes admesos, segons els criteris descrits anteriorment. 

Es lliurarà un diploma acreditatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a totes les persones que hagin assistit com a mínim al 75% de les sessions presencials. L’assistència a menys del 75% de les classes presencials no donarà dret a l’obtenció d’aquest diploma acreditatiu.

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs. L’anul·lació de la matrícula un cop començat el curs no donarà lloc a cap acreditació i impedirà a la persona matricular-se a cap altra acció formativa subvencionada mentre no finalitzi l’activitat que ha abandonat. 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 28/01/2016 al 14/04/2016,
Horari

Dijous d'11:00 a 14:00h,
Durada 33 hores  

Director/docent
Cristina Carvajal, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.